118. Kolegij: Usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka

U Malenoj vijećnici Grada Krka, 22. travnja 2024. godine, održan je 118. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nastavno na dopis župana Primorsko-goranske županije, utvrđeni su prioriteti u predmetima Grad Krka što ih je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, sukladno novom Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, povjerilo Primorsko-goranskoj županiji. Radi se neriješenim predmetima vezanim uz upravljanje neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu upotrebu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske. U nastavku izdvojen je zahtjev M. P. iz Domžale, Slovenija, kojim, kao suvlasnik k.č. 2687/1 i k.č. 2687/2, obje k.o. Krk-grad, traži pojašnjenje plana izvođenja radova na uređenju dječjeg igrališta u dvorištu Društvenog centra Krk u gradu Krku na k.č. 2673/2, k.o. Krk-grad, odnosno na međi koja graniči sa česticama u njegovom suvlasništvu. Prema potom predstavljenom očitovanju Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, radovi koji se ondje planiraju odvijati, izvodit će se isključivo na jugoistočnom dijelu k.č. 2673/2, k.o. Krk-grad te niti jednim dijelom neće zahvaćati navedene k.č. 2687/1 i k.č. 2687/2, obje k.o. Krk-grad, kao i ni jednu drugu susjednu česticu. Ovim se projektom, dakle, neće formirati katastarska čestica, niti će se mijenjati postojeće međe, već će se isključivo uređivati postojeće dvorište, i to u granicama postojeće k.č. 2673/2, k.o. Krk-grad.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, Mjesnom odboru Poljica odobreno je 400,00 eura za organizaciju manifestacije Prva nedilja od maja, a koja će 05. svibnja ove godine donijeti tradicionalno okupljanje kod crkve sv. Leonarda u naselju Bajčići te misno slavlje i nastup Folklornog društva Poljica. Folklornom društvu Poljica dodijeljeno je ukupno 1.311,74 eura za pokriće troškova proizašlih iz organizacije svečane proslave 60. obljetnice Društva, a koja je 13. travnja ove godine održana u naselju Bajčići. Temeljem dostavljene zamolbe, A. G. iz Krka odobrena je potpora od 600,00 eura za nastup na 29. izdanju Međunarodnog festivala pisme i vina Marko Polo, a koji će se u srpnju ove godine odigrati u gradu Korčuli. Potpora je dodijeljena za troškove kotizacije. Pored toga, usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka kojom su neznatno, s namjerom zaokruživanja, izmijenjene visine novčanih nagrada, tako da one, ovisno o postignutim rezultatima, sada iznose 800,00 eura za osvojeno prvo, 660,00 eura za osvojeno drugo i 550,00 eura za osvojeno treće mjesto na Olimpijskim igrama ili svjetskim prvenstvima, zatim 530,00 eura za osvojeno prvo, 400,00 eura za osvojeno drugo i 270,00 eura za osvojeno treće mjesto na europskim prvenstvima te 270,00 eura za osvojeno prvo, 200,00 eura za osvojeno drugo i 130,00 eura za osvojeno treće mjesto na državnim prvenstvima. Sukladno kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, a temeljem zaprimljenih zahtjeva, za vrhunske sportaše (prve, druge i treće kategorije) sada je predviđena mjesečna stipendija u iznosu od 120,00 eura, za vrsne sportaše (četvrte kategorije) u iznosu od 90,00 eura, a za darovite sportaše (pete i šeste kategorije) u iznosu od 60,00 eura.

U kontekstu rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, tvrtki DIKOM d.o.o. iz Krka dana je suglasnost za korištenje dodatne javne površine ispred terase Caffe bara Mare u Krku radi postavljanja stolova, stolica i suncobrana, i to uz naknadu te u istim gabaritima kao i prethodnih godina. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke ViacoN d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 3.800,00 eura, za izradu prometno-građevinsko-izvedbenog elaborata novog priključenja parcele trgovine Lidl u Krku na javno-prometnu površinu. Po izradi predmetnog elaborata zatražit će se prethodna suglasnost Policijske uprave primorsko-goranske, Policijske postaje Krk. Prihvaćena je i inicijativa Mjesnog odbora Krk - zapad da se zajedno s izgradnjom rampe za invalide na gradskom kupalištu Plav, sanira oštećeni dio kupališne površine, a stepenište koji vodi u more, radi lakšeg korištenja, nadogradi jednom dodatnom stepenicom. Također, na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, od tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. zatražit će se da otključa poluukopane spremnike u naselju Linardići kako bi bili u istom režimu korištenja sa svim drugim spremnicima postavljenim na području Grada Krka.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, Zidarskom obrtu Zidar Ivo iz Vrha dana je suglasnost za produljenje roka izvođenja radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Milohnići, i to do 12. svibnja ove godine.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je i usvojen prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup sedam javnih WC-a u vlasništvu Grada Krka. Najpovoljnijim natjecateljem tako je utvrđen Obrt za usluge ELIT iz Krka s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 350,00 eura, na rok od pet godina. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, s obzirom na iznimnu količinu posla vezanog uz košnju trave i održavanje tj. krčenje i sječu raslinja uz ceste i ostale površine na području Mjesnog odbora, kao i prethodne godine ugovor o djelu sklopit će se s M. P. iz Bajčića za period od 15. svibnja do 15. kolovoza ove godine.