Natječaj PGŽ-a za odabir programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi

I. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, koji će se sufinancirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2015. godini za ustanove čiji osnivač nije Županija, udruge i druge pravne i fizičke osobe. Program javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi donosi Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

 
 
II. Sufinancirat će se programi:
 
1. Područje kulture:
 
 1. programi ustanova kulture čiji osnivač nije Županija, 
 2. manifestacije u kulturi od značenja za Županiju,
 3. programi muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti, te glazbeni, scenski i filmski programi,
 4. programi izdavačke i knjižnične djelatnosti,
 5. programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine
 6. pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga.
  
2. Područje sporta:
 
 1. programi omladinskih pogona prvoligaških klubova u Primorsko-goranskoj županiji za sportove koji imaju ligaška natjecanja u više rangova,
 2. pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme,
 3. programi Zajednice športova Primorsko-goranske županije,
 4. programi Saveza školskih športskih društava Primorsko-goranske županije,
 5. programi Saveza športova osoba s invaliditetom Primorsko-goranske županije.
 
3. Područje tehničke kulture:
 
 1. programi u tehničkoj kulturi,
 2. programi u inovacijskoj djelatnosti mladih,
 3. županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje,
 4. programi za osobe s invaliditetom,
 5. programi Zajednice tehničke kulture i županijskih saveza u tehničkoj kulturi. 
 
NAPOMENA: Programi nacionalnih zajednica i manjina, te udruga civilnog društva od interesa za Županiju nisu predmet ovoga natječaja. 
 
III. Prednost kod sufinanciranja imat će programi koji će svojim sadržajem poticati afirmaciju identiteta i promidžbu Županije te gradova i općina s njezinog područja, ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području cijele Županije, njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija, darovitost i stvaralaštvo, te aktivnosti mlade populacije, demokratičnost i ekološku svijest.
 
Programi će se vrednovati ovisno o:
 
 • kvaliteti programa (prednost će imati jasni, detaljni i razrađeni programi),
 • složenosti potrebnih pripremnih radnji,
 • visini troškova i osiguranom ili planiranom financiranju iz drugih izvora, osobito iz sredstava EU fondova
 • razini održavanja (županijska, međužupanijska, državna, međunarodna),
 • usklađenosti programa s planskim smjernicama i strategijom razvoja Županije,
 • značenju za promidžbu Županije,
 • postignućima, referencama i uspješnosti prethodnog izvođenja programa podnositelja zahtjeva.
 
IV. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati: ispunjeni formular pristupnice natječaju (preuzima se na recepciji sjedišta Županije, Rijeka, Adamićeva 10, ili na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije), pisani sadržaj programa s obrazloženjem od najmanje pola kartice; financijski plan programa s podacima o troškovima, izvorima prihoda i očekivanim iznosom sufinanciranja. Za svaki prijavljeni program treba dostaviti zasebnu pristupnicu i ostalu dokumentaciju. Udruge su dužne priložiti presliku važećeg rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske te važeću potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija.
 
V. Prijedlozi Programa, pripremljeni u skladu s ovim Natječajem, dostavljaju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, Slogin kula 2, 51000 Rijeka ili osobnom dostavom u Pisarnicu Primorsko-goranske županije na istoj adresi. Na omotnici obvezno naznačiti - Prijedlog programa javnih potreba u (navesti područje).
Natječaj je otvoren do 13. listopada 2014. godine. Prijedlozi koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, neće se razmatrati.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj  351 615 - za kulturu i 351 729 - za sport i tehničku kulturu.