Natječaj za davanje u zakup javne površine u gradu Krku

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Natječaj za davanje u zakup javne površine u gradu Krku, na koji se može aplicirati najkasnije do 03. lipnja 2016. godine.

Natječaj se raspisuje za lokaciju u gradu Krku, na dijelu k.č. 3140/, k.o. grad Krk (blizu negdašnje trgovine Fortuna), i to za postavljanje privremenog objekta - kioska do 12 m2 - za obavljanje sljedeće djelatnosti: trgovina na malo cvijećem, izrada prigodnih poklona za potrebe vjenčanja i slično, s početnom zakupninom od 24.600,00 kn godišnje i rokom trajanja zakupa od tri godine.
 
Prijave na Natječaj moraju sadržavati:
 
  • podatke o natjecatelju (ime, prezime i adresu za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu za pravne osobe),
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, 
  • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu,
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 10% početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR582402006-1821500001, model: 68, poziv na broj: 7706-OIB,
  • iznos ponuđene zakupnije,
  • naziv banke i broj žiro-računa za eventualni povrat jamčevine.
 
Pismene ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti najkasnije do 03. lipnja 2016. godine, do 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom Ne otvaraj - ponuda za zakup javne površine. Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi gradonačelnik.
 
Javna površina iz Natječaja dat će se u zakup natjecatelju koji ponudi obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najviši iznos zakupnine te zadovolji traženje uvjete Natječaja.
 
Cjeloviti tekst Natječaja dostupan je u prilogu.