95. Kolegij: Analiziran plan raspodjele sredstava po različitim programima u sklopu javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka za 2024. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 16. listopada 2023. godine, održan je 95. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Moto klubu Otok Krk - FRMC iz Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine ispred sjedišta Kluba, na adresi Stjepana Radića 1 u gradu Krku, i to u petak i subotu, 11 i 12. studenog ove godine, radi organizacije druženja predstavnika moto klubova motiviranih temom Otok Krk - turistička destinacija za moto turiste, s time da će se centralni dio ovog susreta odvijati 12. studenog, između 15.00 i 03.00 sata. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Geo-ing d.o.o. iz Zagreba za bušenje dviju bušotina na području naselja Krk, točnije u dijelu Ul. Mate Balote i dijelu Ul. Ježevac, s namjerom odvodnje oborinskih voda.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, analiziran je plan raspodjele sredstava po različitim programima u sklopu javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka za 2024. godinu. Tako je za javne potrebe u sportu prijedlogom Proračuna za narednu godinu određen budžet od 240.000,00 eura, što je za 29,17 posto više u odnosu na ovogodišnje izdvajanje, dok je za javne potrebe u kulturi predviđeno 110.000,00 eura, odnosno za 18,40 posto više nego li iznosi ovogodišnji plan. U sklopu javnih potreba razvoja civilnog društva, za inicijative socijalno-humanitarnih udruženja predviđeno je 50.000,00 eura, tj. za 17,73 više u odnosu na aktualni budžet. Za građanske inicijative, kojima su obuhvaćene aktivnosti usmjerene na sudjelovanje građana u javnom životu i uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja, pritom je određeno 25.000,00 eura, tj. za 276,73 posto više u odnosu na ovogodišnje izdvajanje, dok je za inicijative iz tehničke kulture određeno 10.000,00 eura, odnosno za 16,28 posto manje nego li iznosi ovogodišnji plan, a za inicijative u poljoprivredi (s uključenim kapitalnim donacijama) 20.000,00 eura, tj. za 5,82 posto manje u odnosu na aktualni budžet. Dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, a koje se odnose na potpore posredstvom Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, planirane su u iznosu od 20.000,00 eura, što je, naposljetku, za 50,68 posto više u odnosu na ovogodišnje izdvajanje. Osim što su redom predstavljeni nacrti programa javnih potreba za narednu godinu, i to: u kulturi, u obrazovanju i brige o mladima, u zdravstvu i socijalnoj skrbi, u razvoju civilnog društva te u sportu, zajedno s nacrtom Odlukom o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu (sukladno novom Zakonu o sportu), najavljeno je da će isti uskoro ući u proceduru savjetovanja s javnošću.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, tvrtki Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice dana je suglasnost za produljenje roka izvođenja radova vezanih uz projekt energetske obnove Društvenog centra Krk smještenog na adresi Galija 36 u gradu Krku, i to do 30. studenog ove godine, s time da je dizalicu topline, s obzirom na zaključeno, potrebno montirati najkasnije do 10. studenog.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je prijedlog II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku, s time da je pritom najavljena i javna rasprava. Ciljevi ovih izmjena i dopuna ogledaju se u osiguravanju prometnog pristupa za planirane građevne čestice na k.č. 1033/1 i 1033/2, obje k.o. Krk, kao i ostale susjedne čestice, sjeverno od Ul. Mate Balote, a sve usklađeno s planovima šireg područja. U tom je smislu potrebna korekcija granice obuhvata Plana, odnosno smanjenje područja obuhvata ili, konkretnije, izuzimanje iz obuhvata dijela Ul. Mate Balote. Pored toga, razmotren je nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, a kojim je za sve njegove aktivnosti (izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja te rekonstrukciju postojećih građevina komunalne infrastrukture) planiran ukupni budžet od 2.010.000,00 eura. I za ovaj će Program uskoro biti otvoreno savjetovanje s javnošću. Na kraju, prihvaćena je ponuda tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 3.250,00 eura s pribrojenim PDV-om, za pregled usklađenosti troškovnika s glavnim i izvedbenim projektom, kao i sa Zakonom o javnoj nabavi, a nastavno na projekt izgradnje nove sportske dvorane za judo i karate, drugim riječima dogradnju postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb Krk.

Tijekom obrade predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljeni su nacrti prijedloga Odluke o porezima Grada Krka i Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu, za koje će, također, tijekom ovog tjedna, biti pokrenuto savjetovanje s javnošću.