68. Kolegij: Najavljena semaforizacija raskrižja u Ul. Stjepana Radića; nastavljeno sufinanciranje tečaja za trudnice

U Malenoj gradskoj vijećnici, 13. veljače 2023. godine, održan je 68. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, M. M. iz Krka, temeljem odredbi iz Odluke o komunalnom redu i Pravilnika o oblikovanju stare jezgre grada Krka - pitanje urbane opreme, uskraćena je suglasnost za postavljanje lutke za odjeću ispred poslovnog prostora - trgovine smještene na Veloj placi u gradu Krku. Uz određene korekcije u pojedinim stavkama, usvojen je prijedlog troškovnika (troškovničkih stavki) za uređenje sanitarnog čvora na plaži Ježevac u gradu Krku. Riječ je o sanitarnom čvoru koji će biti smješten u mobilnoj kućici, a tvorit će ga tri zasebne prostorije: kabine za žene, muškarce i osobe s invaliditetom. Pored toga, analiziran je i prihvaćen Prometni elaborat semaforizacije raskrižja u Ul. Stjepana Radića u gradu Krku, a čija je izrada bila povjerena tvrtki SWARCO Croatia d.o.o. iz Zagreba. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 65.963,00 eura (bez PDV-a) čija će realizacija uskoro startati pokretanjem postupka javne nabave. Ovaj bi projekt zbog ugradnje videodetektorskih senzora na svim privozima raskrižja trebao pridonijeti boljem iskorištavanju prometnog kapaciteta, što znači da bi se zelena vremena trebala izmjenjivati ovisno o prometnoj potražnji.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Kreativni Krk dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine - Trga Kamplin - s ciljem organizacije ovogodišnjeg izdanja Krk Etno Festa, u trajanju od 26. - 28. svibnja. Također, istom je predlagatelju odobreno ograđivanje trga radi organizacije naplate festivalskih ulaznica i korištenje priključka za struju. U odnosu na prošlogodišnje izdanje festivala, uz glazbeni dio programa, uveden je i onaj edukativni koji će donijeti radionicu etno pjevanja pod vodstvom Gorana Farkaša iz etno skupine Veja.  Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju tečaja za trudnice u 2023. godini, čiji su potpisnici Grad Krk i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, a kojim je ova korisna edukacija (što se organizira više puta tijekom godine) zaslužila i financijsku potporu vrijednu 1.035,24 eura. Centru za rehabilitaciju Rijeka - Dislociranoj jedinici Krk dozvoljeno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane radi provođenja posebnog rekreacijskog programa namijenjenog njegovim korisnicima, i to pod vodstvom članova Karate kluba Krk Croatia.

Obrađujući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, detaljno je analizirano i prihvaćeno Izvješće o provedenim mjerama zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka tijekom 2022. godine. Radovi zaštite ukrasnog bilja na gradskim hortikulturnim površinama, stoji u Izvješću, provedena su kroz pet tretiranja: u travnju, lipnju, srpnju, listopadu i prosincu. Ona su obavljena isključivo noću, pomoću atomizera visokog dometa, i to raspršivanjem, a prije samih testiranja obavljen je monitoring ukrasnog bilja kako bi se utvrdile vrste prisutnih štetnika. Uz biljne patogene koji se ponavljaju iz godine u godinu, posebno je izdvojena sve šira pojava četnjaka gnjezdara koji može uzrokovati potpunu defolijaciju borova, uz napomenu kako zbog klimatskih promjena, pojave novih štetnika u međunarodnoj trgovini biljnog materijala te sve užeg izbora preparata za zaštitu bilja borba protiv štetočina postaje sve izazovnija. Sukladno tome, za naredno su razdoblje predloženi: intenzivniji monitoring, provedba preventivnih zimskih tretiranja te, prema potrebi, dodatna kurativna tretiranja. U nastavku, prihvaćena je ponuda Obrta za proizvodnju i usluge Ton Chi Art iz Krka, vrijedna 1.690,00 eura, za održavanje sprava i igrala na dječjim igralištima Portapisana (1.320,00 eura) i Ježevac (370,00 eura) u gradu Krku.

