73. Kolegij: U održavanje komunalne infrastrukture u prošloj godini uloženo 10,2 milijuna kn; najavljeno raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija

U Malenoj gradskoj vijećnici, 20. ožujka 2023. godine, održan je 73. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta Pododsjeka za redarstvo, usvojena je ponuda Obrta za usluge Lovor iz Krka, u iznosu od 604,00 eura, za čišćenje (tj. krčenje) 300 m2 putova koji se nalaze u udolini između krčke starogradske jezgre i predjela Vidikovac, kako bi se omogućilo geodetsko mjerenje. Nadalje, s ciljem pripreme postupka javne nabave, analizirani su i prihvaćeni troškovnici za asfaltiranje dviju dionica/površina u gradu Krku: (1) od Ul. Stjepana Radića (ili predjela Vignole) do kompleksa franjevačkog samostana u vrijednosti od 22.691,00 eura te (2) uokolo stambene zgrade u Ul. Slavka Nikolića 36 u vrijednosti od 36.481,00 eura. Usvojena je, također, i ponuda tvrtke HEP d.d. iz Zagreba, u iznosu od 6.923,00 eura, za postavljanje pet brojila i razdvajanje priključaka na struju za sve privremene objekte koji se nalaze na plaži Ježevac u gradu Krku, s time da će se, nakon postavljanja brojila, korisništvo obračunskog mjernog mjesta prenijeti na vlasnike ugostiteljskih i drugih plažnih objekata. Prihvaćena je, naposljetku, i ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, vrijedna 2.617,00 eura, za građevinske radove koji proizlaze iz spajanja razvodnog ormara na ulazu u grad Krk (kod suhe marine) te komunikacijskog ormara na kružnom toku s tamošnjim kamerama.

U postupku rješavanja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavljen je i usvojen prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2023./2024., koji će na gradskim internetskim stranicama (pod rubrikom Natječaji) biti dostupan već ovog tjedna. U odnosu na prethodni, ovogodišnji poziv donosi povećanje ove potpore za izvrsnost, što znači da je visina stipendije, u odnosu na prošlogodišnjih 1.000,00 kn (132,72 eura), sada utvrđena u mjesečnom iznosu od 160,00 eura (1.205,52 kn). Pravo na prijavu za dodjelu stipendija tako će imati redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su državljani Republike Hrvatske; (2) da imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje godinu dana; (3) za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija da su ostvarili prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8; (4) za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija da su položili minimalno 50 posto upisanih predmeta. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk dodijeljeno je 900,00 eura za potrebe organizacije sastanka ravnatelja svih osnovnih škola s područja Primorsko-goranske županije. Na inicijativu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk, a temeljem ponude tvrtke Texport iz Austrije, osigurana je potpora vrijedna 11.320,00 eura, za sufinanciranje nabave 25 novih (dvodijelnih) vatrogasnih odijela prilagođenih gašenju šumskih požara. Preostala sredstva za njihovu je nabavu osigurala Vatrogasna zajednica otoka Krka. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Foto klubu Krk dodijeljeno je 660,00 eura za realizaciju ovogodišnjeg izdanja međunarodnog fotografskog salona Summer, sea, sun, a Udruzi Rukotvorine Krk 140,00 eura za nabavu materijala potrebnog za organizaciju besplatnih radionica Pletimo palme - radost Uskrsa, te 400,00 eura za nagradni fond koji će pratiti ovogodišnji izložbeni projekt Podmorje.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Obrta za elektroinstalaterske usluge El-an iz Malinske da se rok za izvođenje radova vezanih uz opremanje partera uz zapadni potez gradskih bedema, zbog promjena u projektu, produlji do 28. travnja ove godine. Putokaz kojim će se označiti smjer prema sjedištu Udruge Rukotvorine Krk, a nastavno na zamolbu udruženja, bit će pridodan postojećoj (smeđoj) signalizaciji u starogradskoj jezgri grada Krka, i to na sjecištu ulica Dr. Dinka Vitezića i Josipa Jurja Strossmayera.

U postupku razmatranja tema Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojeno je Izvješće o godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, a kojim su utvrđeni prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.756.383,80 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 115.955,47 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 209.817,05 kn te opći/ostali prihodi u iznosu od 1.145.236,64 kn, što je osiguralo konačan budžet od 10.227.392,96 kn. Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.444.874,68 kn, na održavanje javnih površina 2.379.994,09 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 2.231.415,68 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.457.963,31 kn, na održavanje groblja 195.189,36 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 240.410,32 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 349.916,58 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 208.540,66 kn te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.719.088,28 kn. Udruzi Ruke iz Kornića dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine iznad Krušije u gradu Krku (kod spomenika Pralji) za organizaciju sajmenih manifestacija s biranim prehrambenim i ostalim tradicijskim proizvodima, a koje će se odvijati: 23. i 24. ožujka, od 22. - 24. travnja, od 12. - 15. svibnja, od 09. - 11. lipnja, 16. i 17. srpnja te 20. i 21. kolovoza ove godine. Uz to, analizirani su i prihvaćeni polugodišnji izvještaji tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku, i to za period od 01. siječnja - 31. lipnja te od 01. srpnja - 31. prosinca 2022. godine.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je radni prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu te je predstavljen i prihvaćen Dodatak br. 5 Ugovora o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje, čiji su potpisnici Grad Krk i Trgovačko-komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. iz Krka, a kojim su sredstva za održavanje oborinske odvodnje u 2023. godini utvrđena u godišnjem iznosu od 18.096,75 eura.