Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine donijelo je novu Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka
Kako je članovima vijeća mjesnih odbora istekao četverogodišnji mandat, temeljem prethodne Odluke, Gradsko vijeće na sjednici održanoj 22. travnja 2014. godine donijelo je i Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka. Temeljem iste kao dan provedbe izbora utvrđena je nedjelja, 08. lipnja 2014. godine. Navedena Odluka objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 11/14, od 30. travnja 2014. godine, a stupila je na snagu prvog dana nakon objave te od tog datuma, odnosno idućeg dana, teku rokovi povezani s dostavom lista s prijedlozima kandidata te drugih izbornih radnji i postupaka u svrhu provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Na Kolegiju gradonačelnika, održanom 29. travnja 2014. godine, gradonačelnik je donio Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva Grada Krka koje je zaduženo za zakonito provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora, a koje obavlja i sve tehničke pripreme vezane uz realizaciju. Sukladno navedenom, Jedinstveni upravni odjel Grada Krka i Izborno povjerenstvo stoje na raspolaganju za sva eventualna pitanja i pojašnjenja izbornih radnji i postupaka koje je potrebno učiniti u utvrđenim rokovima.
U cilju provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, mole se svi sudionici da u skladu sa svojim mogućnostima pripomognu njihovoj realizaciji, a političke stranke da animiraju svoje članstvo o raspisanim izborima i redoslijedu izbornih radnji te tijeku rokova utvrđenih Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka. U tom smislu, u prilogu ove obavijesti mogu se preuzeti Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova te Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora što ih je propisalo Izborno povjerenstvo. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka tako će se obavljati isključivo na obrascima propisanim potonjim Uputama, i to osobito OMO - 1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove vijeća, OMO - 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove vijeća i OMO - 3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature.
 
Prilozi:
 
Obavijest o raspisanim izborima preuzmi
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka preuzmi
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka preuzmi
Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova preuzmi
Obvezatne upute broj OMO - I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora preuzmi
OMO - 1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove vijeća preuzmi
OMO - 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove vijeća preuzmi
OMO - 3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature preuzmi