Raspravljajući o predmetima Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o provedbi postupka javne nabave radi pribavljanja elektroničkog sustava za kontrolu pristupa te sustava za prepoznavanje vreća za polupodzemne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, što predstavlja investiciju procijenjenu na 170.948,00 eura. Uz to, donesene su i sljedeće odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave za: (1) nabavu usluge provođenja mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka za dvogodišnje razdoblje - 2023. i 2024. (22.000,00 eura); (2) ustupanje radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2023. godini (65.030,00 eura); (3) ustupanje radova na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka u 2023. godini (22.600,00 eura); (4) ustupanje građevinskih radova za postavu sanitarnog čvora na području Ježevac u gradu Krku (15.000,00 eura); te (5) nabavu mobilne kućice u primorskom stilu za potrebe sanitarnog čvora koji će biti postavljen Ježevcu (26.000,00 eura). Također, najavljeno je i skorašnje raspisivanje natječaja za davanje u zakup javne gradske površine, preciznije betonskog platoa na području Dražica u gradu Krku, radi obavljanja djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga. Županijskoj lučkoj upravi Krk dana je suglasnost za postavljanje kioska za izdavanje brodskih karata na dijelu k.č. 2078, k.o. Vrh, u uvali Valbiska (pomorsko dobro pod upravom Županijske lučke uprave Krk), a Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. za izgradnju građevine Vodovod radne zone na k.č. 2058, k.o. Vrh, u naselju Vrh (u katastarskom operatu upisane kao javno dobro - putovi u posjedu Grada Krka).

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, na znanje je primljena Katalogizacija poljoprivrednog zemljišta za polja Kimpi, Kaštel, Sadure i Matkov (Ćuki), a čija je izrada bila povjerena Zajedničkom obrtu za usluge u poljoprivredu M iz Krka. Ovom katalogizacijom sveukupno je izdvojena 771 katastarska čestica, s time da su za njih 676 (ili 87,7 posto) sakupljeni podatci o vlasnicima ili kontaktima koji bi mogli dovesti do stvarnih vlasnika. Nadalje, usvojene su dvije ponude tvrtke Platužić d.o.o. iz Zagreba: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 8.250,00 eura, za nabavu dvaju skladišnih kontejnera i druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.125,00 eura, za njihov transport do Krka i istovar. Ti se kontejneri nabavljaju radi zbrinjavanja arheoloških nalaza do kojih se dolazi prilikom istraživanja zgrade na Trgu Kamplin koja će biti prenamijenjena u interpretacijski centar.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotren je i usvojen nacrt Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, s time da se ciljevi ovog postupka ogledaju u stvaranju prostorno-planskih preduvjeta za: (1) omogućavanje funkcioniranja komunalne građevine na lokalitetu Sv. Petar (reciklažno dvorište) te utvrđivanje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (2) gradnju/rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene na području Grada Krka te redefiniranje uvjeta gradnje i ostalih lokacijskih uvjeta, kao i redefiniranje uvjeta gradnje za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Krku, (3) proširenje groblja između naselja Milohnići i Linardići te izmjenu imena, (4) redefiniranje granice kopnenog i morskog dijela luka na području Grada Krka, (5) gradnju/rekonstrukciju poljoprivrednih građevina izvan građevinskih područja te redefiniranje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (6) gradnju/rekonstrukciju ostalih građevina izvan građevinskih područja te redefiniranje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (7) gradnju vanjskog ulaza u podrumsku etažu građevina kroz redefiniranje uvjeta gradnje te pojašnjenje uvjeta uređenja građevnih čestica, te (8) gradnju/rekonstrukciju građevina u funkciji lovstva izvan građevinskih područja.