30. Kolegij: Početkom ožujka raspisuje se Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti

U Malenoj gradskoj vijećnici, 28. veljače 2022. godine, održan je 30. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik, Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, obrađujući teme Pododsjeka za redarstvo, analiziran je i prihvaćen prometni elaborat Preregulacije prometa u poslovnoj zoni Sv. Petar (Shop park) u gradu Krku, kojeg je izradila tvrtka Rijeka plus d.o.o. iz Rijeke. Predloženo prometno rješenje, kojim se tijekom ljetnih mjeseci, točnije od 15. lipnja - 15. rujna, planira uvesti jednosmjerna regulacija prometa oko trgovačkog centra Park & Shop Krk, trebalo bi uvelike pridonijeti prometnom rasterećenju raskrižja državne ceste D102 i Odvojka Ul. Stjepana Radića. Za tehničku (i financijsku) organizaciju te privremene, sezonske regulacije prometa u dijelu poslovne zone Sv. Petar, bit će zadužen Grad Krk, uz prethodno ishodovanu suglasnost tvrtke Shop park Krk d.o.o. iz Zagreba. Uz to, analiziran je i prihvaćen prometni elaborat Obilježavanja parkirnih mjesta u Ul. Braće Juras u gradu Krku, a čija je izrada bila povjerena tvrtki 4F-Projekt d.o.o. iz Kraljevice. Temeljem tog rješenja, s ciljem da se u dijelu Ul. Braće Juras, preko puta Elektroprimorja Rijeka - Terenske jedinice Krk, uspostavi red, bit će, uz ostalo, iscrtano 19 novih parkirnih mjesta, uključujući i jedno za osobe s invaliditetom. Nadalje, prihvaćene su ponude Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Malinske i Obrta za usluge Danijel Marin iz Kornića za izradu i postavljanje triju australskih rešetki, po komadu vrijednih 22.400,00 kn bez PDV-a, od kojih su dvije namijenjene području grada Krka (obilaznica), a preostala području Dunata.

Tijekom rasprave o predmeta Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave vezanom uz modernizaciju sustava javne rasvjete na području Grada Krka (Krk/Kornić), kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 245.690,00 kn. Po provedenoj proceduri jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji pročelja i krova na zgradi u gradskom vlasništvu koja se nalazi na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 429.885,00 kn. Također, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na komunalnim poslovima održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2022. godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka sačinjena isključivo od jediničnih cijena, s time da ukupna vrijednost radova (koje će izvoditelj izvršiti do 31. prosinca 2022.) može iznositi najviše 490.000,00 kn bez PDV-a. U nastavku, donesen je set odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u trogodišnji zakup javnih površina na području Grada Krka (za lokacije 6, 7, 34, 1, 53 i 55), sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 16/22, od 04. veljače ove godine, kao i na internetskim stranicama Grada Krka. Uz to, najavljeno je raspisivanje natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu kioska i montažnih objekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području: Portapisane u gradu Krku (za tri lokacije), Lunte (za tri lokacije) te Dunata (za dvije lokacije). Riječ je o lokacijama koje su prethodno izašle iz koncesijskih odobrenja.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (do najviše 5.000,00 kn) za provedbu manjih projekata, aktivnosti i manifestacija iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, gospodarstva, razvoja i demokratizacije društva te povećanja turističke ponude povezane s nekim od prethodnih područja, kao i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2022. godini. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama, ostalim organizacijama civilnog društva i ustanovama, ukupno vrijednom 100.000,00 kn, koji će biti otvoren tijekom čitave godine ili do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a moći će se, od 03. ožujka, preuzeti s internetskih stranica Grada Krka, i to pod rubrikom Natječaji. Kao i prošle godine projekti se prijavljuju ISKLJUČIVO putem platforme e-Udruge (www.e-udruge.eu) koju svi prijavitelji koriste bez ikakve naknade. Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava bit će: usmjerenost projekta, manifestacije ili događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi; jasno definirani i realno dostižni ciljevi; jasno definirane ciljane skupine; jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe projekta, manifestacije ili događanja; realan odnos troškova i planiranih aktivnosti; kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu projekta, manifestacije ili događanja; osigurano sufinanciranje iz drugih izvora. U Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2022. godini potom su imenovani: Josipa Milohnić, Vedran Hajdin i Svjetlana Jurić Prebeg, a u Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata: Marinko Bajčić, Mladena Matejčić i Mladen Pavačić. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn za potrebe godišnjeg održavanja školskog vrta uređenog u sklopu projekta Škola u gradu, grad u školi. Sukladno zamolbi Centra za rehabilitaciju Rijeka, Grad Krk spreman je preuzeti dio troškova vezanih uz uređenje vrta u dislociranoj jedinici ustanove u Krku, a koji se odnose na podizanje ograde u iznosu od 6.600,00 kn. Riječ je o ustanovi koja se bavi pružanjem socijalnih usluga odraslim osobama s intelektualnim poteškoćama i pridruženim smetnjama te djeci s teškoćama u razvoju. U Krku je, dakle, poludnevnim boravkom okupljeno sedam odraslih osoba iz Krka, Malinske, Vrbnika, Omišlja, Žgaljića i Gabonjina. Mladim plivačima L. P., M. P. i D. P. iz Nenadića, koji, kao članovi Plivačkog kluba Primorje, treniraju u Rijeci, odobrena je pomoć tako da im se troškovi prijevoza sufinanciraju iznosom od 0,40 kn po km, ali uz obveznu dostavu izvješća o broju realiziranih natjecanja, treninga, vježbi i slično, ovjerenog od strane kluba.

