93. Kolegij: Za ovogodišnje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima i drugim strateškim partnerima izdvojeno 13.935,00 eura

U uredu gradonačelnika, 03. listopada 2023. godine, održan je 93. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos i Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, u kontekstu rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na ugradnji vodoinstalacija i odvodnje te strojarskih instalacija u prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 66.359,00 eura bez PDV-a. Također, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na zaštiti zgrade smještene u Ribarskoj ulici u gradu Krku (nalazište antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona) od oborinskih voda, kao i sanaciju pročelja prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 15.000,00 eura bez PDV-a. Naposljetku, zbog dviju zaprimljenih ponuda koje nadilaze prag jednostavne nabave, poništen je postupak jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području grada Krka u 2023. godini.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljeno je Idejno rješenje zgrade dječjeg vrtića u naselju Vrh (na k.č. 1192/1, 1193/2, 1199/3 i 1199/4, sve k.o. Vrh) kojeg je izradila tvrtka Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba s pripadajućim očitovanjem Mjesnog odbora Vrh te okvirnom procjenom svih troškova koji se očekuju po pitanju izrade projekte dokumentacije. Nastavno na to, prihvaćena je ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o., s pribrojenim PDV-om vrijedna 2.625,00 eura, za izradu programa geotehničkih istraživačkih radova i nadzora nad njihovim izvođenjem, uz zaključak da će se za provođenje geotehničkih istraživačkih radova i izradu geotehničkog elaborata, a potom i izradu glavnog projekta provesti postupak nabave. Nakon što su analizirani Izvedbeni projekt rekonstrukcije ceste između naselja Milohnići i Brzac - izgradnja nogostupa te Geodetski elaborat analize posjedništva i vlasništva obuhvata tog projekta što ih je izradila tvrtka Graditelj d.o.o. iz Kastva, zaključeno je kako će se troškovnik (kojim je predmetno ulaganje procijenjeno na 352.172,10 eura bez PDV-a) zajedno s ostalom projektnom dokumentacijom dostaviti Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije, s namjerom da ovu investiciju uvrsti u svoje programe za narednu godinu, uz napomenu kako je Grad Krk u sufinanciranju iste spreman participirati.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke S.V.I.N.G. - projekt d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 4.500,00 eura, za izradu statičke analize konstrukcije renesansne četvrtaste kule - Torriona - smještene na Veloj placi u gradu Krku, s posebnim naglaskom na potresnu otpornost, odnosno mjere za njezino ojačanje. Ova analiza trebala bi predstaviti rezultate prostornog ispitivanja konstrukcije kule, posebice detekciju slabih točaka, uz ponuđena rješenja za njezino ojačavanje i projekciju troškova očekivanih radova. Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, usvojen je prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije da se u Proračunu Grada Krka za narednu godinu osiguraju sredstva za izradu Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti (planirano, organizirano i sustavno suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - DDD) te stručnom nadzoru nad provođenjem DDD mjera, i to u iznosu od 2.110,94 eura. Pored toga, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Matanić iz Kornića, vrijedna 720,00 eura, za izradu upojne jame uz prometnicu na relaciji Lizer - Lakmartin, kako bi se riješila odvodnja oborinskih voda. Udruzi Ruke iz Kornića dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine iznad Krušije u gradu Krku (kod spomenika Pralji) za organizaciju sajmene manifestacije s biranim prehrambenim i ostalim tradicijskim proizvodima, a koja će se odvijati 12. i 13. listopada ove godine.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjan Milenković iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 200,00 eura, za pripremu elaborata iskolčenja građevine te izradu skice iskolčenja prema idejnom rješenju uređenja sportskog igrališta koje se nalazi u sklopu srednjoškolskog kompleksa.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2024. godini, za koji će, nakon što se zaprimi mišljenje Turističke zajednice Grada Krka, biti otvoreno savjetovanje s javnošću.  Ovom je Odlukom definirana privremena zabrana izvođenja radova na području Grada Krka, zatim vrste građevina tj. radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se radovi ne mogu izvoditi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima radovi mogu izvoditi te nadzor i prekršajne odredbe. Naime, zabrana izvođenja radova odnosi se na zemljane radove, kao i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina u 2024. godini, u svim naseljima na području Grada Krka, i to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, između 00.00 i 24.00 sata. Međutim, privremena zabrana radova ne odnosi se na: (1) građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, (2) uklanjanje građevina temeljem rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, (3) radove na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti (4) radove od značaja za turizam i gospodarstvo, (5) radove na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno na većim projektima od posebnog interesa, (6) radove na građevinama koje su od interesa za Grad Krk i radove koji se financiraju iz nacionalnih i europskih fondova te (7) nužne radove kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi te imovinu veće vrijednosti. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Područne vatrogasne zajednice otoka Krka za nabavu novog vatrogasnog vozila - autocisterne - za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka čime bi se pridonijelo njezinoj operativnosti. Riječ je o investiciji procijenjenoj na iznos od 272.000,00 eura bez PDV-a, koju je Grad Krk (pored Primorsko-goranske županije, Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka) spreman sufinancirati u tri naredne proračunske godine. Uz to, usvojen je prijedlog Ugovora o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima i drugim strateškim partnerima u 2023. godini, čiji su potpisnici pored Grada Krka, Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Kvarnera. Udruženo oglašavanje s ciljem promoviranja područja Kvarnera kao avio-destinacije Grad će sufinancirati iznosom od 13.935,00 eura, s time da je plaćanje potrebno realizirati najkasnije do 15. studenog ove godine. Udio Turističke zajednice Grada Krka i gospodarskog sektora u ovome programu iznosi 17.115,00 eura, što znači da ukupno ulaganje u promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima iznosi 31.050,00 eura. Na kraju, temeljem Odluke  o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva Grada Krka s opasnostima od požara, usvojeni su Plan i Program upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.