167. Kolegij: Usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 26. travnja 2021. godine, održan je 167. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, najavljeno je uređenje zelene površine u dijelu Zagrebačke ulice u gradu Krku, preciznije površine u gradskom vlasništvu koja se nalazi preko puta Veterinarske ambulante. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke za uklanjanje grafita na pet različitih lokacija na području Grada Krka, a koja podrazumijeva: pranje grafita vodom pod pritiskom, njegovo tretiranje kemikalijama, impregniranje i premazivanje površine premazima protiv prodora mrlja te bojanje tretirane površine završnom bojom.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, a temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 36/21 te ispravka teksta natječaja publiciranog u istom glasilu broj 39/21, usvojen je prijedlog da se kao najpovoljniji natjecatelj za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, točnije k.č. 3634/2, k.o. Krk grad (z.č. 1613/38, k.o. Krk), površine od 51,0 m2, s obzirom na dvije zaprimljene ponude (Muhameda Šabića iz Slovenije i Zdravka Hršaka iz Krapine), izabere Muhamed Šabić iz Slovenije, s ponuđenom cijenom od 313,00 EUR/m2. Također, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 36/21, prihvaćen je prijedlog da se kao najpovoljniji natjecatelj za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, točnije k.č. 3629/5, k.o. Krk grad (z.č. 1613/37, k.o. Krk), površine od 64,0 m2, s obzirom na dvije zaprimljene ponude (Muhameda Šabića iz Slovenije i Zdravka Hršaka iz Krapine), izabere Muhamed Šabić iz Slovenije, s ponuđenom cijenom od 353,00 EUR/m2. Pored toga, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 36/21, usvojen je prijedlog da se kao najpovoljniji natjecatelj za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, točnije 200/489 dijela k.č. 2568/3, k.o. Krk grad (200/489 dijela z.č. 649/7, k.o. Krk), površine od 200,0 m2, izabere Rok Slapar iz Slovenije, s ponuđenom cijenom od 211,00 EUR/m2. Nadalje, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada Krka u 2021. godini, pored dvije zaprimljene ponude (Obrta za elektroinstalaterske usluge El-an iz Malinske i Obrta za elektroinstalacijske radove Elektrominik iz Skrbčića), kao povoljnija prihvaćena je ona Obrta za elektroinstalaterske usluge El-an iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 477.790,00 kn. Naposljetku, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji prohodnih terasa na zgradi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk, s time da procijenjena vrijednost radova iznosi 280.000,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, usvojen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, a koji će u dogledno vrijeme biti dostavljen i gradskim vijećnicima. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine prihodi i primitci ostvareni su u iznosu od 72.020.398,92 kn, što je 99,35% od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika), odnosno 90,08% od ostvarenja iz 2019. godine. Prihodi poslovanja tako su realizirani u iznosu od 67.274.134,81 kn, što čini 99% plana, a u odnosu na 2019. tijekom koje je uprihodovan 71.858.269,84 kn, prošle ih je godine ostvareno 6% manje. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 711.537,64 kn, što je 93% plana, te za 69% manje od ostvarenja koje je u iznosu od 2.283.267,71 kn realizirano 2019. godine. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 4.034.726,47 kn i kao takvi manji su za 30% u odnosu na rezultat iz 2019. kada je ostvareno 5.801.600,00 kn. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 67.374.872,87 kn, što je 92% od planiranih rashoda i izdataka, odnosno 17% manje nego li 2019. godine kada je realizirano 80.908.775,45 kn. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 23.490.884,05 kn, što je 97% plana, materijalni rashodi u iznosu od 19.421.887,93 kn - 88% plana, financijski rashodi u iznosu od 525.681,69 kn - 87,0% plana, pomoći u iznosu od 987.949,47 kn - 87% plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.510.545,25 kn - 89,0% plana te ostali rashodi u iznosu od 3.489.02,82 kn - 88% plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 9.790.829,40 kn, što čini 88% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 8.158.012,26 kn, što je 94% plana. Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 72.020.398,92 kn, preneseni višak prihoda iz 2019. u iznosu od 889.858,06 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 67.374.872,87 kn, konsolidirani višak prihoda u 2020. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 5.535.384,11 kn. Iz svega navedenog proizlazi kako je unatoč izazovima godine pogođene korona-krizom prošlogodišnji Proračun bio stabilan zahvaljujući ponajprije racionalnom upravljanju tj. smanjenju rashoda, što je naposljetku rezultiralo i značajnim viškom prihoda. Uz Godišnji izvještaj, usvojen je i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu, kojom se u ovoj godini raspoređuje prošlogodišnji (konsolidirani) višak prihoda u iznosu od 5.535.384,11 kn, i to uglavnom za financiranje projekta sukladno odluci koju će donijeti Gradsko vijeće.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Danijel Marin iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 16.187,50 kn, za sanaciju dječjeg igrališta u naselju Pinezići, a što podrazumijeva: zamjenu drvenih elemenata, brušenje i varenje metalne konstrukcije, zaštitni premaz u dva sloja te podmazivanje igrala. Uz to, najavljeno je kako će se za potrebe uređenja dječjeg igrališta u naselju Salatići najprije naručiti pripadajuća projektna dokumentacija. Pristavši potpisati Pismo potpore, Grad Krk, zajedno s gradovima Cresom i Malim Lošinjom, podržao je European City Facility - EUCF inicijativu koja podrazumijeva pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja vezana uz područje održive energetske tranzicije. S obzirom na to da su dosadašnje analize ukazale kako na otocima postoji izniman potencijal za uštede energije i smanjenje emisije CO2 u sektoru prometa, na aktualan EUCF-ov javni poziv, prijavit će se projekt na temu održive mobilnosti. Namjera je da se tim projektom izradi strateška dokumentacija koja će omogućiti daljnje investiranje u sektor prometa na području svih lokalnih samouprava na otocima: Krku, Cresu i Lošinju, odnosno provede identifikacija najboljih tehnologija i koncepata koja će omogućiti mobilizaciju daljnjih ulaganja od strane nacionalnih i EU fondova te privatnog sektora. Intenzitet potpore je 100%, što znači da nije potrebno osigurati financijska sredstva za realizaciju prijavljenog projekta. Izabrani projektni prijedlozi primit će financijsku podršku u iznosu od 60.000,00 EUR namijenjenu izradi investicijskog dokumenta projekta energetske tranzicije i održivosti. Koordinaciju prijave projekta provest će Otočna razvojna agencija - OTRA iz Cresa u suradnji s Komunalnim društvom Ponikve eko otok Krk.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za odgodu upisa za pedagošku godinu 2021./2022., i to zbog informatizacije samog procesa, odnosno uspostave elektroničke usluge upisa i s tim u vezi započete edukacije djelatnika. Kako bi se ustanova mogla što cjelovitije prilagoditi novom sustavu upisivanja djece, upisi su odgođeni za mjesec lipanj ove godine.