49. Kolegij: Usvojeni prijedlozi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka te I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 12. rujna 2022. godine, održan je 49. sastanak Kolegija u čijim su raspravama sudjelovali gradonačelnik Darijo Vasilić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Nikša Franov.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Mladen Pavačić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o temama Pododsjeka za redarstvo, razmotrena je i prihvaćena inicijativa Lovačkog društva Kamenjarka iz Kornića za izgradnju pet betonskih lokvi, što znači da je za nabavu potrebnog materijala osiguran ukupni budžet od 20.000,00 kn. Lokve koje služe napajanju stoke i divljači trebale bi imati promjer od tri metra te primiti između 1.000 i 2.000 litara vode. Na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, zaključeno je kako će popravak poljoprivrednog puta na relaciji Milohnići - Glavotok dugoj 1.400 metara (koju učestalo koriste šetači i biciklisti) biti obuhvaćen Proračunom Grada Krka za narednu, 2023. godinu. Riječ je o investiciji, sukladno ponudi tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijednoj 49.200,00 kn. Na zahtjev Mjesnog odbora Poljica, usvojena je ponuda potonje istaknute tvrtke, vrijedna 10.000,00 kn, za čišćenje korova i zemlje uz prometnicu u naselju Brusići, kako bi oborinske vode s nje nesmetano mogle oticati. Na inicijativu Mjesnog odbora Skrpčići - Pinezići, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dodijeljen je zadatak da prema Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, pokrene postupak vezan uz utvrđivanje granice pomorskog dobra na području od uvale Torkul do uvale Valbiska.  

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Doma za starije osobe Mali Kartec iz Krka da se i naredne godine nastavi sa sufinanciranjem pomoćne osobe u domskoj kuhinji čime se nastavlja provoditi izvaninstitucionalni oblik skrbi, odnosno projekt obilaska starijih osoba s dostavom gotovih obroka. Tu će uslugu, točnije radno mjesto, Grad Krk sufinancirati s 50 posto, dok preostali dio ide na teret Primorsko-goranska županija. Na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, s obzirom na prethodno planirana te već u cijelosti utrošena sredstva, Grad Krk ne može preuzeti dodatne troškove proizašle iz realizacije programa ovogodišnje Kornićarske letinje. Pored toga, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, usvojen je prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka, kao i prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka o kojima će se rasprava povesti i na sjednici Gradskog vijeća čije se održavanje planira 26. rujna. Osim potrebe usklađenja s odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi, koji je na snagu stupio 17. veljače ove godine, novom se Odlukom o socijalnoj skrbi redefiniraju i naknade sukladno sve većim troškovima života. Prema tome, povećava se dostupnost i adekvatnost prava i naknada kojima se pridonosi smanjenju socijalne ugroženosti i isključenosti pojedinaca i obitelji s područja Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je i usvojen prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Pored toga, na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, prihvaćene su dvije ponude Uslužnog obrta Rankun iz Kornića: prva, vrijedna 10.000,00 kn, za održavanje zelenih površina u eksterijeru Etno kuće Kornić, i, druga, vrijedna 8.000,00 kn, za održavanje zelenila u pojedinim ulicama na području naselja Kornić.

Tijekom rasprave o temama Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, detaljno je pojašnjen i prihvaćen prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa s prethodno planiranih 14.136.725,98 kn povećana su na 15.106.671,23 kn, od čega se 6.000.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 3.444.847,42 kn iz Proračuna Grada Krka (općih prihoda), 708.886,12 kn od pomoći, 4.181.811,23 kn od prodaje imovine, 75.000,00 kn od spomeničke rente te 696.126,46 kn od pomoći iz europskih fondova. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 1.353.237,55 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 4.724.727,19 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 1.049.927,14 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 7.978.779,35 kn. U nastavku, s namjerom uređenja parkirališta u naselju Skrbčići (na dijelu k.č. 2961/1, k.o. Skrbčići), prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 4.200,00 kn bez PDV-a, za izradu geodetskog situacijskog nacrta. S ciljem rekonstrukcije dijela Ul. Runjak u naselju Pinezići, kako bi se riješio problem oborinske odvodnje, usvojena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 36.455,00 kn bez PDV-a, za realizaciju rekonstrukcije.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za proračun i financije, usvojen je prijedlog konsolidiranog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu, o kojem će svoje mišljenje, uskoro, moći iskazati i gradski vijećnici. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ove godine prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 43.231.229,75 kn, što zajedno s prenesenim viškom prihoda iz prošle godine od 8.502.277,03 kn iznosi 51.733.506,78 kn, čineći tako 40,0 posto od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna. (Postotak ostvarenja prihoda u prvom polugodištu uobičajeno je manji od 50,0 posto s obzirom na to da je priliv sredstava, radi turističke sezone, pojačan u drugom dijelu godine.) U istom razdoblju prošle godine bilo je ostvareno 39.563.597,68 kn prihoda i primitaka, što znači da ih je ove realizirano 3.667.632,07 kn više iliti 9,27 posto. Međutim, s prenesenim prošlogodišnjim viškom, prihoda i primitaka ostvareno je čak 14,7 posto više nego li prošle godine. Od prihoda poslovanja tako je realizirano 42.599.591,65 kn ili 39,0 posto plana, a od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 631.638,10 kn - 7,0 posto plana, dok prihodi od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 34.682.929,67 kn, što je 8,0 posto manje nego li prošle godine, tj. 27,0 posto planiranih rashoda i izdataka za ovu godinu. Razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda je pozitivna te uznosi 8.548.300,08 kn, a s prenesenim prošlogodišnjim viškom prihoda od 8.502.277,03 kn ostvaren je ukupan višak prihoda u iznosu od 17.050.577,11 kn. Naposljetku, predstavljen je i usvojen prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu, čime je predloženo 101.695.522,97 kn prihoda i primitaka, 8.502.277,03 kn prenesenog viška iz prethodne godine te 110.197.800,00 kn rashoda i izdataka. U odnosu na osnovni Proračun sa 124.028.000,00 kn prihoda i primitaka, 5.560.000,00 kn prenesenog viška iz prethodne godine te 129.588.000,00 kn rashoda i izdataka, ovom izmjenom i dopunom predloženo je smanjenje prihoda u iznosu od 16.332.477,03 kn, tj. za 14,0 posto od usvojenog Proračuna, smanjenje primitaka od zaduživanja za 6.000.000,00 kn, povećanje planiranog viška prihoda ostvarenog 2021. godine te smanjenje rashoda i izdataka u iznosu od 19.390.200,00 kn, tj. za 15,0 posto od usvojenog Proračuna. Ukratko, ove se izmjene i dopune donose zbog: (1) raspodjele viška prihoda iz prethodne godine, (2) prijenosa u narednu godinu većeg dijela planiranih prihoda i rashoda za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka (3) uvođenja novih projekata, (4) korigiranja postojećih pozicija, (5) raspoređivanja prihoda koji su viši od prvotno planiranih, (6) smanjenja planiranih prihoda od komunalnog doprinosa te (7) ukidanja prihoda od zaduživanja - kredita.