Natječaj za davanje u zakup javne površine na Dunatu

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Natječaj za davanje u zakup javne površine, na koji se može aplicirati najkasnije do 06. svibnja 2016. godine.

Natječaj se raspisuje za lokaciju Dunat (kamena kućica na javnoj površini), i to za obavljanje djelatnosti trgovine - prodaje novina, duhanskih proizvoda, pića, sladoleda, opreme za plažu i drugo - s početnom zakupninom od 9.200,00 kn, a koja se odnosi na cjelokupni period zakupa, od 16. svibnja do 30. studenog 2016. godine. Pravo na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti određene na navedenoj lokaciji.
 
Prijave na Natječaj moraju sadržavati:
  • naznaku naziva lokacije te navedenu djelatnost,
  • iznos ponuđene zakupnije,
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, 
  • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi ili ugovor zaključen s Gradom Krkom vezano za reguliranje eventualnih obveza za koje nije protekao rok dospijeća,
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 30% početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR582402006-1821500001, model: 68, poziv na broj: 7242-OIB,
  • naziv banke i broj žiro-računa za eventualni povrat jamčevine.
 
Pismene ponude moraju prispjeti najkasnije do 06. svibnja 2016. godine, i to do 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom Ne otvaraj - ponuda za zakup javne površine na Dunatu. Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi gradonačelnik.
 
Javna površina iz Natječaja dat će se u zakup natjecatelju koji ponudi obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najviši iznos zakupnine te zadovolji traženje uvjete Natječaja.
 
Cjeloviti tekst Natječaja dostupan je u prilogu.