Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025.

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika održanog 15. travnja 2024. godine, klasa: 604-02/24-01/01, ur. broj: 2170-9-02/1-24-2, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025.

I. Grad Krk raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025.

Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu od 200,00 eura, a isplaćivat će se u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine. Broj predviđenih stipendija je ograničen.

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju studenti na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje 1 godinu;
 • studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija da su ostvarili prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8;
 • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija da su položili minimalno 50% upisanih predmeta.

III. Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

IV. Prijava na natječaj podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr. Uz obrazac prijave kandidati su obvezni priložiti:

 • presliku osobne iskaznice;
 • izvornik potvrde o upisanom poslijediplomskom studiju;
 • studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:
  • dokaz o prosjeku ocjena iz svih prethodnih akademskih godina (prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina);
 • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:
  • potvrdu fakulteta o upisanim i položenih 50% upisanih predmeta te
  • prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina poslijediplomskog studija;
 • dokaz o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2024./2025. (potvrdu ili uplatnicu);
 • izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja (izjava u sklopu Obrasca prijave).

V. Na temelju podnijetih prijava na natječaj za dodjelu stipendija Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

O rezultatima natječaja svi će prijavitelji biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.   

VI. Prijave na natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom mogu se dostaviti u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27), poštanskim putem, i to preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2 ili elektroničkim putem na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Krajnji rok za dostavu prijava je 15. svibnja 2024. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Kontakt podatci za dodatne informacije: