II. Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje II. po redu Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku, na koji se može aplicirati najkasnije do 31. ožujka 2016. godine.

Natječaj se raspisuje za lokacije kod Velog parka, na Šetalištu Sv. Bernardina (iza pultova brodara), Staroj tržnici i Trgu Kamplin. 
Pravo prijave na Natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja je određena na pojedinoj lokaciji. Same lokacije mogu se vidjeti na orto-foto snimkama označenim brojevima koje su izložene na oglasnoj ploči, postavljenoj na I. katu upravne zgrade Grada Krka (Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk). Za sve lokacije Ugovor se zaključuje na period između 01. svibnja i 30. listopada 2016. godine, s time da je od vremena trajanja zakupa, radi održavanja Krčkog sajma, izuzet termin od 08. do 10. kolovoza, te su zakupci, po zahtjevu Turističke zajednice Grada Krka, dužni osloboditi javnu površinu.
 
Prijave na Natječaj moraju sadržavati:
 
 • ispunjeni obrazac ponude koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti ili dobiti u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Krka (soba 36), i to svakog radnog dana između 09.00 i 12.00 sati, a u koji se upisuju:
  • podaci o natjecatelju (ime, prezime, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),
  • naznaka naziva (označeno slovima) i broja lokacije te navedena djelatnost,
  • iznos ponuđene zakupnine,
  • naziv banke i broj žiro-računa za eventualni povrat jamčevine.
 
Ponudi je potrebno priložiti:
 
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
 • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave natječaja,
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 30% početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR582402006-1821500001, model: 68, poziv na broj: 7242-OIB;
 • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi,
 • potvrdu Turističke zajednice Grada Krka da je suvenir označen markicom Dar iz Krka (što se odnosi na natjecatelje koji ga posjeduju).
 
Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 31. ožujka 2016. godine, i to do 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom Ne otvaraj - ponuda za javnu površinu broj ____ (upisuje se broj lokacije). Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja. Otvaranje ponuda je javno i održat će se 31. ožujka 2016. godine u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, s početkom u 12.30 sati.
 
Javna površina iz Natječaja dat će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najviši iznos zakupnine te zadovolje traženje uvjete Natječaja.
 
Cjeloviti tekst Natječaja zajedno s obrascem ponude dostupni su u prilogu.