108. Kolegij: U suradnji s KBC-om Rijeka, nastavljeno financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; prihvaćen Izvedbeni projekt izgradnje sportske dvorane za judo i karate

U Malenoj gradskoj vijećnici, 12. veljače 2024. godine, održan je 108. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj te Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je kako će se naručiti sanacija partera sa zamjenom rubnjaka pred ulazom u poslovnu zgradu smještenu na adresi Trg bana Josipa Jelačića 3 u gradu Krku. Udruzi Kreativni Krk dana je suglasnost za parkiranje alegorijskog vozila Karnevalske skupine Povero Keko na dijelu Obale hrvatske mornarice u gradu Krku, u utorak, 13. veljače ove godine, s obzirom da će se tog dana ondje odvijati cjelodnevni program završnice Krčkog karnevala uz jutarnje karnevalske povorke, spuštanje karnevalske zastave, vraćanje gradskih ključeva, spaljivanje pusta i nastup glazbenog sastava. U nastavku, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka: prva, na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, s pribrojenim PDV-om vrijedna 894,38 eura, za montažu jednog stupa javne rasvjete (s pripadajućim rasvjetnim tijelom) na dijelu Ul. Mekotine (između kbr. 1 i 5) u naselju Kornić, i, druga, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, s pribrojenim PDV-om vrijedna 975,25 eura, za montažu jednog stupa javne rasvjete (s pripadajućim rasvjetnim tijelom) u arealu franjevačkog samostana na predjelu Galvotok. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, zaključeno je kako će se u prve izmjene i dopune ovogodišnjeg Proračuna Grada Krka uvrstiti projekt asfaltiranja dviju dionica na području naselja Milohnići (uz rješavanje problema oborinske odvodnje na jednoj od njih), s time da će se u međuvremenu s inicijatorima detaljizirati troškovnik predmetne investicije. Tvrtki Hoteli Punat d.d. iz Punta dana je suglasnost za održavanje međunarodne sportske manifestacije te za povremeno i djelomično zatvaranje pojedinih prometnica na području grada Krka koje će koristiti biciklisti. Riječ je o manifestaciji Krk Granfondo čije je održavanje planirano 27. travnja ove godine, a koja donosi biciklističku utrku otokom, dugu 82 km. Predstavljena su i prihvaćena dva prometna elaborata, od kojih će jedan pridonijeti većoj sigurnosti pješaka na području naselja Kornić, a drugi usporavanju prometa kod dječjeg igrališta u naselju Poljica.

U kontekstu rasprave o temama Imovinsko-pravne službe, po pravednom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji rampe za osobe s invaliditetom na kupalištu Plav u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude, kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja, s pribrojenim PDV-om vrijedna 59.362,00 eura. Nakon odrađenog postupka jednostavne nabave s ciljem osiguranja imovine i odgovornosti te osiguranja od nezgode Grada Krka za 2024. godinu, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Croatia osiguranje d.d. iz Zagreba, u iznosu od 18.464,00 eura. Po pravednom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta u eksterijeru Područnog vrtića Krk u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja, s pribrojenim PDV-om vrijedna 52.806,00 eura. U nastavku, donesene su odluke o skorašnjoj provedbi sljedećih postupaka jednostavne nabave: (1) za ustupanje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka u ovoj godini (čija je procijenjena vrijednost 10.000,00 eura), (2) za ustupanje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije na području Grada Krka u ovoj godini (16.000,00 eura) te (3) za izradu analize mrežnog sustava Grada Krka i projekta njegove nadogradnje (13.000,00 eura). Vezano uz prijedlog I. B. I N. B. iz Krka da kupe 1231/1903 dijela k.č. 3869, k.o. Krk grad (1231/1903 dijela z.č. 1586, k.o. Krk), zaključeno je da Grad Krk svoj suvlasnički dio trenutno ne namjerava prodati sve dok se ne formira tamošnja cesta i ne izradi parcelacijski elaborat. Ovdje je riječ o parceli ukupne površine od 1.767 m2 sa suvlasničkim dijelom Grada Krka u površini do 1.142 m2, dok u preostalom dijelu suvlasništvo dijele predlagatelji. Nastavno na prijedlog Ž. J. i I. J. iz Krka, Grad Krk iskazao je interes za kupnju k.č. 2297, k.o. Krk grad, površine od 1.108 m2, inače parcele u suvlasništvu predlagatelja koja se nalazi na predjelu Sv. Lucija u gradu Krku predviđenom za izgradnju javnih sadržaja. S obzirom da postojeći ugovor ističe 30. travnja ove godine, prihvaćen je prijedlog V. Š. iz Krka, vl. Uslužnog obrta Žižula Krk, o zaključenju novog jednogodišnjeg ugovora o održavanju spomenika i spomen-obilježja (vezanih uz Narodnooslobodilačku borbu i Domovinski rat) na području Grada Krka, za što je na mjesečnoj razini predviđeno izdvajanje od 1.149,00 eura, uz uvođenje nadzora kojeg će vršiti gradsko komunalno redarstvo.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja i upravljanju sustavom javne rasvjete na području Grada Krka u 2024. godini, a kojim su navedeni poslovi povjereni tvrtki Smart Island Krk d.o.o., i to uz cijenu od 12,61 euro, plus PDV, po rasvjetnom tijelu - njih 2.810, što ukupno iznosi 35.434,10 eura, plus PDV, odnosno 2.952,84 eura, plus PDV, mjesečno.

U postupku rješavanja tema Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljen je i prihvaćen Izvedbeni projekt izgradnje sportske dvorane za judo i karate, odnosno rekonstrukcije/dogradnje postojeće zgrade Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područnog ureda Krk, kojeg potpisuje tvrtka K-IN d.o.o. iz Rijeke. Buduća dvorana imat će tri etaže: prizemlje, prvi kat i potkrovlje, ukupne bruto površine od 549,8 m2. Radovi na njezinoj izgradnji, za koje će se uskoro pokrenuti postupak nabave, procijenjeni su na iznos od 752.155,26 eura bez PDV-a. Također, najavljeno je kako će se ovim projektom aplicirati na aktualni Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2024. godini. Prema procjeni projektanta, izgradnja dvorane trebala bi trajati deset mjeseci uz dva dodatna mjeseca za ishođenje uporabne dozvole. Uz to, s ciljem ishođenja lokacijske dozvole, verificiran je Idejni projekt izgradnje nerazvrstane ceste na području Kartec u gradu Krku - dio SU5 (od raskršća sa Crikveničkom ulicom zapadno do kraja obuhvata građevinskog područja), dio SU6 (od raskršća sa SU5 do k.č. 3843/5, k.o. Krk grad) te dio OU (od k.č. 3843/5, k.o. Krk grad zapadno do kraja obuhvata građevinskog područja).

 

 

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji iniciran od strane Kliničko-bolničkog centra Rijeka (KBC Rijeka), a vezan uz pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ordinacijama Doma zdravlja Krk od strane djelatnika KBC-a Rijeka. Temeljem ovog Ugovora, koji se zaključuje na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, Grad Krk u obvezi je KBC-u Rijeka isplatiti iznos od 159,27 eura po dolasku liječnika i medicinskih sestara, sukladno zaprimljenim fakturama. Na kraju, izdvojen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije, radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, uz napomenu kako će javni poziv, upućen potencijalnim porotnicima, biti uskoro dostupan na gradskim internetskim stranicama.