50. Kolegij: Najavljeno raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima; uvećani mjesečni iznosi stipendija obje kategorije stipendista

U Malenoj gradskoj vijećnici, 19. rujna 2022. godine, održan je 50. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja na temu predmeta Imovinsko-pravne službe, po dovršenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju prostorija u suterenu Društvenog doma Vrh, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda Obrta za usluge KAMP DEPO ADRIA iz Vrha, s uračunatim PDV-om vrijedna 308.910,00 kn. Također, po okončanom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji prometnice u zoni Lunta u gradu Krku (formiranje trase OS 1), pored pet zaprimljenih ponuda (GP Krk d.d. iz Krka, Kograd Krk d.o.o. iz Krka, Dinocop d.o.o. iz Omišlja, Zidarski obrt Zidar Ivo iz Vrha i Građevinar d.o.o. iz Rijeke), kao najpovoljnija prihvaćena je ponuda tvrtke Kograd Krk d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 528.056,00 kn. Sukladno prijedlogu tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, prihvaćen je Dodatak br. 1 Ugovora o građenju zgrade Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku, koji je vezan uz ugovaranje promjene ugovorenih jediničnih cijena radova sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Nadalje, usvojen je prijedlog Đ. K. iz Zagreba za sporazumnim raskidom Ugovora o zakupu zemljišta, i to k.č. 1481/55, k.o. Kornić, površine od 210 m2, koji je zaključen 11. listopada 2020. u trajanju do 11. listopada 2023. godine, radi uređenja navedene parcele kao okućnice stambene građevine koja je, do realizirane prodaje, bila u vlasništvu predlagateljice. Prijedlog I. F. iz Krka za sporazumnim raskidom Ugovora o zakupu javne površine, i to dijela k.č. 3939, k.o. Krk grad, površine od 20 m2, koji je zaključen 23. lipnja 2022. u trajanju do 15. travnja 2025. godine, bit će prihvaćen s danom oslobađanja predmetne površine od stvari. Potom je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka, površine od 12 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 u gradu Krku, i za koji je predložena djelatnost prodaje autohtonih, eko-certificiranih prehrambenih proizvoda i prirodne kozmetike. Pored toga, usvojena je inicijativa L. B. iz Punta za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka, koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Kvarnerska 21 u gradu Krku, radi održavanja nastave stranih jezika, kao i prijedlog M. Ž. iz Ploča za davanje u dnevni zakup javne površine na području Dunat, od 13. rujna do 20. studenog 2022. godine, radi organizacije prodaje voća.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023., čija se objava ovog tjedna očekuje na internetskim stranicama Grada Krka (pod rubrikom Natječaji). Tako će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha uskoro imati redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem akademskog uspjeha imati redoviti studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5; (2) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,8 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija deficitarnim zanimanjima imat će redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole upisani u program za stjecanje zvanja koja se, temeljem Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, smatraju deficitarnima, s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 3,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imati studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u program za stjecanje zvanja koja se smatraju deficitarnima; (2) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5; (3) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,0 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Sve učenike koji zadovolje natječajne uvijete, u odnosu na prethodnu godinu, očekuje uvećana mjesečna stipendija u iznosu od 80,00 EUR (ili 602,76 kn), dok je studentima, pod istim okolnostima, namijenjena, također, uvećana mjesečna potpora od 110,00 EUR (ili 828,80 kn). Prethodno, učenička je stipendija iznosila 500,00 kn, a studentska 700,00 kn. Pored prijedloga Natječaja, usvojen je i prijedlog nove Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, kojim su utvrđena deficitarna zanimanja, i to kao jedan od posebnih uvjeta za dodjelu gradske stipendije. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, zaključeno je kako će se stručna ekskurzija ili posjet članova Istraživačke grupe Svjetskoj izložbi minerala i fosila koja se početkom listopada ove godine priređuje u njemačkom gradu Münchenu, pomoći pojedinačnom potporom vrijednom 400,00 kn. Istraživačka grupa broji 18 učenika, a djeluje pod vodstvom učiteljice Karmele Vajdoher Žilić. Riječkom Hospiciju Marije Krucifikse Kozulić odobrena je godišnja potpora u iznosu od 20.000,00 kn, kojom se, kao i dosad, pomaže rad ove ustanove, koja kao jedina takvog tipa u Hrvatskoj, pruža uslugu smještaja i zdravstvenu skrb bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti. Mjesnom odboru Vrh dodijeljena je potpora od 3.500,00 kn za organizaciju proslave blagdana sv. Mihaela ark. (Miholja) koja će se, uz prigodan kulturno-umjetnički program, održati 29. rujna. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Klubu informatičara otoka Krka - KIOK, odobreno je 3.400,00 kn pomoći za sudjelovanje krčkih školaraca na dvama natjecanjima, u Puli i Barbanu, proizašlim iz projekta Robotika na prstenac.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotreni su i usvojeni nacrti Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka. Naime, kako je Primorsko-goranska županija inicirala izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka vezane uz trajektnu luku Valbiska, određivanje granica tamošnjeg lučkog područja, zajedno s drugim uvjetima gradnje te ostalim lokacijskim uvjetima, bit će definirano izdvojenim, tj. VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, dok se ciljevi izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka ogledaju u stvaranju prostorno-planskih preduvjeta za: (1) gradnju/rekonstrukciju ostalih luka na području Grada Krka (izuzev luke Valbiska) te redefiniranje kopnenih i morskih dijelova luka, uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (2) gradnju/rekonstrukciju poljoprivrednih građevina izvan građevinskih područja te redefiniranje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (3) gradnju/rekonstrukciju ostalih građevina izvan građevinskih područja te redefiniranje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (4) gradnju vanjskog ulaza u podrumsku etažu građevina kroz redefiniranje uvjeta gradnje, (5) gradnju/rekonstrukciju građevina u funkciji lovstva izvan građevinskih područja, (6) omogućavanje funkcioniranja komunalne građevine na lokalitetu Sv. Petar (reciklažno dvorište) te utvrđivanje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (7) gradnju/rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene na području Grada Krka te redefiniranje uvjeta gradnje i ostalih lokacijskih uvjeta, kao i redefiniranje uvjeta gradnje za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Krku te (8) proširenje groblja između Milohnića i Linardića te izmjenu imena.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim, predloženo je uklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih; osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redovitu odvožnju otpada; redovito čišćenje i dezinfekcija spremnika; educiranje o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito pražnjenje barki na vezu; te sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, usvojen je prijedlog sufinanciranja Programa udruženog oglašavanja sa strateškim partnerima od interesa za turizam Primorsko-goranske županije u 2023. godini, a temeljem kojeg će se za promociju destinacije u Proračunu Grada Krka planirati iznos od 105.000,00 kn.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, predstavljen je i usvojen Glavni (građevinski) projekt uređenja dječjeg igrališta u Ul. Mekotine u naselju Kornić, kojeg potpisuje Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke. Riječ je o investiciji s uračunatim PDV-om procijenjenoj na gotovo 500.000,00 kn koja će biti integrirana u Proračun Grada Krka za narednu, 2023. godinu. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, vrijedna 29.000,00 kn bez PDV-a, za izradu glavnog projekta vodovodne i kanalizacijske instalacije te unutarnje hidrantske mreže u zgradi budućeg Muzeja Grada Krka, s namjerom izmjene građevinske dozvole.