60. Kolegij: Za 2023. godinu najavljen nastavak izgradnje zgrade/hangara Jedriličarskog kluba Plav

U Malenoj gradskoj vijećnici, 05. prosinca 2022. godine, održan je 60. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda obrazlagali su: Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, u kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotren je i usvojen prijedlog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. Sukladno zakonu o elektroničkim medijima, elektroničkim se medijima smatraju audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije, dok se programskim sadržajima podrazumijevaju objave od interesa za Grad Krk koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih sredstava proizvodnja je i publiciranje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Krk. Na spomenuti Javni poziv, čija se objava uskoro očekuje na internetskim stranicama Grada Krka, moć će se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj, (2) da je prijavitelj nakladnik televizije upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) - područje koncesije digitalna regija Primorsko-goranska županija, (3) da je prijavitelj nakladnik radija upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) - područje koncesije Primorsko-goranska županija ili šire područje grada Krka te (4) da je prijavitelj pružatelj elektroničke publikacije upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM) koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području otoka Krka ili koje svojim sadržajem pokrivaju aktualne teme iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske. Rok za podnošenje prijava bit će 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Grada Krka. Nastavno na ovu temu, u Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva koje će otvarati pristigle prijave, provjeravati ispunjavanje propisanih uvjeta te izvršavati ocjenjivanje pristiglih prijava imenovani su: Andreana Gluvaković, Josipa Milohnić i Igor Gržetić. Nadalje, usvojen je prijedlog Udruge Kreativni Krk da se financijski podrži organizacija večernjeg dočeka Nove godine u gradu Krku, i to u samome gradskom središtu (pred polukupolom kod Velikog parka), a na kojem će nastupiti zvijezde hvaljene HRT-ove emisije A strana: Vjekoslav Ključarić, Eni Jurišić, Daniel Jurišević i Ana Cerovac. Za tu će namjenu biti izdvojen ukupni budžet od 37.500,00 kn. Boćarskom klubu Krk, temeljem ponude tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja, odobreno je 39.062,50 kn za nabavu i montažu 250 komada plastičnih sjedalica bez naslona za potrebe tribine krčkog boćališta koje je dijelom kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi.

Tijekom izlaganja o temama Pododsjeka za redarstvo, na zahtjev Lovačkog društva Kamenjarka, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, vrijedna 16.000,00 kn, za izgradnju pet betonskih lokvi koje služe za napajanje divljači. Također, usvojena je i ponuda tvrtke SWARCO Croatia d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 49.970,00 kn, za izradu Prometnog elaborata semaforizacije raskrižja u Ul. Stjepana Radića na spoju s trgovačkom zonom u gradu Krku, a koji podrazumijeva prikupljanje geodetskih podloga, geodetsko snimanje, analizu prometnih tokova, izradu prometnog dijela projekta i elektroinstalacija, izradu građevinskog dijela projekta, statički proračun konstrukcija te izradu i dostavu same projektne dokumentacije. U nastavku, analizirani su informativni troškovnici za rješavanje problema oborinske odvodnje na trima lokacijama na području naselja Milohnići.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, a nastavno na projekt Integracija sustava pametnog upravljanja Internet stvari - IoT (Internet of Things) Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Callidus grupa d.o.o. iz Zagreba, ukupno vrijedna 21.656,25 kn, za nabavu 300 konektora i upravljačkih jedinica (za jednaki broj svjetiljki) čime će se svih 1.275 svjetiljki javne rasvjete na području naselja Krk učiniti upravljivima.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, detaljno je analizirana radna verzija troškovnika za nastavak izgradnje zgrade/hangara Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku, a kojim je obuhvaćena vanjska stolarija te uređenje dijela okoliša. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 2.446.905,00 kn s uračunatim PDV-om (ili 324.760,10 EUR), s time da je u prijedlogu Proračuna Grada Krka za 2023. godinu ona planirana u iznosu od 265.440,00 EUR. No, prije nego li se aktivira postupak javne nabave, s troškovnikom se moraju usuglasiti projektant, kao i predstavnik izvođača radova prethodne faze. Uz to, nakon provedenih e-savjetovanja, usvojen je prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022., kao i prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, o kojima će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici.

U kontekstu razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, po provedenim e-savjetovanjima, analizirani su i prihvaćeni prijedlozi Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan, zatim Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu kojom se osigurava mogućnost korištenja površina javne namjene (javnoprometnih površina, javnih parkirališta, javnih zahoda, stajališta javnog gradskog prijevoza i slično) na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama te Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2023. godini kojom se zabrana izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, odnosi na sva naselja Grada Krka, i to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine, od 00.00 do 24.00 sata. Naposljetku, usvojeni su prijedlozi Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023., Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023., Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. i Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini.