110. Kolegij: Kreće sufinanciranje prijevoza djece uključene u aktivnosti sporta i kulture izvan otoka Krka u iznosu od 0,10 eura po prijeđenom kilometru

U Malenoj gradskoj vijećnici, 27. veljače 2024. godine, održan je 110. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja tema Pododsjeka za redarstvo, na znanje je primljena informacija tvrtke Valamar Riviera d.d. iz Poreča o tome da će njezini djelatnici pristupiti čišćenju prostora Kampa Krk i uklanjanju materijala kojeg je nedavno, na dijelove šetnice i prometnice (s mora i plaže), nanio jak vjetar. Temeljem zahtjeva Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići, analiziran je i prihvaćen projektantski troškovnik kojim su troškovi izrade i postavljanja vanjske drvene stolarije (od kombinacije ariša i masivne smreke) na zgradi buduće Etno kuće Skrpčići procijenjeni na iznos od 34.850,00 eura bez PDV-a. U tom smislu, najavljeno je provođenje postupka javne nabave.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu. Budući da obje odgojno-obrazovne ustanove imaju status Eko-škole/vrtića, Grad Krk će na ime Udruge Lijepa naša iz Zagreba, zadužene za provedbu spomenutog programa, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 1.062,00 eura. Riječ je o danas najpriznatijem statusu kojim se potvrđuje model odgoja i obrazovanja osjetljiv na pitanja ekologije, odnosno zaštite okoliša i održivog razvoja. Prema tome, ustanove koje brigu o okolišu promiču kao trajnu vrijednost i način življenja dobivaju povelju o statusu Eko-škole/vrtića te Zelenu zastavu s logotipom ove međunarodne inicijative. Usvojen je, nadalje, i prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza kojom su utvrđeni uvjeti, visina i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje dijela troškova prijevoza djece koja su uključena u aktivnosti sporta i kulture te putuju na treninge izvan otoka Krka. Troškovi prijevoza odsad će se sufinancirati u iznosu od 0,10 eura po prijeđenom kilometru (dosad je to bilo 0,05 eura iliti 0,40 kn po kilometru), i to na temelju mjesečno zaprimljenog pisanog izvješća udruge ili ustanove o prisutnosti djeteta na treningu. Sam zahtjev za sufinanciranje prijevoza, prema Gradu Krku, podnosi roditelj, tj. zakonski skrbnik djeteta. Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka, smjeru Tehničar za mehatroniku, dodijeljena je potpora od 100,00 eura za organizaciju maturalne zabave. Gradskom društvu Crvenog križa Krka dana je suglasnost za korekciju osnovice s ciljem povećanja plaće gerontodomaćice, kako zbog sve većeg obima posla, tako i viših troškova života.

Obrađujući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Cetis - Zg d.o.o. iz Svete Nedjelje za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi plaćanja komunalne i vodne naknade, odnosno rješenja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini. (U prošloj godini ukupna usluga ove tvrtke za sve prethodno navedeno iznosila je 3.560,62 eura.) K. B. iz Zagreba dozvoljeno je ulično sviranje i pjevanje na Trgu Kamplin u gradu Krku tijekom ovogodišnje turističke sezone, točnije srijedom, petkom i subotom, uz južnu fasadu Katedrale. Također, K. Ž. iz Njemačke dozvoljeno je ulično sviranje na dijelu Šetališta Sv. Bernardina u gradu Krku tijekom turističke sezone, i to ponedjeljkom, utorkom i nedjeljom. Tvrtki Terradecor iz Rijeke, do 15. ožujka ove godine, omogućeno je prolongiranje roka za izvođenje radova na uređenju zgrade buduće Etno kuće u naselju Skrpčići.

Tijekom razmatranja predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljen je i prihvaćen Izvedbeni projekt rekonstrukcije dijela Ul. Ježevac u gradu Krku (pokraj kbr. 8) - rješavanje problematike oborinske odvodnje kojeg je izradio Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Nelita Boban iz Rijeke. Ovdje se radi o investiciji čija je prva faza procijenjena na iznos od 44.873,50 eura bez PDV-a, a druga na iznos od 17.546,00 eura bez PDV-a. Iako je rješenje prihvaćeno, provođenje postupka javne nabave odgođeno je dok se ne utvrdi zadovoljava li, nedavno implementirano, privremeno rješenje. Također, predstavljen je i prihvaćen Glavni građevinski projekt rekonstrukcije Odvojka Ul. Na zdenac u naselju Kornić, istočno od kbr. 7 (planske oznake OU 11) - rješavanje problematike oborinske odvodnje kojeg potpisuje isti Ured. Vrijednost ove investicije procijenjena je na iznos od 44.027,00 eura bez PDV-a. S obzirom da je rješenje prihvaćeno, krenut će se s ishođenjem građevinske dozvole, s time da se u međuvremenu sredstva planiraju osigurati izmjenama i dopunama ovogodišnjeg Proračuna ili Proračunom za narednu godinu. U nastavku, upućena od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, na znanje su primljena tri zahtjeva: Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Ponikve, Grad Krk, Primorsko-goranska županija, zatim Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Kimpi) naselja Vrh, Kosići i Salatići, Grad Krk, Primorsko-goranska županija te Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture vodoopskrbnog sustava otoka Krka - Podsustav Ponikve, Primorsko-goranska županija. Nastavno na prošlotjednu prezentaciju idejnog rješenja uređenja plaže sa šetnicom - postojeće pješačke staze u uvali Redagara u gradu Krku kojeg je izradila tvrtka Nano-Plan d.o.o. iz Hreljina, zaključeno je kako se osnovni problem, vezan uz ovaj projekt, ogleda u činjenici što je unatoč utvrđenom pomorskom dobru u vlasničke listove još uvijek nije upisana Republika Hrvatska već fizičke i pravne osobe što onemogućava izdavanje građevinske dozvole. Pored tri predstavljene varijante rješenja, najprihvatljivijom označena je prva koja podrazumijeva kapacitet plaže za tisuću kupača s obrađenim pojasom utvrđenog pomorskog dobra. Zasad će se, dakle, na predmetnom području pojačano održavati postojeći putovi, a ugovorit će se i izrada prve faze izvedbenog projekta, odrediti obuhvat istog te ispitati mogućnost evidentiranja puta, odnosno komunalne infrastrukture prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Pored toga, istaknuto je kako se realizacija Projekta rekonstrukcije spoja nerazvrstanih cesta oznaka 186 i 185 u naselju Salatići, a kojeg tvore dvije projektne faze: izgradnja javne rasvjete i izvedba asfaltnog kolnika, može očekivati do kraja ove godine.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je prethodna suglasnost za Izmjene i dopune Pravilnika o upisu u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk. Naposljetku, najavljeno je donošenje ovogodišnje Odluke o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka.