Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva

Temeljem odredbe članka 52. Statuta Grada Krka i članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, gradonačelnik Grada Krka, na Kolegiju gradonačelnika, održanom 29. travnja 2014. godine, donio je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva.

 
 
I. U stalni sastav Izbornog povjerenstva imenuju se:
 
 1. RADMILA ŽIVANOVIĆ - ČOP, za predsjednika,
 2. ARIJANA STANIČIĆ, za člana,
 3. DINA PEJNOVIĆ,  za člana,
 4. MARINKO BAJČIĆ, za zamjenika predsjednika,
 5. ŽELJKA SOKOLOVSKI, za zamjenika člana,
 6. ALEKSANDRA JURIĆ, za zamjenika člana.
 
II. Izborno povjerenstvo:
 
 • izravno brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća MO,
 • obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
 • ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća MO,
 • na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća MO,
 • određuje biračka mijesta za izbore članova vijeća MO,
 • imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora MO,
 • nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
 • nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća MO u skladu s ovom Odlukom,
 • prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
 • objavljuje rezultate izbora za članove vijeća MO,
 • obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća MO.
 
III. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.
 
Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva [.pdf]