27. Kolegij: U pripremi prijava energetske obnove zgrade na adresi Galija 36 u Krku na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

U Malenoj gradskoj vijećnici, 24. siječnja 2022. godine, održan je 27. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

U uvodu ovotjednog sastanka, raspravljajući o predmetima Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je inicijativa grupe građana - vlasnika poljoprivrednih čestica (maslinika) vezana uz proširenje postojećeg puta smještenog neposredno uz benzinsku crpku u Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku. Naime, nakon što su se vlasnici tamošnjih maslinika, potpisanom peticijom i zahtjevom, složili da Gradu Krku bez naknade ustupe dijelove zemljišta za proširenje puta, s tom je namjerom prihvaćena ponuda obrta Prijevoz i iskopi Robi iz Punta, vrijedna 35.250,00 kn. Tim bi zahvatom bio omogućen prilaz automobilima do poljoprivrednih čestica kako bi se ondje što lakše mogla dopremati oprema potrebna prilikom berbe maslina. No, prije nego li se krene u konkretne radove, bit će izvršen terenski izvid.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, načelno je prihvaćen prijedlog Povijesnog društva otoka Krka da mu se pomogne u sufinanciranju publiciranja Posebnog izdanja Krčkog zbornika posvećenog doc. dr. sc. Antonu Bozaniću, crkvenom povjesničaru specijaliziranom za modernu i suvremenu povijest, i to u povodu njegovog 70. rođendana. Potporu od 5.000,00 kn spomenuto udruženje moći će realizirati putem apliciranja na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2022. godini, a čija se objava očekuje krajem veljače. Dariji Papa iz Krka dodijeljena je potpora vrijedna 2.000,00 kn kojom će sufinancirati izdavanje njezine prve knjige Tko si ti da to kažeš mi? kojom su sadržane 42 priče inspirirane istinitim događajima u kojima se, ovisno o obrađenoj temi, mogu prepoznati osobe mlađe i starije životne dobi. Knjiga je podijeljena u četiri poglavlja, a svaka od priča sadrži poantu koja uključuje mogućnost brisanja postojećih predrasuda među djecom, mladima i odraslima. Na inicijativu Biskupije Krk, prihvaćeno je sponzorstvo nad održavanjem međunarodnog znanstvenog skupa na temu Glagoljaštvo - baština, tradicija, inovacija, a koji se, povodom 120. obljetnice utemeljenja Staroslavenske akademije i 70. obljetnice utemeljenja Staroslavenskog instituta, u krčkom Hotelu Dražica planira održati između 20. i 22. listopada ove godine. Ovaj znanstveni skup zajednički priređuju Staroslavenski institut, Biskupija Krk, katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvornosti za hrvatsko glagoljaštvo i Slavistički institut Češke akademije znanosti, a planirano da se njime okupi 60-ak renomiranih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Međutim, konkretna vrijednost sponzorstva bit će naknadno utvrđena. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za financiranje trećeg odgojitelja u Područnom vrtiću Krk. Ondje je, naime, u skupini djece u godini prije odlaska u školu, došlo do povećanja broja mališana zbog upisivanja u obvezni Program predškole. Iz tog se razloga javila potreba za zapošljavanjem trećeg odgojitelja na određeno puno radno vrijeme u razdoblju od 14. veljače od 17. lipnja ove godine, a što iziskuje ukupan rashod od 37.998,11 kn.

Obrađujući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, raspravljena je i prihvaćena inicijativa da Grad Krk na godišnjoj razini ugovori redovno održavanje dječjih igrališta na svome području. U tom smislu, najprije je najavljena izrada evidencije svih dječjih igrališta, igrala i čestica na kojima su ista locirana, a prema tome i procjena održavanja na mjesečnoj, odnosno godišnjoj razini, što bi trebalo poslužiti kao temelj za raspisivanje javnog natječaja. Nastavno na prijedlog Mjesnog odbora Kornić da se u cijelosti saniraju sanitarni čvorovi u prostoru Mjesnog odbora Kornić, za početak, najavljen je terenski izvid.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je, radi ishođenja lokacijske dozvole, verificiran Idejni projekt Izgradnje ulice na predjelu Mali Kartec u gradu Krku (nastavak Creske ulice - II. faza), a kojeg potpisuje tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke. (Temeljem Ugovora o izradi projektne dokumentacije, projekt financira investitor J. M. iz Zagreba.) U nastavku, analizirano je mišljenje Mjesnog odbora Milohnići o Idejnom rješenju obilaznice naselja Linardići, Milohnići i Brzac, a potom i očitovanje tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca koja je izradila Idejno rješenje na njihovo mišljenje. I dok Mjesni odbor smatra da trasa obilaznice prolazi velikim brojem privatnih parcela (što će poskupiti realizaciju), izrađivači Idejnog rješenja tumače kako je sama trasa definirana prostornim planom uređenja Grada Krka te kako je Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa obilaznica definirana kao cesta 4. razreda koja ima županijski/lokalni značaj, prema čemu su određeni i prostorno-tehnički elementi. Nadalje, prihvaćen je Izvedbeni projekt Rekonstrukcije javnog parkirališta u dijelu Ul. Stjepana Radića u gradu Krku, sjeverozapadno od kbr. 1/A, s rješavanjem problematike oborinske odvodnje, a kojeg je izradio Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Nelite Boban iz Rijeke. Temeljem pripadajućeg troškovnika, riječ je o investiciji procijenjenoj na 409.782,00 kn, bez PDV-a. Pored toga, usvojena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, s uračunatim PDV-om, vrijedna 19.250,00 kn, za izradu troškovnika za elektro-monterske radove na proširenju javne rasvjete Grada Krka prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Također, usvojena je i ponuda tvrtke K-IN d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 48.150,00 kn, bez PDV-a, za izradu idejnog projekta (opisa i prikaza zahvata u prostoru) s utvrđivanjem posebnih uvjeta za dogradnju postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb Krk u gradu Krku tj. izgradnju sportskih dvorana za judo i karate.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je set ponuda vezanih uz pripremu projektne dokumentacije radi prijave energetske obnove zgrade smještene na adresi Galija 36 u gradu Krku (ex-Društveni centar Krk) na Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, najavljeno je i kako će se u dogledno vrijeme na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2022. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, s obzirom na raspoloživu dokumentaciju, kandidirati jedna od sljedećih investicija: izgradnja prometnice u industrijskoj zoni grada Krka, daljnje proširenje (modernizaciju) javne rasvjete ili izgradnja hangara Jedriličarskog kluba Plav, a na Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini Ministarstva turizma i sporta, projekt rekonstrukcije i sanacije Vježbališta na otvorenome Dražica u gradu Krku.