Natječaj Vecle d.o.o. za davanje u zakup privremenih objekata

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata Grada Krka, Komunalno društvo Vecla d.o.o. objavljuje Natječaj za davanje u zakup privremenih objekata (prodajnih pulteva, kioska i dr.) u sklopu trgovačke aleje uz autobusnu stanicu i trgovačkog prostora kod Vrata slobode u gradu Krku.

 

Red br. Lokacija Opis prostora Namjena površine Pozicija br.     Početna cijena
          kom. m2 u kunama
1. Autobusna stanica Boks Kape, naočale, rekviziti za plaću, školjke i drugi suveniri, razglednice, končane rukotvorine, nosači zvuka, slike i sl.

8


10


11

1


1


1

do 12


do 9


do 9

30.000,00


25.000,00


25.000,00

2. Autobusna stanica Tipizirani štand Nakit, keramika, suveniri i sl. 17, 20 1 5 20.000,00
3. Vrata slobode Kiosk Prodaja sladoleda i slastica 3 1 do 10 20.000,00

 

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

 

Prije zaključenja ugovora o zakupu potrebno je za tehničko rješenje svih privremenih objekata dobiti suglasnost Vecle d.o.o. Na lokacijama pod rednim brojem 1. i 2. zakupnici koriste objekte Vecle d.o.o.

 

Vrijeme zakupa:

 

Objekti i površine daju se u zakup u periodu od 01. lipnja do 30. rujna 2018. godine.

 

Obrazac ponude:

 

Obrazac ponude natjecatelji mogu dobiti u poduzeću Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, radnim danom od 08.00 do 12.00 sati.

 

Prijave na natječaj moraju sadržavati: 

 

  • ime, prezime i adresu natjecatelja za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište za pravne osobe;
  • naznaku rednog broja, lokaciju i djelatnost (namjenu) prostora;
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  • presliku rješenja o registriranoj djelatnosti (registar Trgovačkog suda ili obrtnika);
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 10% početne cijene zakupnine na žiro račun Vecle d.o.o. Krk, broj: HR2124020061100071994, s pozivom na broj:  OIB natjecatelja;
  • IZNOS ponuđene zakupnine (bez PDV-a);
  • IBAN broj za eventualni povrat jamčevine;
  • uvjerenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka o podmirenim svim obvezama prema Gradu Krku;
  • ime kontakt osobe i broj telefona.

 

Zakupnina:

Zakupnina se plaća jednokratno prilikom potpisa ugovora, uz dodatak poreza na dodanu vrijednost najkasnije do 25. svibnja 2018.

Za površine pod rednim brojem 3. zakupnik je pored zakupnine dužan snositi i režijske troškove kao što su struja, voda i sl.

 

Dostavljanje ponuda:

 

Pismene ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno te moraju prispjeti najkasnije do 11. svibnja 2018. godine u 12.00 sati na adresu Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za Natječaj.

 

Otvaranje ponuda, kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, zaključenje ugovora:

 

Ponude se otvaraju 11. svibnja 2018. godine u 13.00 sati u prostorijama Vecle d.o.o. Otvaranje ponuda je javno te mogu prisustvovati učesnici ili njihovi opunomoćenici.

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Uprava Vecle d.o.o. u roku od 8 dana računajući od dana otvaranja ponuda i biti će oglašena na oglasnoj ploči Vecle d.o.o. na adresi Lukobran 5, Krk.

 

Kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, zaključenje ugovora:

 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je da ponuda za natječaj sadrži svu traženu dokumentaciju iz koje se utvrđuje da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja i glasi na najviši iznos zakupnine. U slučaju da dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete nadmetanja glase na isti iznos zakupnine, najpovoljnijom će se utvrditi ponuda koja je ranije zaprimljena.

Ponuda natjecatelja koji prema Vecli d.o.o. ili prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.

Nepotpune ponude (koje ne sadrže podatke o: rednom broju, lokaciji, djelatnosti ili visini zakupnine) neće se razmatrati. Također se neće razmatrati ponude koje ne sadrže svu dokumentaciju traženu ovim oglasom.

Natjecatelji koji uspiju u natječaju obvezni su sa Veclom d.o.o. zaključiti ugovor o zakupu najkasnije do 25. svibnja 2018. godine.  Za objekte i površine za koje natjecatelji ne zaključe ugovor do navedenog datuma smatrat će se da je natjecatelj odustao od zakupa.

Ukoliko natjecatelj ponudi više ponuda a ne zaključi ugovor o zakupu za objekt i površinu na kojoj je uspio u natječaju, smatrati će se da je odustao od natjecanja za sve ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Pravo prvenstva izbora određene lokacije prilikom zaključenja ugovora ima natjecatelj koji je ponudio veći iznos zakupnine te ima pravo drugu poziciju priključiti prvoj ukoliko je zbroj tih ponuda veći od zbroja dviju ponuda slijedećeg natjecatelja. Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, dok se natjecateljima koji budu utvrđeni najpovoljnijima ista uračunava u zakupninu.

 

Vecla d.o.o. zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja natječaja.