Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka

Odredbama članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/0 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom odgovarajućom primjenom odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

Slijedom prednjih odredbi, Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka koja je objavljena u SN PGŽ, br. 6/14.

Kako izabranim članovima vijeća mjesnih odbora uskoro istječe četverogodišnji mandat (posljednji izbori održani su 08. lipnja 2014.), na temelju članka 4. prednje Odluke, Gradsko vijeće Grada Krka je na posljednjoj sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, a koja se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Člankom 3. Odluke o raspisivanju izbora utvrđen je dan provedbe izbora, i to nedjelja 10. lipnja 2018. godine. Navedena Odluka bit će objavljena u SN PGŽ, br. 11, od 19. travnja 2018. godine, a stupa na snagu osmog dana nakon objave (27. travnja 2018.) te od tog datuma, odnosno idućeg dana teku rokovi u vezi s dostavom listi s prijedlozima kandidata te drugih izbornih radnji i postupaka u svrhu provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Ove će se godine tako provesti izbori i za dva novoosnovana mjesna odbora na području Grada Krka, odnosno naselja Krk, i to za Mjesni odbor Krk Istok i Mjesni odbor Krk Zapad, a njihova su područja utvrđena Odlukom o područjima, granicama i sjedištima mjesnh odbora na području Grada Krka, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine (SN PGŽ, br. 8/18).

Na Kolegiju gradonačelnika, održanom 23. travnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Krka donio je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva zaduženog za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća koje vrši sve tehničke pripreme za obavljanje izbora utvrđene Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

Slijedom naprijed iznesenog, Jedinstveni upravni odjel i Izborno povjerenstvo Grada Krka u svakom trenutku stoje na raspolaganju u vezi svih mogućih pitanja i pojašnjenja izbornih radnji i postupaka koje je potrebno učiniti u utvrđenim rokovima, sukladno s odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN, br. 144/12 i 121/16) i predmetnom Odlukom o izboru članova mjesnih odbora na području Grada Krka.

S ciljem provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, mole se svi sudionici da u skladu sa svojim mogućnostima pripomognu realizaciji istih, a političke stranke da animiraju svoje članstvo o raspisanim izborima i redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova utvrđenih Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka. U tom smislu, u prilogu ove obavijesti dostupne su i Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova propisanih od strane Izbornog povjerenstva Grada Krka.              

Pored navedenog, Izborno povjerenstvo Grada Krka propisalo je i Obvezatne upute broj OMO - I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora, a isti se mogu preuzeti kod Izbornog povjerenstva. Naime, pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka obavljat će se isključivo na obrascima propisanim prednjim Obvezatnim uputama, i to posebice:

 

  • OMO - 1 - Prijedlog  kandidacijske liste kandidata za članove vijeća;
  • OMO - 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača kandidata za članove vijeća;
  • OMO - 3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća, kao i druge potrebne obrasce za pripremu i provođenje izbora.