Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina, na koji se može aplicirati najkasnije do 18. travnja 2016. godine.

Natječaj se raspisuje za lokaciju u naselju Vrh (preko puta zgrade osnovne škole) za postavljanje privremenog objekta radi prodaje pekarskih proizvoda, s početnom zakupninom od 10.000,00 kn godišnje i rokom trajanja zakupa od pet godina, te za lokaciju u gradu Krku (kod spomenika Pralji) radi iznajmljivanja električnih bicikala, s početnom zakupninom od 2.000,00 kn i rokom trajanja zakupa od 29. travnja do 30. listopada 2016. godine.
 
Prijave na Natječaj moraju sadržavati:
 
  • podatke o natjecatelju (ime, prezime, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, 
  • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku,
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 20% početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR582402006-1821500001, model: 68, poziv na broj: 7706-OIB,
  • iznos ponuđene zakupnine,
  • naziv banke i broj žiro-računa za eventualni povrat jamčevine.
 
Pismene ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti najkasnije do 18. travnja 2016. godine, i to do 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom Ne otvaraj - ponuda za javnu površinu broj. Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi gradonačelnik.
 
Javna površina iz Natječaja dat će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najviši iznos zakupnine te zadovolje traženje uvjete Natječaja.
 
Cjeloviti tekst Natječaja dostupan je u prilogu.