Lučka uprava Krk donosi novi pravilnik o dodjeli vezova. Glavni kriterij bit će prebivalište

Na otoku Krku već se dugo raspravlja o potrebi unapređenja načina upravljanja komunalnim vezovima, reviziji njihova dosadašnjeg korištenja i unapređenja modela kojim se uvijek deficitarni vezovi te vrste dodjeljuju njihovim korisnicima. Slijedom takvih ciljeva, Županijska lučka uprava Krk je pokrenula postupak savjetovanja s javnošću s nakanom donošenja novog Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka Županijske lučke uprave Krk.

Pravilnikom se propisuju uvjeti i kriteriji za dodjelu stalnog veza te pravila njihovog korištenja na komunalnim dijelovima luka, u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja, kojima upravlja Županijska lučka uprava Krk. Na tapetu je i sam postupak ostvarivanja tog prava, uvjeti sklapanja ugovora o stalnom vezu i njihov obvezni sadržaj, kontrola i nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza te ostala prava i obveze povezane ostvarivanjem prava korištenja stalnoga veza.

Sukladno prijedlogu koji potpisuje Nada Milošević, predsjednica Upravnog vijeća te županijske ustanove, stalnim vezom smatra se vez na komunalnom dijelu luke za korištenje kojeg se sklapa ugovor s Lučkom upravom na minimalno mjesec dana.

 

Prvenstvo za vez
 

Prema nacrtu o sadržaju koji se sve do 26. studenoga, do kad traje javno savjetovanje, svi mogu očitovati, prvenstvo na dobivanje korištenja stalnog veza imat će vlasnici brodova i brodica koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave i plovilo upisano na području nadležne lučke ispostave Lučke kapetanije (u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika), vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave kojima je brod ili brodica upisana na području nadležne lučke ispostave Lučke kapetanije u svrhu sporta i razonode te vlasnici brodova i brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne ispostave Lučke kapetanije. U komunalnim dijelovima luka kojima upravlja ŽLU Krk korištenje stalnog veza moći će se dati najviše za dva plovila istog vlasnika, jedno od kojih se koristi za gospodarske, a drugo u privatne svrhe.

Što se pak kriterija tiče, prijedlogom je uređeno da će se stalni vezovi davati na korištenje prema redoslijedu utvrđenim Listom čekanja za dodjelu prava korištenja stalnog veza, a koja se utvrđuje temeljem podnesenih zahtjeva i kriterija u red kojih spadaju svrha za koju se koristi plovilo, prebivalište, odnosno sjedište podnositelja zahtjeva, kao i činjenica radi li se o brodu ili brodici izgrađenoj od drva neplastificiranog trupa. Uz način bodovanja svakog od tih uvjeta, prijedlogom pravilnika određuje se i da je osnovni kriterij za dodjelu bodova u tom postupku kontinuirano prebivanje na određenom području.

 

Lista čekanja
 

Zahtjev za dodjelu stalnog veza podnosi se Lučkoj upravi, na propisanom obrascu Lučke uprave, a po donošenju prijedloga Liste čekanja svakom podnositelju zahtjeva putem elektroničke pošte ili preporučene pošiljke dodijelit će se korisnički kod pod kojim je njegov zahtjev uvršten na Listu koja se javno objavljuje. Postupak za utvrđivanje Liste čekanja pokretat će ravnatelj pisanom odlukom, a postupak njena utvrđivanja provodit će Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga Liste čekanja, koje čine predsjednik i dva člana. Jednog člana imenovat će ravnatelj ŽLU-a Krk na prijedlog načelnika, odnosno gradonačelnika jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi luka. Ugovori o stalnom vezu, sukladno prijedlogu koji je upravo stavljen u javnu raspravu, sklapat će se na određeno vrijeme, ali ne dulje od deset godina. Za korisnike koji imaju plovilo registrirano za gospodarske svrhe, ugovori bi se sklapali na rok koji neće biti dulji od jedne godine.

Prijedlogom je određeno i da će pravo korištenja stalnog veza prestajati u slučaju smrti korisnika, brisanjem plovila iz upisnika brodova, jahti ili evidencije brodica (očevidnika) lučke kapetanije, odnosno njene ispostave, u slučaju otuđenja plovila po bilo kojem osnovu te u slučaju prijenosa poslovnih udjela u pravnoj osobi – korisniku veza, odnosno istekom roka na koji je ugovor sklopljen. Pravo korištenja stalnog veza prestajat će i u slučaju trajnog nekorištenja veza (uklanjanja plovila s veza u razdoblju duljem od 90 dana), odustajanjem od daljnjeg korištenja, sporazumnim ili jednostranim raskidom ugovora, odnosno oduzimanjem prava daljnjeg korištenja.

 

Prijedlozi do 26. studenoga
 

Svi koji se žele svojim prijedlozima za unapređenjem ili pak primjedbama na predstavljeni prijedlog očitovati to su pozvani učiniti zaključno s 26. studenim ove godine. Adresa za podnošenje pisanih prijedloga i mišljenja na nacrt pravilnika je: Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, Krk, s naznakom: Savjetovanje s javnošću na Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza. Očitovanja je moguće dostaviti i putem elektroničke pošte, na adrese marijana@zluk.hr. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka Županijske lučke uprave Krk može se preuzeti i detaljnije proučiti na službenim mrežnim stranicama Županijske lučke uprave Krk. [novilist.hr, Mladen Trinajstić]