107. Kolegij: Odobrena sredstva za sufinanciranje aktivnosti TZ otoka Krka; predložena povećanja godišnjih nagrada učenicima i mentorima

U Malenoj gradskoj vijećnici, 05. veljače 2024. godine, održan je 107. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o temama Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Smart Island Krk d.o.o., vrijedna 7.680,12 eura bez PDV-a, za izradu četiriju novih temelja te nabavu i montažu četiriju stupova javne rasvjete, zajedno s popravnim radovima, na dijelu Ulice Krčkih iseljenika u gradu Krku, odnosno na dionici dugoj 172 metra koja vodi prema franjevačkom samostanu. U sklopu projekta planiranja i izgradnje novog nogostupa od uvale sv. Fuska do predjela Golubići, kojeg je inicirao Mjesni odbor Skrbčići-Pinezići, prihvaćena je ponuda Trgovačkog obrta Dado iz Pinezića, ukupno vrijedna 2.400,00 eura, za realizacije prve od četiri projektne faze koja podrazumijeva čišćenje grmlja i makije te njihov odvoz i zbrinjavanje na dionici dugoj 220 metara. Drugom fazom bit će obuhvaćen dovoz sitnog materijala i poravnavanje terena, trećom presađivanje zelenila, a četvrtom planiranje i izgradnja nogostupa.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Mjesnom odboru Vrh odobrena je potpora od 250,00 eura za potrebe organizacije tradicionalnog karnevalskog programa na području Mjesnog odbora. U nastavku, predstavljen je i prihvaćen prijedlog nove Odluke o nagrađivanju učenika i mentora kojom se utvrđuju uvjeti, visina i postupak dodjele godišnjih nagrada učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Krka te njihovim mentorima za rezultate postignute na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Ovom je Odlukom sada predložena mogućnost nagrađivanja učenika i mentora koji su zapažene rezultate ostvarili i na županijskim natjecanjima, i to za osvojeno prvo mjesto 140,00 eura, za osvojeno drugo mjesto 120,00 eura, a za osvojeno treće mjesto 100,00 eura. Za postignute zapažene rezultate na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, učenike i mentore za osvojeno prvo mjesto učenika nagrađivat će se s 200,00 eura, za osvojeno drugo mjesto sa 180,00 eura, a za osvojeno treće mjesto sa 160,00 eura. Dosadašnjim, još uvijek važećim, odlukama te su nagrade propisane u visini od 132,72 eura (1.000,00 kn) za osvojeno prvo mjesto učenika na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, 106,18 eura (800,00 kn) za osvojeno drugo mjesto i 79,63 eura (600,00 kn) za osvojeno treće mjesto, što govori u prilog njihovom osjetnom povećanju. Za sudjelovanje učenika na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, kada nisu osvojena prva tri mjesta, za učenike i mentore predložena je također značajno uvećana nagrada u iznosu od 140,00 eura, u odnosu na još uvijek aktualnih 66,36 eura (500,00 kn). Visina nagrade učeniku generacije predložena je u visini od 200,00 eura, dok ona trenutno iznosi 132,72 eura (1.000,00 kn). Odluka o nagrađivanju učenika i mentora bit će sastavnim dijelom dnevnog reda nadolazeće sjednice Gradskog vijeća. Pored toga, dano je pozitivno mišljenje na tekst Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka, čijim prihvaćanjem Gradsko vijeće pokreće predmetni postupak. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada Krka koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih (odnedavno) broji svega tri člana, uključujući predsjednika i njegovog zamjenika. Kandidaturu za članove Savjeta mladih mogu podnijeti: udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina, učenička vijeća srednjih škola i studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija te neformalne skupine mladih.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Ugovora zajednice ponuditelja: Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice i Društva za zaštitu životinja Rijeka iz Rijeke o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za 2024. godinu, s time da paušalna cijena ponuđenih usluga iznosi 160,00 eura mjesečno, odnosno 1.920,00 eura godišnje, bez PDV-a, a čime je obuhvaćeno održavanje skloništa za životinje, pripravnost, kontrola i mjesečni obilazak epizootiološkog područja Grada Krka, uz dostavu pisanih izvješća. Pored navedenog, predmetnim su Ugovorom obuhvaćene i pojedinačne naknade za ostale, paušalom neobuhvaćene, usluge. Uz to, usvojena je i ponuda Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. iz Rijeke za veterinarsko-zdravstvenu zaštitu koja, uz ostalo, podrazumijeva: sterilizaciju, kastraciju, obilježavanje i eutanaziju mačaka.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, istaknuto je kako će se, u suradnji s Obrtom za web, dizajn i marketing Reality Crop iz Krka, nastaviti s razvijanjem novog gradskog logotipa inspiriranog tlocrtom krčke starogradske jezgre, a trenutno apliciranog na gradska električna vozila. S namjerom modernizacije Malog parka u gradu Krku i njegovog usklađivanja s projektima vezanim uz uređenje zona uz gradske bedeme, kao prvi korak, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjan Milenković iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 1.000,00 eura, za izradu Geodetske situacije stanja za potrebe projektiranja na k.č. 3217, k.o. Krk-grad.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odobren je prijedlog Ugovora o financiranju Turističke zajednice otoka Krka za administrativne troškove i programske aktivnosti u 2024. godini, čiji su supotpisnici Grad Krk i Turistička zajednica otoka Krka, a kojim udio Grada u financiranju administrativnih troškova Turističkog ureda iznosi 10.099,18 eura (26,02 posto od ukupno planiranog iznosa iliti 38.813,14 eura), dok je za programsku aktivnost od interesa za sve jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice na području otoka Krka predviđeno izdvajanje od 22.321,00 eura (26,02 posto od ukupno planiranog iznosa iliti 85.784,03 eura). Plaćanja temeljem predmetnog Ugovora predviđena su u tri jednaka obroka: prvi do 20. veljače, drugi do 17. travnja i treći do 17. srpnja ove godine. Nadalje, usvojen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s riječkom Poliklinikom Ivaniš za 2024. godinu, čime se nastavlja pružanje besplatne zdravstvene zaštite, točnije ultrazvučnih pretraga (vrata, štitne žlijezde, dojki, trbuha, male zdjelice, pazuha i prepona te orijentaciono želuca i crijeva) za stanovnike Grada Krka starije od 14 godina. (Naručuje se telefonom na broj 051/265-046, a prilikom pregleda pacijent mora predočiti osobnu iskaznicu.) Prihvaćanjem ovog Ugovora Grad se Poliklinici Ivaniš obavezao isplaćivati paušalnu mjesečnu naknadu u iznosu od 295,00 eura, što godišnje iznosi 3.540,00 eura. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 810,00 eura bez PDV-a, za izradu Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu.