Natječaj Grada Krka za davanje u zakup javnih površina

Grad Krk, na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 18/10, 10/12, 29/15) objavljuje (prvi) Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku.

 

Natječaj se raspisuje za lokacije koje su označene brojevima s navedenim djelatnostima koje se na istima imaju obavljati te s početnim zakupninama kako slijedi:

 

A) Kod Velog parka:

 

02. Prodaja suvenira baziranih na fotografijama otoka Krka (spoj virtualnih i ne virtualnih suvenira na temu Krčke ljepote, s multimedijskom podlogom i informativnim sadržajem, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

06. Prodaja unikatne keramike s krčkim motivima, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 15.000,00 kuna.

07. Prodaja maslina, meda te proizvoda od maslina i meda, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

09. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

10. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna

11. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

12. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

13. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

 

B) Kod Velog parka (kod bankomata Erste Bank d.d.):

 

34. Iznajmljivanje skutera, 1 mjesto površine 13 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

 

C) Kod Sunčanog sata:

 

01. Prodaja pop corna, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

 

D) Trg Kamplin:

 

53. Prodaja autohtonih proizvoda od voća, pekmeza i sl., 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 5.000,00 kuna.

55. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 5.000,00 kuna.

 

Pravo prijave na natječaj:

 

Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje imaju prijavljeno prebivalište (sjedište) na području Grada Krka u posljednjih deset godina i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koje je određeno na pojedinoj javnoj površini.

Natjecatelji koji budu izabrani kao najpovoljniji mogu zaključiti ugovor samo za jednu lokaciju.

Ukoliko je natjecatelj izabran najpovoljnijim na više lokacija ugovor može zaključiti samo za lokaciju za koju je nudio najviši iznos zakupnine, dok će se na drugim lokacijama za koje je taj natjecatelj utvrđen najpovoljnijim ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. Prvenstveno pravo na zaključenje ugovora o zakupu javne površine imaju osobe čije je rješenje suvenira označeno od strane Turističke zajednice Grada Krka markicom: Dar iz Krka, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja i prihvate iznos zakupnine iz najpovoljnije ponude.

 

Lokacije:

 

Lokacije su označene brojevima kako je naprijed navedeno. Lokacije se mogu vidjeti na orto-foto snimkama s označenim brojevima lokacija koje se nalaze na oglasnoj ploči Grada Krka (I. kat upravne zgrade Grada Krka, Trg Josipa bana Jelačića 2, Krk, kod sobe 36).

Lokacije navedene ovim oglasom natječaja su nepromjenjive.

Grad Krk može na navedenim područjima odrediti i druge lokacije koje mogu biti predmet novih natječaja.

 

Vrijeme zakupa:

 

Ugovor se zaključuje se za period od 19. travnja 2019. do 30. studenog 2021. godine, s time da se djelatnost na javnoj površini obavlja u periodu od 19. travnja do 30. studenog u godini (za vrijeme trajanja turističke sezone 2019., 2020. i 2021. godine), s time da je od perioda trajanja zakupa (obavljanja djelatnosti) izuzet period od 08. - 10. kolovoza, u kojem periodu se održava Krčki sajam.

 

Zakupnina:

 

Početna zakupnina odnosi se na period trajanja zakupa od jedne godine - jedne turističke sezone.

Zakupnina se plaća u dva jednaka obroka koji dospijevaju na naplatu 30. travnja i 30. srpnja u tekućoj godini.

Pored obveze plaćanja zakupnine za zakup javne površine, zakupnik je obvezan podmiriti i sve druge komunalne troškove, kao i sve troškove koji proizlaze iz njegova poslovanja.

 

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

 

Za sve privremene objekte potrebno je, na tehničko rješenje i izgled objekta, dobiti suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka, s napomenom da uz privremene objekte iz natječaja nije dozvoljeno dodavanje izložbenih stalaka i polica. Prije zaključenja ugovora o zakupu javne površine, odabrani zakupnici dužni su ishoditi atest tehničke ispravnosti elektroinstalacija za privremeni objekt te isti dostaviti zakupodavcu.

