Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 24. Zakona o otocima (Narodne novine br. 116/18, 73/20 i 70/21), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21-Uredba), u skladu sa Programom poticanja razvoja civilnog društva na otocima od 2021. - 2027. godine, od 28. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Program) i Pravilnikom o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima (Narodne novine br. 88/21 - Pravilnik) te Odlukom o objavi Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini, od 31. svibnja 2023. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva na otocima za koje su osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine br. 145/2022 – u daljnjem tekstu: Državni proračun za 2023.) s pozicije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svrhu jačanja organizacija civilnog društva na otocima, a sukladno odrednicama i temeljnim polazištima Programa.

Opći cilj ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Ispunjavanje općeg cilja će se realizirati kroz:

– dodjelu financijske podrške projektima organizacija civilnog društva na otocima rješavajući stvarne potrebe koje prepoznaju stanovnici otočnih sredina.

Specifični cilj ovog Javnog poziva je osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima, i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva.

Ispunjavanje specifičnog cilja će se realizirati kroz:

– organiziranje i provedbu projekata poboljšanja kvalitete življenja na otocima.

Sukladno točki 10. Programa, ovaj Javni poziv usmjeren je na jačanje uloge organizacija civilnog društva kroz organiziranje i provedbu projekata koji doprinose ciljevima održivog razvoja, a obuhvaća sljedeća područja:

– očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka,

– jačanje obrazovnih kapaciteta i provedba sportskih aktivnosti,

– pružanje i jačanje socijalne i zdravstvene skrbi,

– postizanje uključivog i održivog gospodarskog razvoja,

– održivo upravljanje otočnim prirodnim resursima i briga o ekologiji,

– razvoj održive energetike i mobilnosti.

Prihvatljivim prijaviteljima ovog Javnog poziva smatraju se organizacije civilnog društva koje:

– imaju pravni status udruge i imaju sjedište i djeluju na području hrvatskih otoka, upisane su u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

– imaju pravni status ostalih organizacija civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija) i imaju sjedište i djeluju na području hrvatskih otoka,

– djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave ovog Javnog poziva,

– udovoljavaju općim uvjetima ovog Javnog poziva navedenim u Uputama za prijavitelje Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Upute za prijavitelje).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osiguralo je u Državnom proračunu za 2022. u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Program 2904 Održivi razvoj jadranskih otoka, aktivnost A570463 - Razvoj otoka, račun 382 - Kapitalne donacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2023. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za provedbu projekata ovog Javnog poziva iznosi 132.723 EUR.

Prijavitelj, kao nositelj projektne prijave, na ovaj Javni poziv može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt.

Ukoliko prijavitelj, kao nositelj projektne prijave, prijavi više od jedne projektne prijave, sve prijave istog prijavitelja bit će odbačene iz formalnih razloga.

Prijavitelj, kao nositelj projektne prijave, može sudjelovati kao partner u više drugih projektnih prijava.

Ovim Javnim pozivom, uz kriterij kvalitete projektne prijave koji predstavlja osnovu pri odabiru projekata za financiranje, poštovat će se kriterij teritorijalne zastupljenosti otoka po županijama.

S obzirom da je Ministarstvo unutar Programa prepoznalo važnost otoka sa specifičnim položajem koje karakterizira slabija gospodarska razvijenost i malobrojno, uglavnom starije stanovništvo, u sklopu ovog Javnog poziva dodatno će se bodovati organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i projekte provode na takvim otocima.

Ovim Javnim pozivom predviđena su financijska sredstva kako slijedi:

– ukupan iznos osiguranih sredstava: 132.723,00 EUR,

– minimalan iznos tražene financijske podrške: 4.000,00 EUR,

– maksimalan iznos tražene financijske podrške: 10.000,00 EUR.

Financijska sredstva za provedbu projekata dodijelit će se isključivo na osnovu procjene projektne prijave, usklađene s Uputama za prijavitelje i kriterijima za dodjelu financijske potpore te u skladu s Obrascem za ocjenjivanje kvalitete projektne prijave.

Upute za prijavitelje sastavni su dio ovog Javnog poziva.

Prijavitelj prijavu na ovaj Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav: www.financijskepodrske.hr. Način elektroničke prijave detaljno je opisan u odjeljku 3.1. Uputa za prijavitelje.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 17. srpnja 2023. godine, a uključuje sljedeće:

– rok za podnošenje elektroničke prijave (na dan roka najkasnije do 12.00 sati),

– rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji (na dan roka do 24.00 sata).

Potpisani Dokument o verifikaciji nakon uredno popunjene prijave potrebno je potpisati i pečatirati od osobe ovlaštene za zastupanje i do 17. srpnja 2023 do 24.00 sata, skeniranog poslati na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Zakašnjele prijave iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Zakašnjelim prijavama smatraju se prijave kod kojih do 12.00 sati nisu učitani ispunjeni obrasci u sustav, odnosno za koje do 17. srpnja 2023. do 24.00 sata nije poslan Dokument o verifikaciji na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Sukladno člancima 8., 9., 10., 11., 12. i 13. Pravilnika obavit će se administrativna provjera projektnih prijava Javnog poziva, ocjenjivanje od strane Povjerenstva za ocjenu projektnih prijava dostavljenih na Javni poziv kao i aktivnosti vezane uz dostavu obavezne dodatne dokumentacije. Nakon odrađene cjelokupne procedure Javnog poziva donijeti će se Odluka o odabiru projekata za financiranje. Podnošenje prigovora, sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava s korisnikom financiranja, kao i indikativni kalendar provedbe ovog Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Javni poziv objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao i u sustavu: www.financijskepodrske.hr.