Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora: Prodaja umjetničkih slika i predmeta (galerija)

Grad Krk, na temelju članka 6., stavka 1., Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke gradonačelnika od 07. prosinca 2020. godine, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

 

1. Predmet Natječaja je poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade izgrađene na gr.č. 202/1, k.o. Krk, na adresi J. J. Strossmayera 11B, ukupne površine od 28,29 m2, za koji je određeno obavljanje djelatnosti: prodaja umjetničkih slika i predmeta (galerija). Isključuje se, odnosno neće se prihvatiti obavljanje djelatnosti prodaje nakita (zlatarske, filigranske i slične djelatnosti vezane za prodaju nakita).

 

2. Za zakup predmetnog poslovnog prostora određena je početna zakupnina u iznosu od 280,00 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, i to na dan plaćanja. Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu u iznosu u koji nije uključen PDV. Mjesečna zakupnina bit će uvećana za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost). Rok trajanja zakupa je pet godina.

 

3. Ponuda za Natječaj mora sadržavati:

– ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedište, OIB);

– naznačen poslovni prostor za koji se natječe;

– djelatnost koju natjecatelj ima namjeru obavljati;

– dokaz da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koju će obavljati;

– naziv banke i broj računa natjecatelja radi povrata jamčevine;

– iznos ponuđene mjesečne zakupnine, bez PDV-a;

– dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu u iznosu od 280,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke, na dan uplate.

 

4. jamčevina se plaća u korist Proračuna Grada Krka, broj računa HR58 24020061821500001; model HR68; poziv na broj: 9016-OIB; svrha uplate: jamčevina za natječaj. Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vraća se natjecateljima u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim nije zaključen ugovor o zakupu zadržava se, a natjecatelj gubi pravo na povrat iste. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim je sklopljen ugovor o zakupu zadržava se na način da se smatra predujmom zakupnine iz koje će se namiriti buduća dospjela zakupnina.

 

5. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju te je obveza budućeg zakupnika da o svom trošku prostor privede određenoj namjeni.

 

6. Ponudi se prilažu sljedeći dokazi:

– preslika važeće osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba, odnosno preslika važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe;

– izvornik ili ovjerena preslika važeće obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra, ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena;

– izvornik ili ovjerena preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registra ili izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba - trgovačko društvo iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena;

– preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku, sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba;

– potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana do dana podnošenja ponude iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;

– potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojem osnovu;

– dokaz o uplaćenoj jamčevini;

– dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu ukoliko isti postoji, sukladno članku 6. stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a vezano za prava iz Zakona o pravima Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Prvenstveno pravo ostvaruje se ukoliko osoba udovolji svim uvjetima iz natječaja, prihvati zakupninu iz najpovoljnije ponude, ako nije korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ukoliko nije zakupnik poslovnog prostora koji je već jednom stekao primjenom tog prava. Dokazi koji se dostavljaju: potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata; potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca Domovinskog rata; potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; potvrda o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz Mirovinskog osiguranja; izjava koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno pravo prvenstva zakupa poslovnih prostora po drugim javnim natječajima.

 

7. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 18. siječnja 2021. godine u 12.00 sati, a mogu se podnijeti osobno u Pisarnicu Grada Krka ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup poslovnog prostora.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 18. siječnja 2021. godine u 12.00 sati u prostorijama Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk (Mala gradska vijećnica).

 

8. Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja, neće se razmatrati.

 

9. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete Natječaja s najvišim ponuđenim iznosom mjesečne  zakupnine. S najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, na trošak zakupnika.

 

10. Grad Krk zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude te poništenja ovog Natječaja.

 

11. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na 051/401-119, svakim radnim danom od 09.00 - 12.00 sati ili e-mailom na: radmila.cop@grad-krk.hr.