70. Kolegij: Prihvaćen prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti; za adaptaciju poslovnog prostora u sklopu SRC Josip Uravić Pepi izdvojeno 66.361,40 eura

U Malenoj gradskoj vijećnici, 27. veljače 2023. godine, održan je 70. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, obrađujući teme Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (do najviše 660,00 eura po pojedinoj prijavi, odnosno prijavitelju) za provedbu manjih projekata, aktivnosti i manifestacija iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva te povećanja turističke ponude povezane s nekim od prethodnih područja, kao i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2023. godini. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva, ukupno vrijednom 13.273,00 eura, koji će biti otvoren tijekom čitave godine ili do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a uskoro će se moći preuzeti s internetskih stranica Grada Krka (pod rubrikom Natječaji). Kao i prethodnih godina, kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava bit će: usmjerenost projekta, manifestacije ili događanja na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici; jasno definirani i realno dostižni ciljevi; jasno definirane ciljane skupine; jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe; realan odnos troškova i planiranih aktivnosti; kadrovska sposobnost prijavitelja; osigurano sufinanciranje iz drugih izvora. U Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini potom su imenovani: Ivana Jurešić (za predsjednicu) te Vedran Hajdin i Svjetlana Jurić Prebeg (za članove), a u Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata, manifestacija i ostalih događanja: Marinko Bajčić (za predsjednika) te Mladena Matejčić i Mladen Pavačić (za članove). Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 276,99 eura za nabavu materijala od kojeg krčki školarci, uz mentorsku pratnju učiteljice tehničke kulture, planiraju izgraditi maketu stare i nove školske zgrade, i to u sklopu programa obilježavanja 200. obljetnice osnovnog školstva u gradu Krku.

Tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je kako će Policijskoj upravi primorsko-goranskoj - Policijskoj postaji Krk biti proslijeđena inicijativa za postavljanje nadzorne kamere koja će u dijelu Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku snimati promet u oba smjera, nakon čega se planiraju ukloniti dva novopostavljena usporivača prometa. Uz kameru, bit će montirana i tabla s upozorenjem o nadzoru brzine. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Ceste-Rijeka d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 1.369,00 eura, za popravak zaštitne metalne ograde u naselju Pinezići. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići usvojene su dvije ponude vezane uz rješavanje problema oborinskih voda na ulazu u naselje Milohnići: prva, tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 4.842,40 eura, za pripadajuće zemljane radove i nabavu šahti, i, druga, tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 4.534,00 eura, za nabavu potrebnih cijevi, spojnica, brtvi i koljena.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na području grada Krka tijekom 2023. godine tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke. Provođenje mjera pritom je procijenjeno na 4.738,20 eura, bez PDV-a, a iste uključuju: dva tretmana za stabla koprivića, hrasta i ostale vrste; tri tretmana za ukrasno bilje i polustablašice; tri tretmana za stabla hrasta crnike; dva tretmana za stabla čempresa; monitoring ukrasnog bilja. M. M. iz Cerne dozvoljeno je ulično sviranje na Trgu Kamplin u gradu Krku tijekom ovogodišnje turističke sezone, točnije srijedom, petkom i subotom, uz južnu fasadu Katedrale. Nadalje, Nogometnom klubu Krk dana je suglasnost za cjelovitu adaptaciju poslovnog prostora koji je dijelom kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, s time da je Grad Krk trenutno spreman preuzeti trošak do maksimalnog iznosa od 66.361,40 eura (500.000,00 kn), uz pripadajući PDV, za grube građevinske i obrtničke radove. Prema tome, od Nogometnog kluba Krk bit će, temeljem izvedbenog projekta, zatražen troškovnik s popisanim radovima do prethodno spomenute vrijednosti, kako bi se pripremio i proveo postupak nabave. Budući da temeljem odluke Hrvatskog nogometnog saveza, postojeći objekt ne zadovoljava kriterije za natjecanje u Trećoj nogometnoj ligi, pristupilo se projektu adaptacije koji se osim sredstvima Grada Krka planira realizirati i vlastitim sredstvima Nogometnog kluba Krk.  

U kontekstu rasprave o temama Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na postavljanju sanitarnog čvora na području Ježevac u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude, kao povoljnija prihvaćena je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 13.478,00 eura bez PDV-a. Sukladno prethodno provedenom natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 15/23 i na internetskim stranicama Grada Krka, donesena je odluka kojom se poslovni prostor u gradskom vlasništvu, točnije montažni paviljon smješten u Malom parku u gradu Krku, površine od 10,27 m2, pored tri zaprimljene ponude, daje u zakup tvrtki LUROS j.d.o.o. iz Punta, s obzirom na najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu, bez PDV-a vrijednu 313,00 eura. Kao djelatnost, ondje je određena prodaja novina, časopisa, duhanskih prerađevina, prehrambenih proizvoda, pića u konfekcioniranoj ambalaži i slično, s time da je početna zakupnina bila utvrđena u mjesečnom iznosu od 110,00 eura. Također, po prethodno provedenom natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 14/23 i na internetskim stranicama Grada Krka, donesena je odluka kojom se poslovni prostor u gradskom vlasništvu smješten u prizemlju zgrade na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 u gradu Krku, površine od 12 m2, pored dvije zaprimljene ponude, daje u zakup Ljubici Mišti iz Krka, s obzirom na višu ponuđenu mjesečnu zakupninu, bez PDV-a vrijednu 428,93 eura. Kao djelatnost, ondje je određena prodaja autohtonih prehrambenih proizvoda i alkoholnih pića iz vlastite proizvodnje, s time da je početna zakupnina bila utvrđena u mjesečnom iznosu od 120,00 eura. Naposljetku, donesena je odluka o provedbi postupka natječaja za davanje u zakup javnih površina na području Grada Krka u 2023. godini, i to za one površine za koje će se ugovori zaključiti na jednogodišnje razdoblje.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je i usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2023. godinu. Ovom Odlukom, o kojoj će uskoro raspravljati i gradski vijećnici, utvrđen je način financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 384.419,00 eura. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.012,50 eura, za izradu Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu, kao i ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.534,40 eura, za sanaciju postojećeg poljoprivrednog puta, u dužini od 1.400 m, na području Mjesnog odbora Milohnići (Milohnići - Pud polje).