Natječaj za davanje u zakup javnih WC-a na području grada Krka

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11, 64/15 i 112/18 ), članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 21/98, 35/04, 6/05, 27/10, 7/11 i 9/15) te Odluke Gradonačelnika Grada Krka, klasa: 372-03/24-01/04, ur.broj: 2170-09-02/1-24-2 od 18. ožujka 2024. godine, raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javnih WC-a na području grada Krka.

 

1. Predmet natječaja je davanje u zakup 7 (sedam) javnih WC-a (dalje u tekstu: objekata) koji su u vlasništvu Grada Krka i to kako slijedi:

 • javni WC ispod upravne zgrade Grada Krka, Šetalište svetog Bernardina, k.č.3524/2 k.o. Krk-grad, površine 31.00 m2;
 • javni WC na plaži Portapisana, Ulica Krčkih iseljenika, k.č. 2520 k.o. Krk-Grad, površine 27.00 m2;
 • javni WC na autobusnom  stajalištu u Krku, Ulica braće Linardić, k.č. 3577/4 k.o. Krk-grad, površine 26.00 m2;
 • javni WC ispod Hotela “Koralj“, Ulica Vlade Tomašića, k.č.3551/2 k.o. Krk-grad, površine 18.00 m2;
 • javni WC ispod Hotela “Bor“, Šetalište Dražica, k.č. 2509/6 k.o. Krk-grad, površine 16.00 m2;
 • javni WC na plaži Plav, Senjska ulica, k.č. 3936/1 k.o. Krk-grad, površine 6.25 m2;
 • javni WC na plaži Ježevac, Ulica Ježevac, k.č. 3616/2 k.o. Krk-grad, površine 6.00 m2.

 

2. Početna zakupnina  određena je za sve objekte zajedno i iznosi od 320,65 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV.

Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu za svih 7 (sedam) objekata zajedno u iznosu u koji nije uključen PDV. Mjesečna zakupnina biti će uvećana za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost).

Zakupnina se plaća za 6 (šest) mjeseci, mjesečno unaprijed, najkasnije do 5. (petog) dana u mjesecu i to od 01. svibnja do 01. studenoga u svakoj godini zakupa.

Objekti se daju u zakup na rok od 5 (pet) godina.

 

3. Zakupnik je obvezan organizirati rad objekata svake godine u najkraćem radnom vremenu od 08.00 do 22.00 h, u najkraćem periodu od 01. svibnja do 01. studenoga, osim za objekt na lokaciji ispod upravne zgrade Grada Krka i objekt na autobusnom stajalištu u Krku za koje je zakupnik dužan organizirati rad i u periodu od 01. studenoga do 01. svibnja u vremenu od 08.00 do 18.00 sati.

Zakupnik može organizirati rad objekata i u kraćem periodu uz prethodnu suglasnost Zakupodavca.

 

4. Za vrijeme blagdana i javnih manifestacija od interesa i pod pokroviteljstvom Grada Krka ili Turističke zajednice, zakupnik je obvezan po zahtjevu zakupodavca obavljati djelatnost i izvan radnog vremena iz točke 3. što će se precizirati ugovorom o zakupu.

 

5. Zakupnik je dužan objekte održavati u ispravnom i urednom stanju sukladno važećim propisima.

 

6. Zakupoprimac može organizirati rad objekata uz naplatu korištenja uz uvjet maksimalne cijene od 1,00 EUR po korištenju uz uvjet da WC-i za invalide budu nenaplativi i dostupni.

U svrhu organizacije naplate korištenja objekata zakupnik smije na ulazu ili ispred ulaza u objekte postaviti automate ili rampe za naplatu korištenja i kontrolu ulaza u iste o svom trošku.

 

7. Obveza je zakupnika ishođenje potrebnih dozvola za rad u skladu s pozitivnim zakonskim regulativama.

 

8. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

 • ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedišta, OIB),
 • dokaz da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koju će obavljati,
 • naziv banke i broj računa natjecatelja radi povrata jamčevine,
 • iznos ponuđene mjesečne zakupnine, bez PDV-a,
 • dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu u iznosu od 320,65 EUR.

 

9. Jamčevina se plaća u korist Proračuna Grada Krka, broj računa: HR5824020061821500001 model: HR68; poziv na broj: 9016-OIB, svrha uplate: jamčevina za natječaj. Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vraća se natjecateljima u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim nije zaključen ugovor o zakupu zadržava se, a natjecatelj gubi pravo na povrat iste. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim je sklopljen ugovor o zakupu zadržava se na način da se smatra predujmom zakupnine iz koje će se namiriti buduća dospjela zakupnina.

 

10. Objekti se daju u zakup u viđenom stanju. Budući zakupnik dužan je preuzeti obvezu da objekte održava u ispravnom, urednom i funkcionalnom stanju za cijelo vrijeme trajanja zakupa.

 

11. Ponudi se prilažu slijedeći dokazi:

 • preslika važeće osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno preslika važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe,
 • izvadak iz nadležnog obrtnog registra, ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je ovim natječajem određena koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude,
 • izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba - trgovačko društvo iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je ovim natječajem određena koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude,
 • potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana do dana podnošenja ponude iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja, odnosno daje ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu ukoliko isti postoji, sukladno članku 6. stavku 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a vezano za prava iz članka 132. Zakona o Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23). Prvenstveno pravo ostvaruje se ukoliko osoba udovolji svim uvjetima iz natječaja, prihvati zakupninu iz najpovoljnije ponude, ako nije korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu, te ukoliko nije zakupnik poslovnog prostora koji je već jednom stekao primjenom tog prava. Dokazi koji se dostavljaju: potvrda o statusu Hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata; potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca Domovinskog rata; potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; potvrda o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz Mirovinskog osiguranja; izjava koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno pravo prvenstva zakupa poslovnih prostora po drugim javnim natječajima.

 

12. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 15. travnja 2024. godine u 10.00 sati, a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Grada Krka ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom Ne otvaraj - ponuda za zakup javnih WC-a na području grada Krka.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 15. travnja 2024. godine 2024. godine u 10.00 sati u prostorijama Grada Krka, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2 (Mala vijećnica).

 

13. Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se  dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja, neće se razmatrati.

 

14. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja sa najvišim ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine.

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Gradonačelnik Grada Krka, u roku od 10 (deset) dana računajući od dana otvaranja ponuda.

 

15. Natjecatelj koji uspije na natječaju mora zaključiti ugovor o zakupu objekata u obliku javnobilježničke isprave na trošak zakupnika i platiti zakupninu za istu, najkasnije do 30. travnja 2024. godine, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od svoje ponude.

 

16. Grad Krk zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude te poništenja ovog natječaja.

 

17. Za dogovor radi razgledavanja objekata navedenih u točki 1. ovog natječaja zainteresirani natjecatelji mogu se javiti na e mail: sasa.stankovic@grad-krk.hr.

 

18. Ovaj Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr).

 

19. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 051/401-137 svakim radnim danom u uredovno vrijeme ili putem e-maila: tamara.zic@grad-krk.hr.