160. Kolegij: Uz prethodno podnošenje zahtjeva, omogućeno širenje ugostiteljskih terasa

U Malenoj gradskoj vijećnici, 01. ožujka 2021. godine, održan je 160. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno: Nataliji Rakić.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je kako će se zbog mjera koje su rezultat pandemije bolesti COVID-19, krčkim ugostiteljima omogućiti širenje ugostiteljskih terasa zbog postizanja veće udaljenosti među stolovima, no broj stolova i stolica, pritom, ne smije biti veći od broja definiranog minimalnim tehničkim uvjetima, s time da svatko tko bude htio proširiti terasu mora najprije podnijeti zahtjev Gradu Krku te uz njega priložiti minimalne tehničke uvjete, zajedno sa skicom (tj. vizualizacijom) proširenja same terase.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, usvojena je ponuda Obrta za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo MB Gromača iz Kornića, ukupno vrijedna 41.720,00 kn, za uklanjanje dijela postojećeg nogostupa, betoniranje novog nogostupa, krčenje niskog raslinja, popravak suhozida (gromače) te uklanjanje armirano-betonskog platoa na relaciji od raskrižja na predjelu Dunat, pa sve do naselja Kornić. Pored toga, M. S. B. iz Krka omogućeno je da tijekom ljeta koristi javnu gradsku površinu na Trgu Kamplin za prodaju vrećica s lavandom iz košare. Naposljetku, prihvaćena je ponuda A. Ž. iz Krka, vrijedna 11.840,00 kn, za uređenje dvaju dječjih igrališta u gradu Krku, smještenih na predjelu Portapisana i Dražica.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljen Zaključak Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji vezan uz prijedlog granice pomorskog dobra za pojas Luka Krk - Punta di Galetto u gradu Krku, a temeljem kojeg se verificirani prijedlog Povjerenstva (iz 2019.) s uključenom šetnicom u pojas pomorskog dobra, zajedno s neverificiranim prijedlogom Grada Krka (iz 2018. godine) kojim je predmetna šetnica, zbog izgrađene komunalne infrastrukture, izostavljena iz pojasa pomorskog dobra, na mišljenje dostavljaju Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. U nastavku, prihvaćena je ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 9.000,00 kn, za dopunu Registra nerazvrstanih cesta Grada Krka ulicama s područja krčke starogradske jezgre. Uz to, analizirana je još jedna ponuda istog predlagatelja, ovog puta za izradu aerofotogrametrijskog snimanja Grada Krka (digitalni ortofoto), nakon čega je ova investicija, procijenjena na 140.000,00 kn bez PDV-a, i prihvaćena, s time da se njezina realizacija planira provesti (i platiti) u dvije proračunske godine. U tom smislu, najavljeno je pokretanje postupka nabave. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, s uračunatim PDV-om vrijedna 10.750,00 kn, za izradu troškovnika koji će pratiti elektromonterske radove na proširenju javne rasvjete Grada Krka, i to prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Nakon što su analizirani zaključci projektantske tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba vezani uz planiranu izgradnju novog dječjeg vrtića u naselju Vrh, a uzimajući u obzir parcele: k.č. 1902/1, 1902/2, 1902/3 i 1902/4, sve k.o. Vrh, istaknuto je kako se ondje, sukladno standardu koji propisuje 30 kvadratnih metara po djetetu u odnosu na ukupnu kvadraturu parcela, može izgraditi vrtić koji će primati 64 djeteta (po dvije odgojno-obrazovne skupine za jasličare i vrtićare), odnosno 72 djeteta (jedna odgojno-obrazovna skupina za jasličare i tri za vrtićare). Temeljem tih podataka, zaključeno je da će se u suradnji s Mjesnim odborom Vrh, s ciljem dodatnog okrupnjavanja površine, odnosno buduće izgradnje objekta za što veći broj mališana, analizirati susjedne parcele, a od projektantske tvrtke zatražiti da istraži sve mogućnosti eventualnog izuzeća od prethodno istaknutog standarda.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, u Povjerenstvo za provedbu postupka provjere ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanja pristiglih prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2021. godini, imenovani su: Marinko Bajčić za predsjednika te Mladen Pavačić i Mladena Matejčić za članove. Povijesnom društvu otoka Krka osigurana je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za izdavanje zbornika radova sa znanstveno-stručnog skupa organiziranog na temu: Kvarnerski otoci u Domovinskom ratu, s time da će se donacija realizirati putem prijave predlagatelja na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, raspravljeni su i usvojeni Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka kojima su utvrđeni: (1) uvjeti pružanja, odnosno korištenja komunalne usluge ukopa, (2) međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge ukopa, te (3) način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge ukopa. Ovi će se Uvjeti, što ih kao isporučitelj te komunalne usluge potpisuje krčko Komunalno društvo Vecla d.o.o., uskoro naći i na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kao i, također usvojen, prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, rečeno je kako Gradska glazba Krk, nakon izvida statičara, više ne može koristiti prostor sjedišta na adresi Vela placa 1 zbog ozbiljnih problema s nosivim gredama, te im je na korištenje dodjeljena jedna od prostorija u zgradi budućeg Muzeja grada Krka na Trgu Kamplin. Nastavno na to, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 15.950,00 kn, za uređenja novododjeljene prostorije, dok će se u sjedištu udruženja, za potrebe izrade statičkog proračuna i preporuka za sanaciju, najprije provesti sondiranje nosivih greda.