41. Kolegij: Za rad Turističke ambulante Krk izdvojeno 105.000,00 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 13. lipnja 2022. godine, održan je 41. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Natalija Rakić, viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o temama Pododsjeka za redarstvo, a nastavno na prijedlog Z. Z. iz Krka za implementacijom reklamnih elemenata popularnog brenda pića, prihvaćeno je postavljanje reklamnih foto-punktova, odnosno isključivo promidžbene opreme koja ne podrazumijeva komercijalnu djelatnost. U tom smislu predlagatelju se na plaži Ježevac u gradu Krku daje suglasnost za postavljanje reklamnog foto-punkta s ljuljačkom, uz ugostiteljsku terasu Beach bara Harley, ali ne i za postavljanje opreme poput reklamnih stolova, stolica, fotelja, taburea i slično. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo MB Gromača iz Kornića, vrijedna 17.500,00 kn, za priključenje gornjeg dijela Mjesnog groblja Kornić na vodu, zajedno s radovima koji će riješiti problem odvodnje oborinskih voda.

Obrađujući teme Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, a kojom su Gradu Krku dodijeljena sredstva u iznosu od 75.000,00 kn za izradu idejnog rješenja te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta multi-sportske dvorane u sklopu kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. U nastavku, razmotreni su i na znanje primljeni posebni uvjeti za uređenje i prenamjenu prostora na adresi Ribarska 5 u gradu Krku Konzervatorskog odjela u Rijeci. Naime, s vlasnicima predmetnog prostora Grad Krk potpisao je Ugovor o zakupu kako bi omogućio da nalazište s antičkim mozaičkim podom koje se ondje nalazi bude dostupno javnosti. U tom je smislu izrađeno i idejno rješenje uređenja tog prostora kojeg potpisuje Studio ML iz Krka. Međutim, ako se posebni uvjeti ne budu dali realizirati u kraćem vremenskom periodu ili nakon što se prostor adaptira tj. dovede planiranoj svrsi, isti se namjerava vratiti vlasnicima. S ciljem uređenja odbojkaškog igrališta na predjelu Portapisana u gradu Krku, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu Phoenix iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 19.000,00 kn, za dovoz i razastiranje pijeska. Također, usvojena je i ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Grškovića iz Dobrinja, ukupno vrijedna 20.000,00 kn, za izradu geodetskih elaborata vezanih uz izgradnju buduće multisportske dvorane u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi. Naposljetku, prihvaćena je ponuda Obrta u usluge u poljoprivredi M iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 106.250,00 kn, za izradu kataloga čestica na području polja Kimpi i Kaštel, i to s ciljem pripreme projekta okrupnjavanja zemljišta.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Kreativni Krk dodijeljena je otpora od 5.000,00 kn kao pomoć u realizaciji ovogodišnjeg, drugog po redu izdanja Krk Etno Festa koji će se na Sceni Zidine u gradu Krku održati 16. i 17. lipnja. Također, usvojena je i inicijativa Mjesnog odbora Kornić da se sufinancira dio programa ovogodišnje manifestacije Kornićarske Letinje koja započinje 13. lipnja, a završava 27. kolovoza. Međutim, svoju će potporu Grad Krk realizirati tako da će sredstva u iznosu od 25.500,00 kn namjenski prenijeti Turističkoj zajednici Grada Krka, a koja spomenutu manifestaciju sufinancira u preostalom dijelu. Hrvatskom pjevačkom društvu Slavulj iz Petrinje odobreno je 3.000,00 kn pomoći za podmirenje dijela troškova koji će proizaći iz njihovog skorašnjeg boravka i koncertiranja na otočiću Košljunu i u gradu Krku, 18. i 19. lipnja.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 16.400,00 kn bez PDV-a, za izradu izvedbenog projekta s troškovnikom za građevinske radove na formiranju trase prometnice u zoni Lunta u gradu Krku. Programom građenja komunalne infrastrukture u ovoj godini, ukupna planirana vrijednost za izgradnju ove prometnice iznosi 461.250,00 kn, s time da je trenutno u tijeku izdavanje građevinske dozvole. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje na području Grada Krka za 2022. godinu kojim se navedeni poslovi dodijeljuju komunalnom poduzeću Ponikve voda d.o.o. No, kako predmetnim Ugovorom nije obuhvaćeno održavanje upojnih bunara, s obzirom na to da specijalna vozila za čišćenje kanalizacije nisu namijenjena i čišćenju bunara, adekvatno rješenje za njihovo održavanje planira se pronaći na (privatnom) tržištu.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljen je i prihvaćen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, o čemu će krajem lipnja raspravljati i gradski vijećnici. Na zahtjev Doma zdravlja Primorsko-goranske županije usvojen je prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk u 2022. godini, i to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Izdvajanje Grada Krka temeljem navedenog Ugovora iznosi 105.000,00 kn, s time da će se ova obveza zatvarati u četiri rate od kojih prva i posljednja iznose 17.500,00 kn, a preostale dvije po 35.000,00 kn. Djelatnost turističke ambulante organizira se u prizemlju Doma zdravlja - Ispostave Krk, ove godine s jednim raspoloživim timom kojeg čini liječnik i medicinska sestra. Nadalje, s ciljem rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, razmotren je radni prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka, a usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.