161. Kolegij: Najavljena podjela uskrsnica umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Krka i s navršenih 80 godina

U Malenoj gradskoj vijećnici, 10. ožujka 2021. godine, održan je 161. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno: Nataliji Rakić.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, najavljena je skorašnja sanacija partera Ul. Veli dvor u starogradskoj jezgri grada Krka. Osim toga, zaključeno je da se u Ul. Stjepana Radića, na dionici od zgrade Caritasa Biskupije Krk do marketa Belveder, te u nastavku iste ulice prema skretanju za Trg krčkih glagoljaša (franjevački kompleks/osnovnu školu), betonske gljive postavljene na kolnik zamjene horizontalnom prometnom signalizacijom tj. plavo obojenim pješačkom stazom.

Tijekom rješavanja predmeta za Odsjeka za društvene djelatnosti, na prijedlog Lovačkog društva Orebica iz Krka, usvojeni su prijedlozi Sporazuma o sufinanciranju programa Praćenja i izlova divlje svinje kao alohtone divljači na otoku Krku, kao i Sporazuma o sufinanciranju programa Praćenja i izlova čaglja kao alohtone divljači na otoku Krku, a koji se primjenjuju od 01. ožujka do 31. prosinca ove godine. Njima se, radi stimulacije odstrjela što većeg broja alohtone divljači, za svaku odstrijeljenu divlju svinju odobrava potpora od 100,00 kuna, a za svakog odstrijeljenog čaglja potpora od 8.000,00 kuna. U tim će troškovima, neovisno o mjestu odstrjela, participirati otočne lokalne samouprave, potpisnice navedenih sporazuma, i to svaka u jednakom omjeru. Lovačkom društvu Šljuka iz Krka osigurano je 5.000,00 kuna za izradu vizualnog identiteta udruženja (grba, zastave i prsluka s grbom), iako će se donacija realizirati putem prijave predlagatelja na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti. Foto klubu Krk, temeljem prijave na netom spomenut Javni poziv, odobreno je 4.000,00 kuna za potrebe organizacije ovogodišnjeg izdanja međunarodnog fotografskog salona Summer, Sea, Sun. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku u ovoj godini kojim je za spomenutu namjenu osigurano 150.000,00 kuna, kao i prijedlog Ugovora o sufinanciranju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u ovoj godini kojim je za spomenutu namjenu osigurano 20.000,00 kuna. Osim toga, odlučeno je da će se, kao i dosad, svim umirovljenicima s područja Grada Krka i s navršenih 80 godina, a koji, pritom, nisu korisnici Doma za starije osobe Mali Kartec, odnosno članovi Udruge umirovljenika Grada Krka i Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento, povodom nadolazećih uskršnjih blagdana osigurati uskrsnica u vrijednosti od 150,00 kuna, s time da će pripadajuća obavijest s kompletnim protokolom biti uskoro dostupna na gradskim internetskim stranicama.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Kornić vezana uz uređenje malonogometnog igrališta u naselju Kornić, s time da se u odnosu na analizirani troškovnik, odobravaju radovi do maksimalnog iznosa od 50.000,00 kuna bez uračunatog PDV-a. Nadalje, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez PDV-a vrijedna 49.844,00 kuna, za uređenje poljskog puta dugog 950 metara, i to od predjela Paradiso u gradu Krku, pa sve do lokve Kimpi. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Bajčića, s uračunatim PDV-om vrijedna 8.125,00 kuna, za popravak zaštitne ograde na dječjem igralištu u naselju Brzac. Također, na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Lumin iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 53.146,84 kuna, za uređenje dječjeg parka u središtu naselja Kornić (točnije na samoj Placi, uz mjesnu trgovinu). U nastavku, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u prošlogodišnjoj jesenjoj akciji, a koja se odvijala između 17. i 27. studenog. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu (proljetnu) akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim predloženo je otklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih, osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redoviti odvoz otpada te čišćenje i dezinsekciju spremnika, zatim educiranje stanovništva o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada, smanjivanje broja potencijalnih legla komaraca, sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama, vođenje brige o uzgoju životinja, redovito uređivanje i održavanje zelenih površina te održavanje septičkih jama. Pored toga, prihvaćene su dvije ponude Obrta za usluge Žužić iz Krka: prva, bez PDV-a vrijedna 41.575,00 kuna, za izradu nove, odnosno sanaciju postojeće vanjske stolarije na poslovnoj zgradi smještenoj na adresi Vela placa 2 koja je trenutno u zakupu Privredne banke Zagreb d.d., i druga, bez PDV-a vrijedna 9.400,00 kuna, za izradu nove, odnosno sanaciju postojeće vanjske stolarije na ulaznom stepeništu kule smještene na adresi Vela placa 1 u kojoj je locirano sjedište Turističke zajednice Grada Krka.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, utvrđen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, za projekt Rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica. Naime, ukupna vrijednost ovog projekta, kojeg se (do 15. travnja ove godine) planira prijaviti na Natječaj LAG-a Kvarnerski otoci, iznosi 750.000,00 kuna bez PDVa, od čega na prihvatljive troškove otpada 748.000,00 kuna bez PDV-a, s time da bi iznos potpore iz fondova Europske unije, u situaciji prihvaćanja projekta, iznosio 326.160,00 kuna, a iznos potpore iz Proračuna Republike Hrvatske 36.240,00 kuna, dok bi ostatak kao investitor snosio Grad Krk.

