92. Kolegij: Nastavlja se s programom sufinanciranja prijevoza srednjoškolcima i studentima

U Malenoj gradskoj vijećnici, 25. rujna 2023. godine, održan je 92. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na znanje je primljen Izvještaj o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. lipnja ove godine. Riječ je o Izvještaju kojeg je podnijela tvrtka Studio perivoj d.o.o. iz Malinske. Centru za kulturu Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije dijela Obale hrvatske mornarice u gradu Krku (preko puta Sunčanog sata) radi organizacije dijela programa ovogodišnjeg izdanja manifestacije Štorija o galiji Cristo Ressussitato koji će se održati u subotu, 07. listopada ove godine, a kojim je obuhvaćeno: svečano postrojavanje odreda Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Rijeka uz izvođenje glasnog pucnja i Kola sv. Tripuna, od 18.15 do 19.00 sati, te koncert glazbenog sastava 4 tenora, od 20.00 do 22.00 sata. Temeljem zamolbe Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 1.005,48 eura bez PDV-a, za sanaciju pješačkog makadamskog puta kod Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh, koji služio kao nogostup kojeg najčešće koriste školarci. Ponuda podrazumijeva nabavu, dovoz i ugradnju kamenog agregata (jalovine) - ukupno 18,62 m3.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, s ciljem (su)financiranja nabave školske lektire, odnosno pristupanja formiranju funkcionalnog knjižnog fonda, odobreno je ukupno 4.000,00 eura, i to 2.500,00 eura za potrebe Matične škole Krk i 1.500,00 eura za potrebe Područne škole Vrh. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je prenamjena sredstava, u ukupnom iznosu od 14.000,00 eura, kojima su trebale biti (su)financirane aktivnosti iz projekta Regionalni centar kompetentnosti, a koja će se sada uložiti u sanaciju centralnog grijanja, zamjenu dotrajalih radijatora i klima uređaja te nabavu novog učioničkog namještaja. Uz to, predstavljen je i usvojen prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata za školsku, tj. akademsku godinu 2023./2024. Naime, kao i prethodnih godina tvrtka Autotrans d.d. iz Cresa vršit će prijevoz studenata i učenika srednjih škola do mjesta školovanja u Bakru i Rijeci te obratno. Temeljem Zakona o otocima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske sufinancirat će prijevoz učenika i studenata s područja otoka Krka do prve stanice na kopnu, točnije do grada Kraljevice i obratno. Prema tome, Grad Krk i nadalje će sufinancirati 50 posto iznosa naknade korisnika prijevoza na relaciji Kraljevica - Bakar ili Kraljevica - Rijeka, i obratno, dok će preostalih 50 posto snositi sami korisnici. Temeljem tog se programa tijekom prošle školske, tj. akademske godine na mjesečnoj razini izdvajalo oko 1.000,00 eura. Mjesnom odboru Poljica odobreno je 300,00 eura za pokriće troškova vezanih uz program kojim je, 23. rujna ove godine, obilježen blagdan sv. Kuzme i Damjana, dok je Mjesnom odboru Vrh za pokriće troškova vezanih uz program kojim će, 29. rujna ove godine, obilježiti blagdan sv. Mihaela, odobren budžet od 700,00 eura.

Tijekom izlaganja o temama Imovinsko-pravne službe, sukladno odredbama novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, raspravljen je i usvojen prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine, za koji će uskoro biti otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Najpovoljnijim natjecateljima za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to 8/20 dijela z.č. 880/1, k.o. Krk, čiji suvlasnički dio ima površinu od 295,20 m2, utvrđeni su D. i. U. G. iz Krka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 180,00 eura/m2. Natječaj za prodaju predmetnog zemljišta bio je objavljen u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Grada Krka. S obzirom da je razmotren prijedlog, odnosno interes B. A. iz Žabnice, Slovenija, za kupnju z.č. 1481/55, k.o. Kornić, površine od 210 m2, za to će zemljište u vlasništvu Grada Krka, kao što je zaključeno, najprije biti naručena procjena. Temeljem prijedloga T. R. iz Bedekovčine, Grad Krk je iskazao interes za kupnju z.č. 2659/3, k.o. Poljica, površine od 220 m2, u vlasništvu predlagatelja. U naravi, radi se o putu u naselju Brusići. Pored toga, donesena je i odluka o početku postupka jednostavne nabave za uslugu izrade Glavnog projekta rekonstrukcije građevine na Trgu Kamplin u gradu Krku i njezinu prenamjenu u Multimedijalni centar Krk. Procijenjena vrijednost ove usluge iznosi 23.125,00 eura bez PDV-a.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljena su mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije iz kojih je razvidno da za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka te V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) neće biti potrebno provoditi postupak ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš, dok će se za Urbanistički plan uređenja UPU 24 - Glavotok taj postupak ipak morati provesti. Nastavno na zamolbu H. D. iz Krka da se asfaltira dio Ul. Ivana Gundulića u gradu Krku (spoj na parking pred nogometnim igralištem), zaključeno je kako će se, prije asfaltiranja, u Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu unijeti izrada projektne dokumentacije s namjerom da se ondje riješi problem oborinske odvodnje.

U postupku rješavanja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirani su radni prijedlozi: Pravilnika o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom te Posebnog popisa s rokovima očuvanja i oblikom čuvanja.