Obrađujući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Cetis - Zg d.o.o. iz Sv. Nedjelje za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi plaćanja komunalne i vodne naknade, odnosno poreza na kuće za odmor u tekućoj godini. Usvojena je i ponuda Obrta za usluge Žužić iz Krka, vrijedna 44.800,00 kn bez PDV-a, za demontažu postojeće te izradu i ugradnju nove vanjske prozorske stolarije (sedam ostakljenih drvenih prozora) na poslovnoj zgradi u gradskom vlasništvu koja se nalazi na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD mjere) na području Grada Krka u 2021. godini. Prema navodima iz Izvješća, tijekom provedbe navedenih mjera nije utvrđena značajnija pojava štetnih glodavaca i insekata, zatim nije bilo potreba ni poziva od strane građana ili nadležnih službi (sanitarne inspekcije ili HZZJZ-a, primjerice) za provedbom posebnih interventnih DDD mjera, iz čega se može zaključiti kako je prisutnost štetnih organizama na površinama i u objektima obuhvaćenim provedbom DDD mjera na prihvatljivoj razini. Od navedene procjene odstupa tek problem brojnosti komaraca, uz navod kako je za njihovu kvalitetnu kontrolu važno kontinuirano informirati građanstvo kako bi se i ono svojim odgovornim ponašanjem uključili u borbu protiv tih insekata. Uz ovo, prihvaćeno je i Izvješće o provedenim mjerama zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka u 2021. godini, a potom i ovogodišnji ugovor, kojim se provođenje netom navedenih mjera procjenjuje na iznos od 35.700,00 kn bez PDV-a. K. B. iz Zagreba dozvoljeno je ulično sviranje i pjevanje na Trgu Kamplin u gradu Krku tijekom ovogodišnje turističke sezone, točnije ponedjeljkom, utorkom i nedjeljom, uz južnu fasadu Katedrale.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Elektron d.o.o. iz Krka, prva, vrijedna 4.500,00 kn, za izradu info tabele (120x100 cm) na stupovima za potrebe boćališta u naselju Salatići, te, druga, vrijedna 3.500,00 kn, za njezino grafičko oblikovanje, s ciljem da se na jednostavan i zanimljiv način boćanje predstavi kao sport i dio otočne tradicije. Usvojena je i ponuda tvrtke Euro konzalting d.o.o. iz Pule, s uračunatim PDV-om vrijedna 23.750,00 kn, za izradu dvaju projektnih prijedloga: (1) IoT – Smart Network Grada Krka te (2) izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Vrh, radi njihove prijave na Javni poziv za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na vrijednosti iz aktualnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, analiziran je troškovnik rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Krka za 2022. godinu kojim je predmetna investicija procijenjena na 676.623,50 kn bez PDV-a, od čega na građevinske radove otpada 327.808,00 kn, a na one elektromontažne 348.815,50 kn. Potom je za istu najavljena provedba postupka javne nabave. Analiziran je, nadalje, i troškovnik rekonstrukcije tj. asfaltiranja dijela Ul. Kralja Tomislava i dijela Ul. Ivana Zajca do raskrižja s Ul. Ivana Mažuranića u gradu Krku, što predstavlja ulaganje procijenjeno na 1.103.450,00 kn bez PDV-a, za koje se, također, uskoro očekuje realizacija postupka nabave. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, s uračunatim PDV-om vrijedna 40.700,00 kn, za izradu analize legalizirane gradnje izvan građevinskog područja na području Grada Krka.