Natječaj za izbor osoba čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim sredstvima

Primorsko-goranska županija, 07. svibnja 2018. godine, objavila je Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2018 godine. Ove godine tako je osigurano 150.000,00 kn bespovratnih poticajnih sredstava što će se rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija.

 

I. Opći uvjeti:

 

 1. Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe - autori inovacija (u daljnjem tekstu: inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.
 2. Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2017. ili 2018. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.
 3. Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati.
 4. Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija
 5. Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

 

II. Popis obvezne dokumentacije:

 

 1. Popunjen Obrazac prijave uključivo: opis inovacije, sažetak opisa, slike, skice ili fotografije. Preporuka je da se uz navedeno priloži i opis prednosti inovacije, dodatna objašnjenja te doda životopis, profesionalni razvitak i angažman autora inovacije u inovacijskoj djelatnosti.
 2. Preslika osobne iskaznice i dokaz o žiro-računu.
 3. Preslika Obrasca P1 ili D1 ovjerena pri DZIV ili patentni spis, odnosno spis o priznatom dizajnu ili preslika rješenja.

 

III. Ostale odredbe:

 

 1. Prijave dostavljene bez tražene dokumentacije i van roka neće se razmatrati.
 2. Povjerenstvo ima pravo pretraživati dostupne baze podataka i utvrđivati inovativnost inovacije te na temelju nedostatka navedenog odbiti zahtjev.
 3. S inovatorom se sklapa ugovor o sufinanciranju razvoja inovacije bespovratnim poticajnim sredstvima.
 4. Prijave se dostavljaju u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati ispunjen i potpisan Obrazac prijave na natječaj O-18 s pripadajućom obveznom dokumentacijom.
 5. rijave se mogu dostaviti osobno u pisarnicu ili poštom u omotnici na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za  turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, s naznakom Natječaj za inovatore.
 6. Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom 28. rujnom 2018. godine (petak).
 7. Rezultati natječaja objavit će se najkasnije do 20. prosinca 2018. godine na Internet stranici Primorsko-goranske županije: pgz.hr.