Natječaj Vecle d.o.o. za davanje u zakup privremenih objekata

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata Grada Krka, Vecla d.o.o. objavljuje Natječaj za davanje u zakup privremenih objekata u sklopu trgovačke aleje uz autobusnu stanicu u Krku.

 

 

 

 

 

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

 

Prije zaključenja ugovora o zakupu potrebno je za tehničko rješenje svih privremenih objekata dobiti suglasnost Vecle d.o.o. Na lokacijama pod rednim brojem 1. i 3. zakupnici koriste objekte Vecle d.o.o.

 

Vrijeme zakupa:

 

Svi prostori, objekti i površine daju se u zakup na rok od 01. travnja 2020. do 31. listopada 2021. godine.

 

Obrazac ponude:

 

Obrazac ponude natjecatelji mogu dobiti u sjedištu Vecle d.o.o. Krk, Lukobran 5, radnim danima od 08.00 do 12.00 sati ili ga mogu preuzeti s internetskih stranica Vecle d.o.o. (www.vecla.hr), odnosno iz priloga ove obavijesti.

 

Prijave na natječaj moraju sadržavati:   

 

  • ime, prezime i adresu natjecatelja za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište za pravne osobe;
  • naznaku rednog broja, lokaciju i djelatnost (namjenu) prostora;
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  • presliku rješenja o registriranoj djelatnosti (registar trgovačkog suda ili obrtnika);
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 10% početne cijene zakupnine na žiro račun Vecle d.o.o. Krk broj: HR2124020061100071994, s pozivom na broj: OIB natjecatelja;
  • IZNOS ponuđene zakupnine (bez PDV-a);
  • IBAN broj za eventualni povrat jamčevine;
  • uvjerenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka o podmirenim svim obvezama prema Gradu Krku;
  • ime kontakt osobe i broj telefona.

 

Zakupnina:

 

Početne zakupnine za pozicije broj 1, 2 i 3, odnosno 4, 5, 6, i 7 pod rednim brojem 1. autobusna stanica, iskazane su u ukupnom iznosu i odnose se na sva tri boksa na pozicijama 1, 2 i 3, odnosno, na sva četiri boksa na pozicijama 4, 5, 6 i 7.

Zakupnina se plaća u dva jednaka obroka tijekom svake godine zakupa, uz dodatak poreza na dodanu vrijednost, i to prvi obrok najkasnije do 31. ožujka, a drugi obrok najkasnije do 01. srpnja tekuće godine zakupa.

Za lokaciju pod rednim brojem 5. koja se odnosi za prodaju tiskovina, duhana i sl. zakupnina se plaća mjesečno u 12 mjesečnih obroka za tekuću godinu zakupa.

Za lokaciju pod rednim brojem 5. zakupnik je, pored zakupnine, dužan snositi i režijske troškove kao što su struja, voda i sl.

 

Dostavljanje ponuda:

 

Pismene ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno te moraju prispjeti najkasnije do 24. veljače 2020. godine u 12.00 sati na adresu Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, u zatvorenoj kuverti s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ.

 

Otvaranje ponuda, kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, zaključenje ugovora:

 

Ponude se otvaraju 24. veljače 2020. godine u 13.00 sati u prostorijama Grada Krka (Gradska vijećnica). Otvaranje ponuda je javno.

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Uprava Vecle d.o.o. u roku od osam dana računajući od dana otvaranja ponuda i biti će oglašena na oglasnoj ploči Vecle d.o.o. na adresi Lukobran 5, Krk te na internetskoj stranici: www.vecla.hr.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je da ponuda za natječaj sadrži svu traženu dokumentaciju iz koje se utvrđuje da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja i glasi na najviši iznos zakupnine. U slučaju da dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete nadmetanja glase na isti iznos zakupnine, najpovoljnijom će se utvrditi ponuda koja je ranije zaprimljena.

Raniji zakupnici koji sudjeluju na natječaju i udovoljavaju svim uvjetima natječaja (koji su u potpunosti izvršavali obveze iz dosadašnjih ugovora o zakupu) i koji prihvaćaju najviši iznos zakupnine koji bude ponuđen na ovom natječaju, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Ponuda natjecatelja koji prema Vecli d.o.o. ili prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.

Nepotpune ponude (koje ne sadrže podatke o: rednom broju, lokaciji, djelatnosti (namjeni površine), poziciji ili visini zakupnine) neće se razmatrati. Također se neće razmatrati ponude koje ne sadrže svu dokumentaciju traženu ovim oglasom.

Natjecatelji koji uspiju u natječaju obvezni su s Veclom d.o.o. zaključiti ugovor o zakupu najkasnije do 16. ožujka 2020. godine. Za objekte i površine za koje natjecatelji ne zaključe ugovor do navedenog datuma smatrat će se da je natjecatelj odustao od zakupa.

Natjecatelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su ishoditi, o svom trošku, svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetnih djelatnosti te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Ukoliko natjecatelj ponudi više ponuda, a ne zaključi ugovor o zakupu za objekt i površinu na kojoj je uspio u natječaju, smatrati će se da je odustao od natjecanja za sve ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, dok se natjecateljima koji budu utvrđeni najpovoljnijima ista uračunava u zakupninu.

 

Vecla d.o.o. zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja natječaja.