Natječaj za dodjelu stipendija učenicima, studentima i poslijediplomantima

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata te Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog 30. rujna 2013., Grad Krk objavljuje: I. Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013./2014.; II. Natječaj za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima za akademsku godinu 2013./2014.

 
I.1. Na natječaj iz točke I. mogu se javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje pet godina. 
 
I. 2. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole,
 • da imaju ukupni prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7,
 • da nisu stariji od 20 godina.
 
I.3. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja,
 • da imaju ukupni prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 3,8,  
 • da nisu stariji od 20 godina.
 
I.4. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • redovni studenti prve godine studija s postignutim prosjekom ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7,
 • redovni studenti druge, treće i viših godina studija s postignutim ukupnim prosjekom ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,8 i da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova,
 • da nisu stariji od 25 godina.
 
I.5. Uz zamolbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
 • domovnicu (presliku),
 • uvjerenje o prebivalištu (izvornik), 
 • uvjerenje o redovnom upisu u školu/visokoškolsku ustanovu (izvornik),
 • dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe),
 • potpisanu izjavu da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,
 • potvrdu da student tijekom studija nije ponavljao godinu (izvornik),
 • svjedodžbu preddiplomskog studija s prosjekom ocjena, za prvostupnike (izvornik),
 • potvrdu studenske službe da je ostvaren upis kolegija s više godine, te prosjek ocjena iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, te stručnih studija (izvornik),
 • potvrdu studenske službe o broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija, za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, te stručnih studija (izvornik),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog suda (izvornik ne stariji od 30 dana).
 
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nemaju slijedeće kategorije studenata:    
 • korisnici stipendije po drugoj osnovi,
 • osobe starije od 25 godina,
 • studenti koji se obrazuju uz rad, 
 • studenti apsolventi duže od godine dana. 
 
II.1. Pravo pristupa na natječaj za dodjelu stipendija iz točke II. imaju pristupnici/pristupnice koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su hrvatski državljani/državljanke,
 • da imaju prebivalište na području Grada Krka, najmanje pet godina,
 • da su upisali poslijediplomski studij,
 • presliku diplome završnog studija.
 
II.2. Pristupnik/pristupnica uz zamolbu prilaže sljedeće dokumente:
 • kratak životopis,
 • presliku domovnice,
 • potvrdu/uvjerenje o prebivalištu (izvornik),
 • presliku diplome završenog studija,
 • uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija u tekuću akademsku godinu s naznačenim vremenom trajanja obrazovnog procesa.
 
III. Odluku o dodjeli stipendije donijet će gradonačelnik na temelju sljedećih kriterija:
 • prosjeka ocjena u prethodnim školskim/akademskim godinama,
 • utvrđeni prosjek ocjena uspoređivat će se unutar grupa s istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima,
 • preferiranja različitosti školskih/akademskih programa,
 • postignutog uspjeha na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini (na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima od 1. do 3. mjesta).
 
IV. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu i to: za učenike 500,00 kuna, za studente 700,00 kuna i za polaznike poslijediplomskih studija u iznosu od 1.000,00 kuna. Broj predviđenih stipendija je ograničen. Stipendija se isplaćuje za devet mjeseci.
 
V. Rok za dostavu prijave na natječaj iz točke I. i II. je 15 dana od dana objave (07. listopada 2013.). Prijave za dodjelu stipendije (sa svim traženim dokazima) primaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Krk, Odsjek za društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2
 
VI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
VII. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.    
 
VIII. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 051 401 120  ili e-mail: marinka.margan@grad-krk.hr.