 

Prijave na natječaj moraju sadržavati:

 

 • ispunjeni obrazac ponude koji se može dobiti u Odsjeku za opće pravne i kadrovske poslove (soba 36) svakog radnog dana od 09.00 - 12.00 sati, u koji se upisuju:
  • podaci o natjecatelju (ime, prezime, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),
  • naznaka naziva lokacije (označeno slovima) i broja lokacije te navedena djelatnost,
  • iznos ponuđene zakupnine,
  • naziv banke i broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine.

 

Uz ispunjeni obrazac ponude prilažu se slijedeći dokumenti:

 

 • preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe),
 • uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da natjecatelj ima prijavljeno prebivalište na području Grada Krka u posljednjih deset godina,
 • preslika izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena za obavljanje na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od šest mjeseci do dana objave natječaja (napomena: priznat će se osnovna registracija koja se odnosi na obavljanje djelatnosti za koju se natjecatelj natječe (ugostiteljstvo, trgovina i dr.), odnosno natjecatelj se može naknadno doregistrirati za specifičnu poddjelatnost sukladno traženju nadležnog tijela uprave),
 • potvrda Odsjeka za proračun i financije da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi ili ugovor zaključen s Gradom Krkom vezano za reguliranje eventualnih obveza za koje rok dospijeća nije protekao,
 • potvrda nadležne Porezne uprave o tome da natjecatelj nema duga s osnova javnih davanja,
 • potvrda o uplaćenoj jamčevini u visini od 20% početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR5824020061821500001, model: 68; pozivom na broj: 7242 - OIB.
 • potvrda Turističke zajednice Grada Krka da je suvenir označen markicom: Dar iz Krka, u slučaju kad se natjecatelj poziva na prvenstveno pravo za zaključenje ugovora o zakupu.

 

Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 28. ožujka 2019. godine, do 12.00 sati, na adresu Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup javne površine broj ____ (pod brojem se upisuje broj lokacije).

 

Otvaranje ponuda, prvenstvo odabira, ugovori i trošak provedbe natječaja:

 

Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se 28. ožujka 2019. godine u Velikoj vijećnici Grada Krka (kino dvorana) u 12.15 sati.

Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi Gradonačelnik u roku od sedam dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Javna površina iz natječaja dati će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najveći iznos zakupnine te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja.

U slučaju alternativnih ponuda jednog natjecatelja za istu lokaciju, uzet će se u obzir ponuda s najvišim iznosom ponuđene zakupnine.

Prvenstveno pravo na zaključenje ugovora imaju natjecatelji čiji predmeti prodaje imaju certifikat Dar iz Krka Turističke zajednice Grada Krka i uklapaju se u naprijed navedene oglašene djelatnosti na pojedinoj lokaciji, uz uvjet da prihvate iznos zakupnine iz najpovoljnije ponude i da zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja.

Nepotpune ponude i ponude koje prispiju nakon roka za otvaranje ponuda neće se razmatrati. Nepotpune ponude su ponude koje ne sadrže sve podatke navedene u obrascu ponude i svu dokumentaciju za koju je navedeno da ponuda za natječaj mora sadržavati. Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku i Poreznoj upravi ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.

Uplaćeni iznos jamčevine natjecateljima koji uspiju na natječaja uračunava se u zakupninu, a natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća na žiro račun natjecatelja.

 

Zaključenje ugovora:

 

Natjecatelji koji uspiju na natječaju moraju zaključiti ugovor o zakupu javne površine i platiti zakupninu za istu, najkasnije do 15. travnja 2019. godine, jer će se u protivnom smatrati da su odustali od svoje ponude.

Pored obveze zaključenja ugovora o zakupu javne površine natjecatelji koji uspiju u natječaju obvezuju se zaključiti ugovor s Turističkom zajednicom Grada Krka za korištenje javne površine za vrijeme održavanja Krčkog sajma (od 08. - 10. kolovoza), i to istovremeno sa zaključenjem ugovora o zakupu javne površine.