105. Kolegij: Za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini izdvojeno 32.350,00 eura, a za asfaltiranje nerazvrstanih cesta 191.360,00 eura

U Malenoj gradskoj vijećnici, 22. siječnja 2024. godine, održan je 105. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o temama Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Bajčića, s pribrojenim PDV-om vrijedna 5.750,00 eura, za izradu i montažu metalne ograde (ukupno duge 18 metara) u eksterijeru poslovnih prostorija u gradskom vlasništvu koje se nalaze u sklopu trgovačkog kompleksa smještenog na adresi Šetalište sv. Bernardina u gradu Krku, iznad gradske tržnice. S obzirom na probleme koji na spoju Vrbničke i Bašćanske ulice u gradu Krku nastaju zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zadužen je da naruči izradu elaborata izvedenog stanja kako bi se ulica, temeljem Zakona o cestama, upisala na Grad Krk. Nastavno na dopis tvrtke Jamnica plus d.o.o. iz Zagreba kojim se traži suglasnost na prijedlog dizajna ovogodišnjih suncobrana, zaključeno je da se, temeljem pravilnika Oblikovanje stare jezgre grada Krka - pitanje urbane opreme, prijedlog prihvaća, izuzev ponuđenih boja, budući da suncobrani moraju biti isključivo u gradskoj bordo boji. Vezano uz zahtjev E. L. iz Krka za asfaltiranje dijela maslinarskog puta na predjelu Munčal (nastavak Ul. Josipa Pupačića) u gradu Krku, istaknuto je, najprije, kako se već prethodno asfaltirala najekstremnija (najstrmija) dionica predmetnog puta gdje su održavanja bila najčešća, s time da se njegove ostale dionice održavaju na godišnjoj razini (nasipavanjem, izgradnjom kanala za odvodnju oborinskih voda i sl.) te kako u ovogodišnjem gradskom Proračunu za traženo nema planiranih sredstava. Sukladno prijedlogu M. S. iz Krka da se u dijelu Ul. Krčkih iseljenika u gradu Krku postave usporivači brzine prometa, zaključeno je da će se naručiti izrada prometnog elaborata i analize prometne sigurnosti s mjerenjem brzine, temeljem čega će biti donesena adekvatna odluka. Pored toga, najavljeno je provođenje postupka javne nabave za zamjenu četiriju postojećih, gumenih usporivača prometa u dijelu Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku novim, i to betonskim. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 9.570,00 eura.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, usvojena je ponuda Zanatskog obrta Meštrija iz Krka, u iznosu od 7.458,75 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu i montažu kovane, pocinčane metalne ograde (ukupno duge 20 metara) na Mjesnom groblju Kornić, kako bi se osigurala maksimalna sigurnost posjetitelja zbog visinske razlike koja postoji između gornjeg i donjeg dijela groblja.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Mjesnom odboru Milohnići za proslavu blagdana sv. Fuske odobrena je potpora do 300,00 eura. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir dodijeljeno je 600,00 eura pomoći za realizaciju maturalne zabave kojom je ove godine obuhvaćeno 97 maturanata iz različitih razrednih odjeljenja, od čega njih 43 s područja Grada Krka. Uz to, prihvaćen je prijedlog Odluke o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije u 2024. godini. Naime, temeljem Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, od 12. prosinca 2023. godine, i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, utvrđeni su pružatelji medijskih usluga čiji će se programski sadržaji financirati u 2024. godini, iz čega proizlazi da je (1) Obrtu za internetski portal Otok vijesti iz Malinske dodijeljeno 4.800,00 eura za programski sadržaj U fokusu: Krk, (2) tvrtki Ciudad d.o.o. iz Zagreba 4.000,00 eura za programski sadržaj gradonačelnik.hr, (3) tvrtki Ri portal j.d.o.o. iz Rijeke 2.400,00 eura za programski sadržaj Krk na dlanu, (4) tvrtki Radio otok Krk d.o.o. iz Krasa 13.125,00 eura za programski sadržaj Signal 7 - Grad Krk, (5) tvrtki Radio Trsat d.o.o. iz Rijeke 4.800,00 eura za programski sadržaj Otočki đir i (6) tvrtki Kanal Ri d.o.o. iz Rijeke 3.200,00 eura za programski sadržaj Naš Krk. Ukupno je, dakle, dodijeljeno 32.350,00 eura, s time da će se s navedenim nakladnicima sklopiti ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja i sl.).

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za gospodarstvo, ponovo je razmotreno, a sada i djelomično modificirano idejno rješenje uređenja šetnice i terase ugostiteljskog objekta Aquarium smještene uz gradske bedeme, u dijelu Ul. Stjepana Radića u gradu Krku. Projektom, kojeg potpisuje Studio SML iz Krka i za koji se očekuje očitovanje Konzervatorskog odjela u Rijeci, predviđeno je: popločenje pješačke površine i povezivanje s prethodno uređenom popločenom površinom, zeleni pojas kao barijera prema prometnici, uređenje poteza uz zidine popločenjem i rasvjetom, popločenje platoa ugostiteljske terase i njezino uređenje natkrivanjem i zelenilom, izgradnja montažnog otvorenog šanka te uspostava info-punkta sa signalizacijom i prostorom za sjedenje.

Tijekom izlaganja o predmetima Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2024. godini, pored dvije zaprimljene ponude, kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 191.360,00 eura. Ovom je investicijom, pored ostalog, obuhvaćeno asfaltiranje eksterijera (dvorišta) stambene zgrade na adresi Slavka Nikolića 36, zatim puta koji povezuje predio Vignole (Robna kuća Krk) s dijelom Ul. Stjepana Radića (franjevački samostan) uključujući i izgradnju upojnog bunara s upojnom rešetkom te strma dionica poljoprivrednog puta prema uvali Sv. Juraj i dvije dionice prema uvali Čavlena. Uz to, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za izradu glavnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, s pribrojenim PDV-om vrijedna 32.787,00 eura. Najavljeno je i raspisivanje Natječaja za davanje u (jednogodišnji) zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na području Grada Krka, a koji će biti dostupan na internetskim stranicama Grada Krka. Natječajem će biti obuhvaćene lokacije kod Velikog parka, na Šetalištu sv. Bernardina (iza pultova brodara), na staroj tržnici te na Trgu Kamplin. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Z. B. iz Njemačke za (trogodišnje) produženje ugovora o zakupu zemljišta, i to dijela k.č. 3187, k.o. Krk grad, površine od 537 m2, i dijela k.č. 3186, k.o. Krk grad, površine od 128 m2, radi korištenja istog kao okućnice stambene zgrade u vlasništvu predlagatelja. Naposljetku, na inicijativu R. Z. iz Rijeke izvršit će se adaptacija stana u gradskom vlasništvu lociranog na adresi Dr. Dinka Vizetića 1 u gradu Krku, ispod od kojeg se nalazi poslovni prostor u vlasništvu inicijatora, a u kojem je u nekoliko navrata došlo do prodora vode iz gradskog stana. U tom smislu, naručit će se izrada troškovnika adaptacije kojim će biti obuhvaćeni: pod, zidovi, instalacije i stolarija.