Poziv na nadmetanje [izgradnja mrtvačnice na groblju Vrh]

Grad Krk, 20. veljače 2014. godine, objavio je Poziv na nadmetanje za ustupanje građevinsko obrtničkih radova na izgradnji mrtvačnice na groblju Vrh. Krajnji rok za dostavu ponude je 10. ožujak 2014. godine u 12.00 sati.

 
 
 
 

 

1. Opći podaci 
 
Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 
tel: 051 401 111, fax: 051 221 126, 
OIB: 12405095116.
 
Osobe zadužene za komunikaciju s ponuditeljima: 
Radmila Živanović, dipl. prav., voditelj Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, 
mob: 098 675 165, e-mail: radmila.cop@grad-krk.hr, fax: 051 221 126. 
 
2. Podaci o predmetu nabave 
 
Opis predmeta nabave:
Ustupanje građevinsko obrtničkih radova na izgradnji mrtvačnice na groblju Vrh, sve prema troškovniku koji se nalazi u prilogu broj: IV Dokumentacije za nadmetanje. 
 
Mjesto izvršenja radova: 
Mjesno groblje Vrh. 
 
Rok izvršenja radova:
Rok izvršenja radova je 60 dana, računajući od dana zaključenja ugovora o građenju. 
 
3. Razlozi isključenja ponuditelja 
 
Kažnjavanost - ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela navedenih u izjavi o nekažnjavanju koja se nalazi u Prilogu: III Dokumentacije za nadmetanje. 
 
Činjenica nekažnjavanosti dokazuje se izjavom koja se nalazi u Prilogu: III Dokumentacije za nadmetanje. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
 
Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 
 
Činjenica da su ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje dokazuju se preslikom potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga (ne smije postojati dug s osnova javnih davanja, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnom propisu odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza). Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana primitka poziva za nadmetanje.
 
4. Sposobnost ponuditelja 
 
Dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnosti:
Preslika Izvoda iz sudskog (trgovačkog), strukovnog , obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmeta nabave, ne starija od 3 mjeseca računajući od dana primitka poziva na nadmetanje. 
 
5. Uputa ponuditeljima za sastavljanje ponude 
 
Sadržaj i način izrade ponude:
Ponuda se predaje u jednom (izvornom) primjerku pisanom na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. 
 
Ponuda mora biti složena slijedećim redoslijedom: 
 
  • Ponudbeni list (obrazac Prilog II), 
  • Isprave i dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, 
  • Isprave i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost, 
  • Ispunjen i ovjeren troškovnik. 
 
Naprijed navedeni dijelovi uvezuju se u jednu cjelinu. Svaka stranica ponude se numerira brojem te stranice. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. 
Prethodno navedeni dokazi koje izdaju nadležna tijela dostavljaju se u neovjerenoj kopiji. 
 
Način dostave ponude:
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu naručitelja, te s naznakom: ne otvaraj - ponuda za radove na izgradnji mrtvačnice
Adresa naručitelja je: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2. 
Na omotnici mora biti naziv i adresa ponuditelja. 
Ponuda se dostavlja osobno u pisarnicu naručitelja ili preporučenom pošiljkom. 
 
Izmjena ili dopuna ponude ili odustanak:
Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude. 
Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda uz naznaku da se radi o odustanku od ponude. 
 
Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave:
Predmet nabave nudi se u cijelosti. 
 
Dopustivost alternativne ponude:
Nisu dopuštene alternativne ponude. 
 
Način određivanja cijene ponude:
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost motaju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelj dostavlja ponudu sa cijenom u kunama. 
 
Valuta ponude: kuna 
Cijena ponude piše se brojkama. 
 
Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude je najmanje 120 dana.
Ponuditelj može ponuditi duži rok valjanosti ponude što označava u obrascu ponude. 
 
6. Ostale odredbe 
 
Smatra se da su ponuditelji detaljno ispitao predmet nabave, da je upoznat sa svim elementima koji imaju utjecaj na izvršenje traženog posla, te da su na temelju toga podnijeli svoju ponudu. 
 
Datum i vrijeme (rok) za dostavu ponude:
Krajnji rok za dostavu ponude je 10. ožujak 2014. godine u 12.00 sati.
 
Datum i vrijeme otvaranja ponuda:
Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 10. ožujka 2014. godine u 13.30 sati u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica).
 
Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju:
Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj je dužan donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude odnosno odluku o poništenju natječaja u pisanom obliku, u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluka se dostavlja preporučenim pismom.
 
Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje se vrši u roku od 30 dana, računajući od dana ispostavljanja računa. 
 
Dokumentacija za nadmetanje može se dobiti u Gradu Krku (soba 36), svakog radnog dana od 08.00 do 11.00 sati.