Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika održanog 14. rujna 2021. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

 

I. Grad Krk raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Natječaj se raspisuje za dodjelu stipendija na temelju školskog/akademskog uspjeha te dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja.

Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu, i to: za učenike 500,00 kn, za studente 700,00 kn.

Broj predviđenih stipendija je ograničen.

 

II. Pravo prijave na Natječaj za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj te redoviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

a) stipendije na temelju školskog/akademskog uspjeha:   

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području Grada Krka,

3. redoviti učenik drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole koji ispunjava uvjete:

– da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,5,

– da nije stariji od 20 godina;

4. redoviti student prve, druge, treće ili viših godina studija koji ispunjava uvjete:

– student prve godine studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5,

– student druge, treće ili viših godina studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,8 te da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 50 ECTS bodova,

– da nije stariji od 25 godina.

 

b) stipendije za deficitarna zanimanja:

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području Grada Krka,

3. redoviti učenik drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole koji ispunjava  uvjete:

– da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem propisanim Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, klasa: 604-01/21-01/01, ur. broj: 2142/01-02/1-21-5 od 27. rujna 2021. godine,

– da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 3,5,

– da nije stariji od 20 godina;

4. redoviti student prve, druge, treće ili viših godina studija u Republici Hrvatskoj koji ispunjava uvjete:

– da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem propisanim Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, klasa: 604-01/21-01/01, ur. broj: 2142/01-02/1-21-5 od 27. rujna 2021. godine,

– student prve godine studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5,

– student druge, treće ili viših godina studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,0 te da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 50 ECTS bodova,

– da nije stariji od 25 godina.

 

III. Prijavitelj za dodjelu stipendija može ostvariti pravo na stipendiju samo na temelju jednog kriterija iz točke I. ovog Natječaja.

Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti koji su tijekom školovanja ponavljali godinu, studenti uz rad te studenti apsolventi duže od godine dana.

 

IV. Prijave na Natječaj podnose se na propisanim obrascima (sadržanim u prilogu). Uz obrazac prijave kandidati su obvezni priložiti:

1. presliku osobne iskaznice,

2. izvornik potvrde o redovnom upisu u srednju školu, odnosno potvrde o redovnom upisu na visoko učilište,

3. dokaz o prosjeku ocjena iz svih prethodnih školskih/akademskih godina (preslike svjedodžbi svih prethodnih školskih godina, odnosno prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina te izvornik potvrde o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj akademskoj godini),

4. izvornik potvrde da student tijekom studija nije ponavljao godinu.    

 

V. Na temelju podnijetih prijava na natječaj za dodjelu stipendija Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

O rezultatima Natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.   

Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola i studentima za jednu školsku/akademsku godinu.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od devet mjeseci.

 

VI. Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom mogu se predati: osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka (II. kat) ili u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27), poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk ili elektroničkim putem na: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Krajnji rok za dostavu prijava je 20. listopada 2021. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

 

Kontakt podatci za dodatne informacije su: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr ili 051 401 120.