Odluka o proglašenju sajmenih dana na području Grada Krka

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi odredbi članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20 i 33/23), Gradonačelnik Grada Krka na 86. Kolegiju gradonačelnika, održanom 17. srpnja 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju sajmenih dana na području Grada Krka.

1. U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, proglašavaju se 05. i 15. kolovoz 2023. godine sajamski dani na području Grada Krka.

2. Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskih događanja, u navedene dane može započeti najranije u 09.00 sati i završiti najkasnije u 24.00 sata.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Krka.