163. Kolegij: U izgradnju komunalne infrastrukture u prošloj godini uloženo 5,4 milijuna kuna

U Malenoj gradskoj vijećnici, 22. ožujka 2021. godine, održan je 163. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Muzika u koracima dodijeljeno je 1.500,00 kuna za potrebe realizacije projekta Glazbeni kamp - gitara 2021., odnosno organizaciju gitarskog koncerta Dominika Carevića na području Šotoventa tijekom lipnja ove godine. Temeljem prijave na isti Javni poziv, Udruzi invalida rada Rijeke odobrena je potpora vrijedna 2.000,00 kuna za realizaciju aktivnosti vezanih uz projekt Želim, mogu i hoću - nema mjesta za samoću. Na inicijativu Društva Naša djeca Sisak, osiguran je budžet od 10.000,00 kuna za sanaciju zgrade dječjeg odmarališta u Omišlju. Naime, spomenuto udruženje, na prijedlog roditelja s područja pogođenih potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji, pokrenulo je obnovu zgrade u njihovom vlasništvu kako bi djeci i roditeljima osigurali adekvatan alternativni smještaj dok se ne osiguraju uvjeti za povratak u (obnovljene/izgrađene) domove u mjestu prebivališta.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Krk istok, analiziran je troškovnik građevinskih radova vezanih uz sanaciju asfaltnog zastora u dijelu Ul. Krčkih iseljenika u gradu Krku. No, kako su predmetni radovi, s uračunatim PDV-om procijenjeni na 110.233,13 kuna, zaključeno je kako će rebalansom Proračuna Grada Krka ova investicija nastojati uključiti u Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini, s time da će se do početka turističke sezone sanirati asfalt u dijelu najizraženijih oštećenja. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, odobrena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez PDV-a vrijedna 44.850,00 kuna, za sanaciju makadamskog puta na potezu od naselja Vrh do uvale Sv. Juraj. Na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, odobrena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, bez PDV-a vrijedna 9.290,00 kuna, za sanaciju makadamskog puta Stari klanci i sanaciju suhozida (gromače) u dužini od 67 metara. Uz to, Mjesnom odboru Milohnići dana je suglasnost da se na Placi u naselju Milohnići, za potrebe ugostiteljskog objekta Pud Brest, zadrži sabirno mjesto za prikupljanje otpada.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a s ciljem daljnjeg  planiranja izgradnje novog dječjeg vrtića u naselju Vrh, na katastarskim česticama: 1902/1, 1902/2, 1902/3 i 1902/4, sve k.o. Vrh, zaključeno je kako će se, najprije, naručiti njihova procjena, kao i procjena dvaju objekata koji ulaze u površine spomenutih čestica, dok će se po zaprimanju tih procjena zatražiti i mišljenje Procjeniteljskog povjerenstva. S obzirom na inicijativu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan da se urede parteri dviju vanjskih prostorija - terasa za potrebe jasličkih skupina u Matičnom vrtiću Krk, prihvaćena je projektna dokumentacija (s troškovnikom) vezana uz predmetnu sanaciju, a čija je izrada bila povjerena tvrtki Vitus d.o.o. iz Malinske. Za ovu investiciju, s uračunatim PDV-om procijenjenu na 365.435,00 kuna, najavljeno je pokretanje postupka nabave. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka, s uračunatim PDV-om vrijedna 8.750,00 kuna, za uslugu stručnog nadzora prilikom realizacije projekta Rekonstrukcije dijela Ul. Vidikovac, kod kućnog broja 14, u gradu Krku, uz rješavanje problema oborinske odvodnje. (Ugovor o građenju vezan uz navedeno ulaganje sklopljen je 02. ožujka ove godine s tvrtkom GP Krk d.d. iz Krka na iznos od 218.901,25 kuna s PDV-om.) U namjeri skorašnjeg ulaska u proceduru nabave, analiziran je i prihvaćen troškovnik za projekt Rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Krka u ovoj godini, i to sukladno aktualnom Programu građenja komunalne infrastrukture. Procijenjena vrijednost radova, temeljem projektnog troškovnika kojeg je izradila tvrtka Tehno-val d.o.o. iz Njivica u suradnji s ovlaštenim inženjerom Edom Herom, tako iznosi 481.910,00 kuna s uračunatim PDV-om. Naposljetku, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu kojim su utvrđeni prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju građevina komunalne infrastrukture na području Grada Krka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 5.343.411,81 kuna te prihod od donacija u iznosu od 72.633,12 kuna, što je osiguralo budžet od 5.416.044,93 kune. Tijekom prošle godine na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja tako je utrošeno 310.000,00 kuna, na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja 1.958.648,31 kuna, na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile izvan građevinskog područja 13.125,00 kuna te na postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale i načine rekonstrukcije 3.134.271,62 kuna. Budući da je prihod od komunalnog doprinosa u prošloj godini ostvaren u iznosu od 5.626.821,55 kuna, a rashod za građenje komunalne infrastrukture (koji se financirao iz komunalnog doprinosa) u iznosu od 5.343.411,81 kuna, višak prihoda u iznosu od 283.409,74 kuna prenesen je u ovu godinu.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljeno je i usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka u 2020. godini.