Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postav privremenih objekata

Gradonačelnik Grada Krka, 03. ožujka 2014. godine, na Kolegiju je donio Odluku o objavi natječaja za davanje u zakup javnih površina za postav privremenih objekata u Gradu Krku.

Natječaj se raspisuje za lokacije kod Velikog parka, na Šetalištu Sv. Bernardina (iza pultova brodara), na staroj tržnici te na Trgu Kamplin. Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja je određena na pojedinoj javnoj površini. Lokacije se mogu vidjeti na orto-foto snimkama označenim brojevima koje će na oglasnoj ploči Grada Krka (Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk) biti izvješene od 10. ožujka, ove godine, pa sve do isteka roka za dostavu ponuda.
Ugovor se zaključuje za period od 01. svibnja do 30. rujna, ove godine, a početna zakupnina odnosi se na čitavo vrijeme trajanja zakupa.
 
Prijave na natječaj moraju sadržavati:
 
  • ispunjeni obrazac ponude za zakup javne površine koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti ili u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Krka (soba 36), svakog radnog dana, počevši od 10. ožujka, ove godine, pa sve do isteka roka za dostavu ponuda, i to između 09.00 i 12.00 sati,
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave natječaja,
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 30% početnog iznosa zakupnine,
  • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi,
  • dokaz o posjedovanju certifikata Dar iz Krka Turističke zajednice Grada Krka (za natjecatelje koji ga posjeduju).
 
Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 31. ožujka, ove godine, i to do 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom Ne otvaraj - ponuda za javnu površinu broj ____ (upisuje se broj lokacije). Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja. Otvaranje ponuda je javno i održati će se 31. ožujka, ove godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, s početkom u 13.00 sati.
 
Cjeloviti tekst Odluke zajedno s obrascem ponude dostupni su u prilogu.