MLD-USLUGE d.o.o. aktualni koncesionar za dimnjačarske poslove na području Grada Krka

Na 11. Sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, održanoj krajem prošle godine, donesena je Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, a kojom su predmetni poslovi povjereni tvrtki MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, zastupanoj po direktoru Zvonimiru Poljičaku.

Predmetna koncesija dana je na vrijeme od pet godina, što znači da u tom periodu aktualnog koncesionara za dimnjačarske poslove na području Grada Krka možete kontaktirati telefonom na: 099 251 36 26 ili 098 942 8867.