Tijekom razmatranja predmetima Imovinsko-pravne službe, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području grada Krka u 2021. godini, pored pet zaprimljenih ponuda, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, s uračunatim PDV-om vrijedna 199.126,00 kuna. U nastavku, na zahtjev S. R. iz Slovenije, najavljeno je raspisivanje natječaja za prodaju 200/489 dijela k.č. 2568/3, k.o. grad Krk (200/489 dijela z.č. 649/7, k.o. Krk), površine od 200 kvadratnih metara, i to po cijeni od 180,00 EUR po kvadratnom metru, s time da je 27 kvadratnih metara predmetne parcele ostalo rezervirano za izgradnju nogostupa. Sukladno prijedlogu Ž. C. i Đ. C. iz Krka, prihvaćena je zamjena nekretnina na predjelu Portapisana u gradu Krku, i to k.č. 2519/2, k.o. grad Krk (z.č. 2/3, k.o. Krk), površine od 46 kvadratnih metara, u vlasništvu Grada Krka, za k.č. 2034/2, k.o. Krk, površine od 24 kvadratna metra, u vlasništvu Ž. C. i Đ. C., što znači da Grad Krk po cijeni od 75,00 EUR po kvadratnom metru u vlasništvo uzima izgrađeni nogostup, a po cijeni od 150,00 EUR po kvadratnom metru prodaje zemljište koje po uvjetima uređenja građevinske čestice čini dio građevinske čestice ugostiteljskog objekta Neptun. Uz to, prihvaćen je prijedlog E. H. iz Kornića za produljenje Ugovora o zakupu zemljišta, i to dijela z.č. 1478/48, k.o. Kornić, površine od 386 kvadratnih metara, na daljnji trogodišnjih rok. Također, prihvaćen je i prijedlog S. B. iz Krka za produljenje Ugovora o zakupu zemljišta, i to dijela z.č. 1286/1, k.o. Krk, površine od 500 kvadratnih metara, na daljnji trogodišnjih rok. Naposljetku, usvojen je prijedlog D. M. iz Krka za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka, na način da se za 7 kvadratnih metara predvidi proširenje terase privremenog objekta na kupalištu Ježevac za koji je predlagatelj zatražio koncesijsko odobrenje.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljena je Analiza uvjeta gradnje građevina izvan građevinskog područja - građevine na prirodnim područjima čiji je izrađivač tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca. Ova Analiza, čiji sadržaj podrazumijeva (1.) Uvod, (2.) Analizu Zakona o prostornom uređenju, (3.) Analizu Prostornog plana uređenja Grada Krka, (4.) Gradnju izvan građevinskog područja - građevine na prirodnim područjima: građevine u funkciji poljoprivrede za vlastite potrebe, građevine u funkciji šumarstva i lovstva, građevine u funkciji djelatnosti na vodnim površinama te sportsko-rekreacijske građevine i površine, i (5.) Zaključak, izrađena je s ciljem usporedbe uvjeta gradnje građevina što ih je dopušteno graditi izvan građevinskog područja Grada Krka sukladno važećem Prostornom planu uređenja Grada Krka, Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Zakonu o prostornom uređenju. Dakle, kroz detaljnu analizu navedenih planova, zakona i ostalih propisa utvrđene su smjernice za planiranje građevina izvan građevinskog područja i njihove uvjete gradnje kako bi se u budućim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka tema građenja izvan građevinskog područja mogla što kvalitetnije ugraditi u Plan.