Natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Natječaj za davanje u zakup javne površine.

 
Natječaj se raspisuje za davanje u zakup javne površine u gradu Krku, i to jednog parkirnog mjesta (prvo parkirno mjesto koje se nalazi neposredno uz sjeverni ulaz u Veliki park) te se za isto određuje obavljanje djelatnosti - iznajmljivanje skutera. Rok trajanja zakupa je od 21. srpnja do 30. rujna 2014. godine, a početna zakupnina iznosi 2.500,00 kn za cjelokupni period trajanja zakupa.
 
Pravo prijave na natječaj: 
Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti određene na lokaciji koja je predmet javnog natječaja.
 
Zakupnina:
Zakupnina se plaća danom zaključenja ugovora o zakupu.
 
Prijave na natječaj moraju sadržavati:
 
  • podatke o natjecatelju (ime, prezume, adresu za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu pravne osobe, OIB),
  • iznos ponuđene zakupnijne,
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • presliku izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena za obavljanje na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci od dana objave natječaja,
  • potvrdu Odsjeka za proračun i financije da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi ili ugovor zaključen s Gradom Krkom vezan za reguliranje eventualnih obveza za koje rok dospijeća nije protekao.
 
Pismene ponude na natječaj objavljen 09. srpnja 2014. godine trebaju prispjeti najkasnije do 17. srpnja 2014. godine, do 12.00 sati na adresu Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE. 
 
Otvaranje ponuda:
Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja. Otvaranje ponuda je javno i održati će se 17. srpnja 2014. godine u 12.00 sati u Maloj vijećnici Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2.
 
Javna površina iz natječaja dati će se u zakup natjecatelju koji ponudi obavljanje odgovarajuće djelatnosti i veći iznos zakupnine te zadovoljava tražene uvjete natječaja.
U slučaju alternativnih ponuda jednog natjecatelja uzeti će se u obzir ponuda s najvišim iznosom ponuđene zakupnine.
Nepotpune ponude i ponude koje prispiju nakon roka za otvaranje ponuda neće se razmatrati. Nepotpune su ponude koje ne sadrže sve podatke navedene u obrascu i svu dokumentaciju za koju je navedeno da ponuda za natječaj mora sadržavati. Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze neće se razmatrati.
Najpovoljnija je ponuda koja sadrži sve potrebne podatke i dokumentaciju na temelju koje može biti utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja te koja nudi najviši iznos zakupnine.