Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (kioska i montažnih objekata)

Grad Krk, na temelju članka 12. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (kioska i montažnih objekata).

 

Natječaj se raspisuje za lokacije koje su označene brojevima s navedenim djelatnostima koje se na istima imaju obavljati te s početnim zakupninama kako slijedi:

 

Lokacija broj 1:

Dio k.č. 2352/1, k.o. Krk grad, površine 45 m2, za koju se određuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i početna zakupnina u iznosu od 9.000,00 eura.

Lokacija je predviđena za postavljanje tri privremena objekta do 15 m2.

 

Lokacija broj 2:

Dio k.č. 2352/1, k.o. Krk grad, površine 15 m2, za koju se određuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (prodaja sladoleda) i početna zakupnina u iznosu od 3.000,00 eura.

Lokacija je predviđena za postavljanje jednog privremenog objekta površine do 15 m2.

 

Sukladno članku 15. stavak 6. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, raniji zakupnik javne površine za postavljanje kioska i montažnih objekata koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja (koji je u potpunosti izvršio obveze iz dosadašnjeg ugovora o zakupu) i koji prihvati najviši iznos postignute zakupnine na natječaju, ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

 

Lokacije:

Lokacije su označene brojevima kako je naprijed navedeno. Lokacije se mogu vidjeti na orto-foto snimkama koje se mogu dobiti na uvid u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (I. kat zgrade u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2, Krk, soba 36 i soba 37) svakog radnog dana od 08.00 - 12.00 sati.

Lokacije navedene ovim oglasom natječaja su nepromjenjive.

Grad Krk može na navedenim područjima odrediti i druge lokacije koje mogu biti predmet novih natječaja.

Lokacije koje su predmet natječaja nisu slobodne od stvari, odnosno na istima se nalaze privremeni objekti dosadašnjih korisnika. Novi zakupnik moći će zaključiti ugovor o zakupu nakon što se predmetne lokacije oslobode od osoba i stvari predaju u posjed Gradu Krku.

 

Vrijeme zakupa:

Za sve lokacije ugovor se zaključuje za period od 3 (tri) godine.

 

Zakupnina:

Početna zakupnina odnosi se na jednogodišnji period trajanja zakupa. Pored obveze plaćanja zakupnine za zakup javne površine, zakupnik je obvezan podmiriti i sve druge komunalne troškove, kao i sve troškove koji proizlaze iz njegova poslovanja.

 

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

Za sve privremene objekte potrebno je, na tehničko rješenje i izgled objekta, dobiti suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Obveza je zakupnika da ishodi potrebnu prostorno-plansku dokumentaciju, kao i sve ostale potrebne dokumente koje izdaju nadležna upravna tijela, a nužni su za uredno poslovanje zakupnika.

 

Prijave na natječaj moraju sadržavati:

 • ispunjeni obrazac ponude koji se može dobiti u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (soba 36) svakog radnog dana od 08.00 - 12.00 sati, u koji se upisuju:
  • podatci o natjecatelju (ime, prezime, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),
  • naznaka naziva lokacije (označeno slovima) i broja lokacije te navedena djelatnost,
  • iznos ponuđene zakupnine,
  • naziv banke i broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine.

 

Uz ispunjeni obrazac ponude prilažu se sljedeći dokumenti:

 • preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe),
 • preslika izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena za obavljanje na javnoj površini za koju se natječe (napomena: priznat će se osnovna registracija koja se odnosi na obavljanje djelatnosti za koju se natjecatelj natječe (ugostiteljstvo i dr.), odnosno natjecatelj se može naknadno doregistrirati za specifičnu poddjelatnost sukladno traženju nadležnog tijela uprave),
 • potvrda Odsjeka za proračun i financije da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi ili ugovor zaključen s Gradom Krkom vezano za reguliranje eventualnih obveza za koje rok dospijeća nije protekao,
 • potvrda nadležne Porezne uprave o tome da natjecatelj nema duga s osnova javnih davanja,
 • potvrda o uplaćenoj jamčevini u visini od 50% početnog iznosa zakupnine za lokaciju za koju se natječe, na žiro-račun Grada Krka broj: HR5824020061821500001, model: 68, s pozivom na broj: 9016 - OIB.

Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 09. travnja 2024. godine, do 10.00 sati, na adresu Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup (navesti broj lokacije).

 

Otvaranje ponuda, prvenstvo odabira, ugovori i trošak provedbe natječaja:

Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se 09. travnja 2024. godine u 10.00 sati, u Maloj vijećnici Grada Krka, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2.

Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi Gradonačelnik, u roku od 10 (deset) dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Javna površina iz natječaja dati će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najveći iznos zakupnine te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja.

U slučaju alternativnih ponuda jednog natjecatelja za istu lokaciju, uzet će se u obzir ponuda s najvišim iznosom ponuđene zakupnine.

Nepotpune ponude i ponude koje prispiju nakon roka za otvaranje ponuda neće se razmatrati. Nepotpune ponude su ponude koje ne sadrže sve podatke navedene u obrascu ponude i svu dokumentaciju za koju je navedeno da ponuda za natječaj mora sadržavati. Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku i Poreznoj upravi ima neizmirene i neregulirane obveze neće se razmatrati.

Uplaćeni iznos jamčevine natjecateljima koji uspiju na natječaju uračunava se u zakupninu, a natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća na žiro-račun natjecatelja.

 

Zaključenje ugovora:

Natjecatelji koji uspiju na natječaju moraju zaključiti ugovor o zakupu javne površine i platiti zakupninu za istu, najkasnije do 16. travnja 2024. godine, jer će se u protivnom smatrati da su odustali od svoje ponude.