Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku.

 
1. Kod Velikog parka, sa sjeverne strane parka, dva parkirna mjesta za iznajmljivanje automobila, za period od 30. svibnja do 30. rujna 2014. godine. Početna zakupnina utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kn za navedeni period.
 
2. Kod spomenika pralji, površine 3 m2, za iznajmljivanje električnih bicikala, za period od 30. svibnja do 30. rujna 2014. godine, s utvrđenom početnom zakupninom od 5.000,00 kn za navedeni period.
 
3. Stara tržnica, lokacija broj 38, 1 mjesto, površine 2 m2, za postavljanje privremenog objekta za obavljanje djelatnosti prodaje nakita, suvenira i keramike, za period od  31. svibnja do 30. rujna 2014. godine. Početna zakupnina utvrđuje se u iznosu od 8.000,00 kn za navedeni period.
 
Pravo prijave na natječaj imaju: 
Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti čije obavljanje je određeno na pojedinoj javnoj površini.
 
Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:  
Za sve privremene objekte potrebno je, na tehničko rješenje i izgled objekta, dobiti suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.
 
Prijave na natječaj moraju sadržavati:
 
  • podatke o natjecatelju (ime, prezume, adresu za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu pravne osobe),
  • naznaku naziva lokacije te navedenu djelatnost,
  • iznos ponuđene zakupnijne,
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • presliku izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena za obavljanje na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci od dana objave natječaja,
  • potvrdu Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku ni po kojoj osnovi.
 
Pismene ponude na natječaj, objavljen 09. svibnja 2014. godine, trebaju prispjeti najkasnije do 26. svibnja 2014. godine, do 12.00 sati na adresu Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU. Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 26. svibnja 2014. godine u 13.00 sati u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica).
 
Javne površine iz natječaja dati će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najviši iznos zakupnine te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja.
U slučaju alternativnih ponuda jednog natjecatelja za određeno prodajno mjesto uzeti će se u obzir ponuda s najvišim iznosom ponuđene zakupnine.
Nepotpune ponude i ponude koje prispiju nakon roka za otvaranje ponuda neće se razmatrati. Nepotpune su ponude koje ne sadrže sve podatke i svu dokumentaciju za koju je navedeno da ponuda za natječaj mora sadržavati. Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze neće se razmatrati.