Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi odredbi članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20 i 33/23) i odredbi Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/07 i 34/09), Gradonačelnik Grada Krka na 98. Kolegiju gradonačelnika, održanom 13. studenog 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka.

1. U svrhu dodatne ponude i promidžbeno - turističkih aktivnosti, od 01. prosinca 2023. do zaključno sa 06. siječnjem 2024. godine, za vrijeme trajanja manifestacije Advent u Krku proglašavaju se sajamski dani na području Grada Krka.

2. Prigodna prodaja u adventskim kućicama, kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskih događanja u navedenom razdoblju, može započeti najranije u 09.00 i završiti najkasnije u 24.00 sata.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Krka.