32. Kolegij: U održavanje komunalne infrastrukture u prošloj godini uloženo 9,3 milijuna kn

 

U Malenoj gradskoj vijećnici, 14. ožujka 2022. godine, održan je 32. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, usvojena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 11.500,00 kn bez PDV-a, za vršenje nadzora nad elektro-monterskim radovima vezanim uz ovogodišnji nastavak modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Krka. Na znanje je primljen zahtjev Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za dopunom, odnosno obrazloženjem nekolicine segmenata projekta nove Tržnice na malo u gradu Krku, a sve s ciljem obrade zahtjeva Grada Krka za potporom. U suradnji s projektantom i konzultantima, Agenciji će u dogledno vrijeme biti dostavljene sve (predmetnim zahtjevom) zatražene informacije. Prihvaćena je i ponuda tvrtke Srđan j.d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 15.625,00 kn, za uslugu fotografiranja gradilišta budućeg Ninja warrior parka, a koja uključuje: fotografiranje različitih faza izgradnje i dovršenog parka te fotografiranje lokaliteta dronom. Naposljetku, usvojena je ponuda tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 35.000,00 kn, za stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju javne površine, točnije Ninja warrior parka na predjelu Dražica u gradu Krku.

Obrađujući teme Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Povijesnom društvu otoka Krka dodijeljeno je 5.000,00 kn za troškove grafičke pripreme posebnog izdanja Krčkog zbornika koji će biti posvećen dr. sc. Antonu Bozaniću, omišaljskom župniku i crkvenom povjesničaru specijaliziranom za modernu i suvremenu povijest, a povodom njegovog 70. rođendana. Foto klubu Krk odobrena je potpora vrijedna 4.000,00 kn za organizaciju šestog po redu izdanja međunarodnog fotografskog salona Summer, Sea, Sun, dok je Udruzi Tragom hrvatske baštine dodijeljeno 3.000,00 kn za realizaciju projekta Tragom sopele kojim se, kroz seriju od sedam dokumentarnih video uradaka, želi ispričati priča o otoku Krku, i to posredstvom onih koji su nastavili živjeti tradiciju svojih predaka, bilo da se bave sviranjem ili izradom tradicijskih instrumenata, odnosno plesanjem tradicijskih plesova ili pjevanjem tradicijskih napjeva. Udruzi Rukotvorine Krk odobreno je 2.000,00 kn radi nabave materijala za potrebe organizacije prigodnih uskršnjih radionica pod nazivom Pletimo palme te 3.000,00 kn na ime nagradnog fonda koji će biti iskorišten u sklopu ovogodišnjeg izdanja skupne izložbe na otvorenom Podmorje. Osim toga, odlučeno je da će se, kao i dosad, svim umirovljenicima s područja Grada Krka (uključujući i korisnike Doma za starije osobe Mali Kartec!) i s navršenih 80 godina, a koji, pritom, nisu članovi Udruge umirovljenika Grada Krka ili Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento, povodom nadolazećih uskršnjih blagdana osigurati uskrsnica u vrijednosti od 200,00 kn, s time da će pripadajuća obavijest s kompletnim protokolom biti uskoro dostupna na gradskim internetskim stranicama.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojeno je Izvješće o godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, a kojim su utvrđeni prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.263.020,80 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 151.297,11 kn, dio prihoda od koncesijskih odobrenja u iznosu od 143.349,27 kn te opći/ostali prihodi u iznosu od 860.577,77 kn, što je osiguralo konačan budžet od 9.418.244,95 kn. Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.405.590,56 kn, na održavanje javnih površina 2.394.847,52 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.896.493,68 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.367.299,92 kn, na održavanje groblja 119.786,28 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 101.309,08 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 151.518,93 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 180.822,59 kn te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.717.362,81 kn. S obzirom na predstavljene rashode u ukupnom iznosu od 9.335.031,37 kn, u 2022. godinu preneseno je 83.213,58 kn neutrošenih sredstava, a koja će biti uložena sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćene su tri ponude: prva, tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 20.000,00 kn za malčiranje ruba ceste na dionici od naselja Brzac do naselja Glavotok (u dužini od 1.600 m); druga, Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju Škarpelin iz Brsca, ukupno vrijedna 16.450,00 kn, za uređenje prostora javnog zdenca u naselju Brzac; i treća, tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 14.500,00 kn bez PDV-a, za sanaciju makadamskog puta od predjela Mošunjina do crkvice sv. Krševana (u dužini od 1.300 m). Uz to, na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, usvojena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, vrijedna 14.370,00 kn bez PDV-a, za sanaciju makadamskog puta od naselja Kornić prema naselju Muraj.

Obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, usvojen je prijedlog M. Ž. iz Krka za sporazumnim raskidom Ugovora o zakupu poslovnog prostora, i to za prostoriju (točnije učionicu stranih jezika) koja se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Kvarnerska 21, u gradu Krku. Temeljem natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to 148/165 dijela k.č. 2166/1, k.o. Krk grad, površine od 148 m2, u Narodnim novinama broj 22/22 objavljenog 14. veljače ove godine, pored dvije zaprimljene ponude (A. F. R. iz Krka i tvrtke IG gradnja d.o.o. iz Krk), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke IG gradnja d.o.o. iz Krk, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 304,05 EUR/m2. U nastavku, najavljeno je raspisivanje natječaja za prodaju dijela k.č. 2167, k.o. Krk grad, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krka, locirano na području Vidikovac u gradu Krku.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na prijedlog Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju za potrebe djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni 2022. godine. Radi se o ugovoru kojeg supotpisuju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka s ciljem pravovremene organizacije djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske pomoći radi obveze pružanja odgovarajuće zdravstvene zaštite povećanom broju korisnika tijekom ljetnih mjeseci (od 15. lipnja - 15. rujna). Izdvajanje Grada Krka sukladno predmetnom ugovoru, iznosi 39.330,00 kn, s time da sve otočne lokalne samouprave ovaj program podupiru u ukupnom iznosu od 115.000,00 kn, od čega se 90.000,00 kn namjenjuje obvezama temeljem ugovora o radu radnika, a 25.000,00 kn za nabavu lijekova i sanitetske opreme.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog tvrtke Brimus d.o.o. i M. G., da u kontekstu izgradnje pristupne ceste na području Mali Kankul u gradu Krku (od k.č. 1033/3 do k.č. 1058/2) financiraju izradu idejnog projekta ceste i parcelacijskog elaborata, dok će se otkup zemljišta, pripadajući glavni projekt i sama izgradnja financirati iz Proračuna Grada Krka.