2. Kolegij: Privremenim zamjenikom gradonačelnika imenovan Franjo Volarić

U Malenoj gradskoj vijećnici, 31. svibnja 2021. godine, održan je 2. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, prihvaćeni su prijedlozi D. D. iz Krka i V. B. iz Krka da se na dijelu Trga Kamplin u gradu Krku postave dodatne terase obližnjih ugostiteljskih objekata, i to Puba Tiffany u dijelu ispod (ispred) te Citta Vecchije u dijelu iznad (iza) stupova negdašnje crkve sv. Lovre (preko puta tzv. Venecijanske kule Frankopanskog kaštela). S predlagateljima će se, potom, zaključiti ugovor o najmu dodatnih terasa. Na zahtjev I. J. iz Kornića, s obzirom na popuštanje epidemioloških mjera i početak turističke sezone, odnosno povećane količine otpada iz ugostiteljskih objekata s područja starogradske jezgre grada Krka, dozvoljeno je postavljanje dodatnog kontejnera za otpad na predjelu Portapisane, kako se bio-otpad ne bi odlagao u tamošnje polupodzemne (MOLOK) spremnike za komunalni otpad. Nakon što je analizirana ponuda za uređenje makadamskih staza koje vode Prnibom, zaključeno je da se za taj angažman budžet svede na ukupno 50.000,00 kn.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, uz podršku Mjesnog odbora Skrbčići - Pinezići, prihvaćena je inicijativa T. P. iz Zagreba da se uredi pristupni vatrogasni put, ujedno i biciklistička staza, na dionici između naselja Pinezići i Žgaljići. Prema tome, za čišćenje predmetnog puta od korova i šikare s obje strane bit će zatražena ponuda.

U postupku razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji i opremanju površine za sportske aktivnosti Vježbališta na otvorenom Dražica (opremanje partera vježbališta novom vježbačkom podlogom), s time da procijenjena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 193.200,00 kn. Po provedenom ponovljenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji prohodnih terasa na zgradi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk, prihvaćena je ponuda tvrtke Vitus d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 365.110,00 kn. Također, nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju javnih površina na lokacijama polupodzemnih spremnika za komunalni otpad na području Grada Krka, pored četiri zaprimljene ponude (Kograd d.o.o., Krk; Zidarski obrt Šivolija, Omišalj; Dinocop d.o.o., Omišalj; Zidarski obrt Zidar Ivo, Vrh), kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Kograd d.o.o. iz Krka s uračunatim PDV-om vrijedna 234.331,00 kn. Uz to, na prijedlog Z. Ž. i M. Ž., najavljeno je raspisivanje natječaja za prodaju parcele 3696/17 u gradu Krku od 87,0 m2 (koja je zauzeta izgradnjom okućnice kuće izgrađene na parceli 3696/2, a u vlasništvu Z. Ž. i M. Ž.), i to po cijeni od 150,00 EUR po m2, sukladno izvršenoj procjeni i mišljenju Procjembenog povjerenstva.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se na aktualni Javni poziv za neposredno sufinanciranje komunalne opreme Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavi nabava novih setova polupodzemnih (MOLOK) spremnika za komunalni otpad. Riječ je o investiciji okvirno procijenjenoj na 550.000,00 kn, što podrazumijeva nabavu i ugradnju četiri kontejnerska seta zajedno s uređenjem okoliša na svakoj od četiri lokacije, s time da sufinanciranje Fonda seže do najviše 60 posto opravdanih troškova. Temeljem prijave na (drugi po redu) natječaj LAG-a Kvarnerski otoci i u svibnju zaprimljene Odluke o odabiru, projekt Izgradnje i opremanja dječjeg igrališta - vježbališta u park šumi Dražica u gradu Krku, ukupno vrijedan 724.800,00 kn, zaslužio je potporu od 362.400,00 kn (50 posto procijenjene vrijednosti projekta). Podsjetimo, na prvom LAG-ovom natječaju projekt Izgradnje i opremanja pješačke staze i javne zelene površine park šume Dražica zaslužio je potporu u iznosu od 357.120,00 kn. S obzirom na aktivnosti vezane uz potonji projekt, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Eurokonzalting iz Pule, prva, vrijedna 28.000,00 kn bez PDV-a, za konzultantske usluge za provedbu projektne prijave i, druga, vrijedna 32.000,00 kn bez PDV-a, za uslugu pripreme i provedbe javne i jednostavne nabave. Pored toga, prihvaćene su i dvije ponude Grafotiska Braut iz Krka, prva, za izradu dviju ploča/tabli (2.000 x 1.500 mm) s planovima naselja Pinezići i Skrbčići, i, druga, za izradu ploče/table (1.000 x 1.500 mm) na temu Camina Krk.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Odluke o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnika Grada Krka. Naime, ovom je odlukom gradonačelnik Grada Krka, na početku novog mandata (2021. - 2025.), iz redova članova predstavničkog tijela za svog privremenog zamjenika imenovao Franju Volarića. Privremeni zamjenik zamjenjuje gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih gradonačelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost, s time da u vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika njegov privremeni zamjenik ostvaruje prava gradonačelnika. Također, do nastupanja takvih okolnosti, gradonačelnik može opunomoćiti privremenog zamjenika za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.